Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 50 SBT sử 12

  Giải bài 1 trang 50 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 52 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 12. Những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 53 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 53 sách bài tập Lịch sử 12. Khoa học đã trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp

 • pic

  Bài 4 trang 53 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 53 sách bài tập Lịch sử 12. Bản chất, biểu hiện và ảnh hưởng của xu thế toàn cầu hoá

 • pic

  Bài 1 trang 54 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 54 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 56 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 56 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • pic

  Bài 3 trang 57 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 57 sách bài tập Lịch sử 12. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại

 • pic

  Bài 4 trang 58 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 58 sách bài tập Lịch sử 12. Chiến lược phát triển của hầu hết các quốc gia được điều chỉnh

 • pic

  Bài 5 trang 58 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 58 sách bài tập Lịch sử 12. Các xu thế phát triển của thế giới hiện nay

Gửi bài Gửi bài