Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 83 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 86 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 86 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh tình hình Việt Nam những năm 1936 -1939 với những năm 1939 -1945

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 87 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 87 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11-1939 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5-1941)

 • pic

  Bài 4 trang 88 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 88 sách bài tập Lịch sử 12. Quá trình chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 • pic

  Bài 5 trang 89 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 89 sách bài tập Lịch sử 12. Tóm tắt diễn biến và ý nghĩa của cao trào kháng Nhật cứu nước

 • pic

  Bài 6 trang 89 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 89 sách bài tập Lịch sử 12. Hoàn cảnh tiến hành hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 14 và 15 - 8 -1945) và Đại hội Quốc dân (ngày 16 và 17 - 8 - 1945)

 • pic

  Bài 7 trang 90 SBT sử 12

  Giải bài tập 7 trang 90 sách bài tập Lịch sử 12. Sự nhạy bén về chính trị của Đảng được thể hiện như thế nào trong giai đoạn 1939 - 1940

Gửi bài Gửi bài