Bài 5 trang 82 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 82 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh phong trào 1930 - 1931 với phong trào 1936 -1939, nhận xét

Đề bài

Hãy hoàn thành bảng so sánh giữa phong trào cách mạng 1930 - 1931 với phong trào cách mạng 1936 - 1939 và nêu nhận xét.

Nội dung

Phong trào 1930-1931

Phong trào 1936-1939

Nhiệm vụ cụ thể

 

 

Lực lượng

 

 

Phương pháp cách mạng

 

 

Hình thức mặt trận

 

 

Nhận xét

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục II. Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh mục 2. Phong trào dân chủ 1936 -1939

Lời giải chi tiết

Nội dung

 Phong trào 1930-1931

Phong trào 1936-1939

Nhiệm vụ cụ thể

Đòi cải thiện đời sống, công nhân đòi tăng lương, giảm giờ làm; nông dân đòi giảm sưu thuế.

Đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống nguy cơ chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình.

Lực lượng

Công nhân và nông dân là chủ yếu

Đông đảo, không phân biệt thành phần, giai cấp. Ở thành thị rất sôi nổi tạo nên đội quân chính trị hùng hậu.

Phương pháp cách mạng

Bí mật, bất hợp pháp. Bạo động vũ trang, bãi công, biểu tình.

Kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp.

Hình thức mặt trận

Thực hiện liên minh công nông

Thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương (Mặt trận dân chủ Đông Dương).

Nhận xét

- Sự khác nhau giữa phong trào 1930-1931 và phong trào dân chủ 1936 - 1939 cho thấy do hoàn cảnh thế giới và trong nước khác nhau, nên chủ trương sách lược, hình thức tập hợp lực lượng và hình thức đấu tranh phải khác nhau mới phù hợp.

- Chủ trương của Đảng trong thời kỳ 1936-1939 chỉ có tính chất sách lược nhưng rất kịp thời  và phù hợp với tình hình mới, tạo ra cao trào đấu tranh sôi nổi. Qua đó chứng tỏ Đảng ta đã trưởng thành, có khả năng đối phó với mọi tình huống, đưa cách mạng tiến lên không ngừng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài