Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 59 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 59 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 62 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 62 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 62 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 62 sách bài tập Lịch sử 12. Ảnh hưởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam

 • pic

  Bài 4 trang 63 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 63 sách bài tập Lịch sử 12. Tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp

 • pic

  Bài 5 trang 63 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 63 sách bài tập Lịch sử 12. Những chuyển biến ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

 • pic

  Bài 6 trang 64 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 64 sách bài tập Lịch sử 12. Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925

 • pic

  Bài 7 trang 65 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 65 sách bài tập Lịch sử 12. Đặc điểm phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam những năm 1919-1925

Gửi bài Gửi bài