Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 78 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 78 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chủ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 80 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 80 sách bài tập Lịch sử 12. Tình hình thế giới, trong nước ảnh hưởng phong trào cách mạng 1936-1939

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 81 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 81 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy phân tích để làm rõ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương

 • pic

  Bài 4 trang 81 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 81 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền tiếp các nội dung phù hợp về phong trào dân chủ 1936 - 1939

 • pic

  Bài 5 trang 82 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 82 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh phong trào 1930 - 1931 với phong trào 1936 -1939, nhận xét

Gửi bài