Bài 1 trang 3 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 3 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1-2

1. Tham dự hội nghị Ianta (Liên Xô, tháng 2 -1945) gồm các nguyên thủ đại diện cho các qốc gia là:

A. Anh, Pháp, Mĩ

B. Anh, Pháp, Liên Xô

C. Liên Xô, Anh, Mĩ

D. Liên Xô, Mĩ, Pháp

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải: Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Hội nghị Ianta được triệu tập, với sự tham gia của nguyên thủ ba cường quốc: Mỹ (Ph. Rudơven), Anh (U. Sớcsin), Liên Xô (Xtalin).

Chọn C

2. Nhiều vấn đề được giải quyết trong hội nghị Ianta, ngoại trừ:

A. Khôi phục và phát triển kinh tế thế giới sau chiến tranh

B. Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít

C. Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận

D. Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải: 

Hội nghị Ianta quyết định những vấn đề:

- Nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, kết thúc chiến tranh.

- Phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

- Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh, phân chia phạm vi và khu vực ảnh hưởng của các cường quốc.

- Thành lập tổ chức Liên Hợp quốc để duy trì hòa bình an ninh thế giới.

=> Nhiều vấn đề được giải quyết trong hội nghị Ianta, ngoại trừ: Khôi phục và phát triển kinh tế thế giới sau chiến tranh.

Chọn A

Câu 3-4

3. Hội nghị Ianta đã thoả thuận việc đóng quân ở nước Đức sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?

A. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức; Mĩ đóng quân ở Tây Đức.

B. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức và Đông Béclin; Mĩ đóng quân ở Tây Đức và Tây Béclin.

C. Liên Xô đóng quân ở Đông Đức và Đông Béclin; Mĩ, Anh, Pháp đóng quân ở Tây Đức và Tây Béclin.

D. Mỗi nước Liên Xô và Mĩ đóng quân ở một nửa lãnh thổ nước Đức.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải: Hội nghị Ianta quyết định ở châu Âu: Liên Xô chiếm đóng Đông Âu, Đông Đức, Đông Béclin; Mĩ, Anh, Pháp chiếm Tây Âu, Tây Đức, Tây Béclin.

Chọn C

4. Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc tại Hội nghị Pốtxđam (Đức, tháng 7, 8 - 1945) đã dẫn tới hệ quả gì?

A. Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm chết gần 10 vạn dân thường.

B. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối thoại sang đối đầu và dẫn tới tình trạng chiến tranh lạnh.

C. Hình thành khuôn khổ của một trật tự thế giới mới - trật tự hai cực Ianta.

D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa (XHCN) hình thành và ngày càng mở rộng.

Phương pháp: Xem lại mục 1. Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc

Lời giải: những quyết định của hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là “Trật tự hai cực Ianta”.

Chọn C
 

Câu 5-7

5. Hội nghị Pốtxđam (Đức) đã có quyết định nào gây khó khăn cho cách mạng Việt Nam

A. Đồng ý cho quân Anh và quân Trung Hoa dân quốc vào Đông Dương làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật

B. Liên Xô không được đưa quân vào Đông Dương

C. Một vài đảng phái người Việt với sự bảo trợ của Trung Hoa Dân quốc được phép tham gia chính phủ ở Việt Nam

D. Các nước phương Tây vẫn được duy trì phạm vi ảnh hưởng tại các thuộc địa ở Châu Á

Phương pháp: Xem lại mục 3. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Lời giải: 

Với quyết định các nước phương Tây vẫn được duy trì phạm vi ảnh hưởng tại các thuộc địa ở Châu Á, đã gây khó khăn cho cách mạng Việt Nam.

Chọn D

6. Ý nào không đúng về mục đích thành lập tổ chức Liên Hợp Quốc:

A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

B. Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc

C. Tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước

D. Duy trì trật tự thế giới mới có lợi cho Mĩ

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp Quốc

Lời giải: 

Mục đích thành lập của Liên Hợp quốc là:

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

- Phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Chọn D

7. Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp Quốc?

A. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới

B. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

C. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp quốc

Lời giải: 

Nguyên tắc hoạt động của Liên Hợp quốc là:

- Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

- Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

- Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

- Chung sống hòa bình và sự nhất trì giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

=> Đáp án A là mục đích thành lập của Liên Hợp quốc.

Chọn A

Câu 8-10

8. Cơ quan nào của Liên Hợp quốc chịu trách nhiệm chính trong việc ra các quyết định về giữ gìn hòa bình và an ninh thế giới?

A. Đại hội đồng

B. Hội đồng Bảo an

C. Ban thư kí

D. Tòa án Quốc tế

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp quốc

Lời giải: Hội đồng bảo an: là cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, mọi quyết định của Hội đồng chỉ được thông qua và có giá trị khi có sự nhất trí của 5 ủy viên thường trực là Nga, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

Chọn B

9. Ý nào đúng để hoàn thiện đoạn dữ liệu sau

Bộ máy tổ chức của Liên Hợp quốc, gồm sáu cơ quan chính, trong đó ... là cơ quan giữ vai trò trọng yếu để duy trì hòa bình và an ninh thế giới ... là cơ quan hành chính, đứng đầu là ... với nhiệm kì 5 năm. Trụ sở  của Liên Hợp quốc đặt tại ...

A. Hội đồng quản thác ... Ban thư kí ... Niu Oóc (Mĩ)

B. Hội đồng bảo an ... Ban thư kí ... Vécxai (Pháp)

C. Đại hội đồng ... Ban thư kí ... Niu Oóc (Mĩ)

D. Hội đồng Bảo an ... Ban thư kí ... Niu Oóc (Mĩ)

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp quốc

Lời giải: 

Bộ máy tổ chức của Liên Hợp quốc bao gồm 6 cơ quan chính.

- Đại hội đồng: gồm tất cả các nước thành viên, mỗi năm họp một lần để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương.

- Hội đồng bảo an: là cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, mọi quyết định của Hội đồng chỉ được thông qua và có giá trị khi có sự nhất trí của 5 ủy viên thường trực là Nga, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc.

- Ban thư ký: cơ quan hành chính - tổ chức của Liên hiệp quốc, đứng đầu là Tổng thư kí có nhiệm kì 5 năm.

Trụ sở  của Liên Hợp quốc đặt tại Niu Oóc (Mĩ).

Chọn D

10. Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hằng năm làm "Ngày Liên hợp quốc" vì đó là ngày 

A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai

B. Kết thúc hội nghị Ianta

C. Bản hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực

D. Tuyên bố thành lập tổ chức Liên Hợp quốc

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp quốc

Lời giải: 

- Ngày 24/10/1945, Bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực (được coi là “Ngày Liên Hiệp Quốc”)

Chọn C

Câu 11-13

11. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo thứ tự thời gian: 1. Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ; 2. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp quốc; 3. Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

A. 1,2,3             B. 3,2,1

C. 1,3,2             D. 2,1,3

Phương pháp: Xem lại mục 2. Sự thành lập Liên Hợp quốc

Lời giải

Thứ tự các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian như sau:

2. Tháng 9 - 1977, Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp quốc;

1. Ngày 11 - 7 - 1995, Việt Nam và Mĩ bình thường hóa quan hệ ngoại giao;

3. Ngày 16 - 10 - 2007, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, nhiệm kì 2008-2009.

Chọn D

12. Nước Đức bị chia cắt sau chiến tranh thế giới thứ 2 là do: 

A. Âm mưu của Mĩ

B. Các lực lượng dân tộc ở Mĩ mâu thuẫn với nhau

C. Nghị qyết của hội nghị Pốtđam quy định

D. Tác động từ cuộc chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô

Phương pháp: Xem lại mục 3. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Lời giải:

Tại Hội nghị Pôxđam, ba cường quốc đã khẳng định:

+ Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ;

+ Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít;

+ Thỏa thuận việc phân chia các khu vực chiếm đóng và kiểm soát nước Đức sau chiến tranh: quân đội Liên Xô chiếm đóng vùng lãnh thổ phía Đông nước Đức, quân đội Anh, Mĩ, Pháp chiếm các vùng còn lại. 

Chọn C

13. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa đối lập - Tây Âu tư bản chủ nghĩa (TBCN) và Đông Âu XHCN:

1. Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và cộng hòa Dân chủ đối lập nhau ra đời;

2. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân;

3. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập hội đồng tương trợ kinh tế - SEV;

4. Mĩ đề ra kế hoạc Mác san nhàm giúp đỡ các nước Tây Âu. 

A. 1,2,3,4            B. 2,4,3,1

C. 1,4,2,3            D. 2,3,1,4

Phương pháp: Xem lại mục III. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập

Lời giải: 

Thứ tự các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian như sau:

2. Liên Xô giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân

4. Mĩ đề ra kế hoạc Mác san nhằm giúp đỡ các nước Tây Âu. 

3. Liên Xô và các nước Đông Âu thành lập hội đồng tương trợ kinh tế - SEV

1. Nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và cộng hòa Dân chủ đối lập nhau ra đời

Chọn B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài