Bài 5 trang 63 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 63 sách bài tập Lịch sử 12. Những chuyển biến ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề bài

Trong những chuyển biến mới ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, theo em chuyển biến nào là quan trọng nhất? Vì sao? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có nhiều chuyển biến. Trong đó, chuyển biến quan trọng nhất là:

- Sự ra đời của các giai cấp mới => Làm cho các khuynh hướng đấu tranh giải phóng dân tộc phong phú hơn.

- Đặc biệt, mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam tiếp tục diễn ra sâu sắc, trong đó chủ yếu là mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phản động tay sai. Cuộc đấu tranh chống đế quốc và tay sai tiếp tục diễn ra gay gắt, phong phú về nội dung và hình thức.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài