Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 72 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 72 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 75 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 75 sách bài tập Lịch sử 12. Những sự kiện tiêu biểu của phong trào cách mạng 1930- 1931

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 75 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 75 sách bài tập Lịch sử 12. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong phong trào cách mạng 1930- 1931?

 • pic

  Bài 4 trang 76 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 76 sách bài tập Lịch sử 12. Xô viết Nghệ - Tĩnh ra đời trong hoàn cảnh nào. Nhận xét?

 • pic

  Bài 5 trang 76 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 76 sách bài tập Lịch sử 12. Sự phát triển của phong trào cách mạng nước ta những năm 1930-1931

 • pic

  Bài 6 trang 76 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 46 sách bài tập Lịch sử 12. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10 - 1930)

 • pic

  Bài 7 trang 77 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 77 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy hoàn thành bảng so sánh về những điểm giống và khác nhau giữa Luận cương chính trị và Cương lĩnh chính trị

 • pic

  Bài 1 trang 78 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 78 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chủ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 80 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 80 sách bài tập Lịch sử 12. Tình hình thế giới, trong nước ảnh hưởng phong trào cách mạng 1936-1939

 • pic

  Bài 3 trang 81 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 81 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy phân tích để làm rõ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4 trang 81 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 81 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền tiếp các nội dung phù hợp về phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • pic

  Bài 5 trang 82 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 82 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh phong trào 1930 - 1931 với phong trào 1936 -1939, nhận xét

 • pic

  Bài 1 trang 83 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 86 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 86 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh tình hình Việt Nam những năm 1936 -1939 với những năm 1939 -1945

 • pic

  Bài 3 trang 87 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 87 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

 • pic

  Bài 4 trang 88 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 12. Quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 • pic

  Bài 5 trang 89 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 89 sách bài tập Lịch sử 12. Tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước

 • pic

  Bài 6 trang 89 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn cảnh tiến hành hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 - 8 -1945) và Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 - 8 - 1945)

 • pic

  Bài 7 trang 90 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 90 sách bài tập Lịch sử 12. Sự nhạy bén về chính trị của Đảng được thể hiện như thế nào trong giai đoạn 1939 - 1940

Gửi bài