Bài 2 trang 52 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 52 sách bài tập Lịch sử 12. Những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Đề bài

Hoàn thành bảng hệ thống dưới đây về những nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ.

Vấn đề thống kê

Nội dung chủ yếu

Nguồn gốc

 

Đặc điểm

 

Tác động

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ

Lời giải chi tiết

Vấn đề thống kê

Nội dung chủ yếu

Nguồn gốc

- Do đòi hỏi của cuộc sống và sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.

- Do sự bùng nổ dân số, sự vơi cạn tài nguyên thiên nhiên, do nhu cầu của chiến tranh,...

- Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học - kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.

Đặc điểm

- Khoa học - kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

- Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

- Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật.

- Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất.

- Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất, là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.

Tác động

* Tích cực

- Tăng năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của con người.

- Thay đổi cơ cấu dân cư, chất lượng nguồn nhân lực, đòi hỏi mới về giáo dục, đào tạo.

- Thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.

* Tiêu cực: ô nhiễm môi trường, tai nạn lao động và giao thông, các dịch bệnh mới, chế tạo vũ khí hủy diệt đe dọa sự sống trên hành tinh.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài