Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 29 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 31 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ s trước câu sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 31 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau

 • pic

  Bài 4 trang 32 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 12. Nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học - kĩ thuật của Mĩ

 • pic

  Bài 5 trang 33 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 12. Mục tiêu, biện pháp, kết quả của chiến lược toàn cầu của Mĩ

Gửi bài Gửi bài