Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 29 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 31 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ s trước câu sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 31 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau

 • pic

  Bài 4 trang 32 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 12. Nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học - kĩ thuật của Mĩ

 • pic

  Bài 5 trang 33 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 12. Mục tiêu, biện pháp, kết quả của chiến lược toàn cầu của Mĩ

 • pic

  Bài 1 trang 34 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 36 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian

 • pic

  Bài 3 trang 37 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển của kinh tế Tây Âu những năm 1950-1973

 • pic

  Bài 4 trang 38 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu

 • pic

  Bài 5 trang 39 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Liên minh châu Âu (EU) với ASEAN

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài