Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 13 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 13 sách bài tập 12 Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 14 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 14 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 15 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu sau

 • pic

  Bài 4 trang 15 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Ý nghĩa sự thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

 • pic

  Bài 5 trang 15 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 15 sách bài tập Lịch sử 12. Bối cảnh, chủ trương, thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa

 • pic

  Bài 6 trang 16 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 16 sách bài tập Lịch sử 12. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc từ 1949 đến nay

 • pic

  Bài 1 trang 16 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 16 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 20 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 20 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • pic

  Bài 3 trang 20 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 20 sách bài tập Lịch sử 12. Hệ thống về các nước trong tổ chức ASEAN theo những nội dung sau

 • pic

  Bài 4 trang 21 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 21 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh về chiến lược phát triển kinh tế của các nước sáng lập ASEAN

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 5 trang 22 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 22 sách bài tập Lịch sử 12. Quá trình hình thành và phát triển của ASEAN

 • pic

  Bài 6 trang 22 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 22 sách bài tập Lịch sử 12. Những nét chính trong phong trào đấu tranh giành độc lập ở Ấn Độ

 • pic

  Bài 7 trang 23 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Dẫn chứng chứng minh mối quan hệ tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt Nam

 • pic

  Bài 1 trang 23 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 23 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 24 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 24 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • pic

  Bài 3 trang 25 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 25 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung sự kiện với thời gian của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi

 • pic

  Bài 4 trang 24 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung lịch sử cho đúng với phong trào cách mạng ở khu vực Mĩ Latinh

 • pic

  Bài 5 trang 26 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 26 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh giữa phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi và phong trào đấu tranh của nhân dân khu vực Mĩ Latinh

 • pic

  Bài 6 trang 27 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào GPDT ở Châu Phi từ sau năm 1945 đến năm 2000 có đặc điểm

 • pic

  Bài 7 trang 27 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 27 sách bài tập Lịch sử 12. Phong trào cách mạng và sự ra đời của nước Cộng hoà Cuba

Gửi bài