Bài 1 trang 83 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 83 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tình hình nổi bật ở Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 là gì?

A. Quân Nhật Bản vào Đông Dương, giúp nhân dân Đông Dương khôi phục nền độc lập.

B. Nhật Bản thi hành chính sách “Kinh tế chỉ huy”, ra sức bóc lột nhân dân ta để làm giàu và đáp ứng theo yêu cầu của Pháp.

C. Đời sống của mọi giai cấp, tầng lớp ở nước ta vô cùng khó khăn do chính sách bóc lột của Nhật, Pháp.

D. Pháp thay toàn quyền Đông Dương mới, thi hành mọi chính sách vơ vét mọi nguồn lực phục vụ cho cuộc chiến tranh thế giới.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Lời giải chi tiết:

Tình hình nổi bật ở Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 là Pháp thay toàn quyền Đông Dương mới, thi hành mọi chính sách vơ vét mọi nguồn lực phục vụ cho cuộc chiến tranh thế giới.

Chọn D.

Câu 2

Vì sao khi vào Đông Dương, quân phiệt Nhật ra sức tuyên truyền về văn minh, sức mạnh của Nhật Bản và về thuyết Đại Đông Á?

A. Để uy hiếp Pháp.

B. Để chứng tỏ Nhật là bạn của nhân dân ta.

C. Để che đậy cho hành vi xâm lược và dọn đường cho việc hất cẳng Pháp.

D. Để biểu dương lực lượng cho chủ nghĩa phát xít nói chung.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 1. Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

Lời giải chi tiết:

Khi vào Đông Dương, quân phiệt Nhật ra sức tuyên truyền về văn minh, sức mạnh của Nhật Bản và về thuyết Đại Đông Á để che đậy cho hành vi xâm lược và dọn đường cho việc hất cẳng Pháp.

Chọn C.

Câu 3

Tại Hội nghị tháng 11 - 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là

A. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương.

B. tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, chia ruộng đất cho dân cày.

C. đánh đổ đế quốc và phong kiến, thực hiện quyền làm chủ cho nhân dân lao động.

D. đánh đổ Nhật - Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Tại Hội nghị tháng 11 - 1939, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định mục tiêu đấu tranh trước mắt của cách mạng Đông Dương là đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng các dân tộc Đông Dương, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập.

Chọn A.

Câu 4

Phương pháp đấu tranh mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 xác định là

A. đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.

B. đấu tranh hợp pháp, nửa hợp pháp.

C. đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ.

D. đấu tranh nghị trường.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Phương pháp đấu tranh mà Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939 xác định là đấu tranh bí mật, bất hợp pháp.

Chọn A.

Câu 5

Hình thức mặt trận được Đảng chủ trương thành lập năm 1939 là

A. Hội phản đế Đồng minh Đông Dương.

B. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

C. Mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương.

D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 - 1939, Đảng chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Chọn B.

Câu 6

Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện nước ta trong thời kì 1939 - 1945 được thể hiện như thế nào?

A. Thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ dân tộc, dân chủ với vị trí quan trọng như nhau.

B. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, từng bước thực hiện nhiệm vụ đưa lại ruộng đất cho nông dân.

C. Thành lập Mặt trận Việt Minh.

D. Xác định hình thức, phương pháp đấu tranh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào điều kiện nước ta trong thời kì 1939 - 1945 được thể hiện qua việc đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, từng bước thực hiện nhiệm vụ đưa lại ruộng đất cho nông dân.

Chọn B.

Câu 7

Ý nào không phản ánh đúng nội dung của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941)?

A. Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc trong phạm vi từng nước Đông Dương.

B. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là vũ trang, bí mật.

C. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân là khởi nghĩa vũ trang.

D. Quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5-1941) xác định: hình thái của cuộc khởi nghĩa ở nước ta là đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.

Chọn B

Câu 8

Tiền thân của các lực lượng vũ trang được Đảng ta đặc biệt chú ý quan tâm xây dựng ngay từ đầu là

A. đội du kích Bắc Sơn.

B. các đội vũ trang tự vệ

C. các Hội Cứu quốc

D. Trung đội Cứu quốc quân I.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Tiền thân của các lực lượng vũ trang được Đảng ta đặc biệt chú ý quan tâm xây dựng ngay từ đầu là đội du kích Bắc Sơn.

Chọn A.

Câu 9

Để xây dựng lực lượng chính trị cho cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng

A. vận động nhân dân tham gia vào các Hội Cứu quốc.

B. công tác vận động binh lính người Việt trong quân đội Pháp.

C. hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam và Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam.

D. việc lập ra Ủy ban Việt Minh lâm thời liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Để xây dựng lực lượng chính trị cho cách mạng, Đảng ta đặc biệt coi trọng vận động nhân dân tham gia vào các Hội Cứu quốc.

Chọn A.

Câu 10

Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là

A. căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai

B. căn cứ Cao Bằng.

C. căn cứ Đồng Tháp.

D. Liên khu V.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 2. Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9-1939 đến tháng 3-1945

Lời giải chi tiết:

Căn cứ địa cách mạng đầu tiên của nước ta là căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai.

Chọn A

Câu 11

Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) nhằm

A. giữ Đông Dương không cho quân Đồng minh kéo vào.

B. ép các đảng phái phản động ở Đông Dương ủng hộ Nhật chống Pháp.

C. chứng tỏ sức mạnh của Nhật Bản trước quân Đồng minh.

D. cảnh cáo Pháp vì không đáp ứng đủ các yêu cầu của Nhật.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

Nhật đảo chính Pháp (9-3-1945) nhằm giữ Đông Dương không cho quân Đồng minh kéo vào.

Chọn A.

Câu 12

Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước nhằm mục đích gì?

A. Hưởng ứng cuộc phản công tiêu diệt phát xít Nhật của phe Đồng minh.

B. Giải quyết nạn đói cho nhân dân.

C. Làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa.

D. Giành chính quyền về tay nhân dân.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

Đảng ta phát động cao trào kháng Nhật cứu nước để làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa.

Chọn C

Câu 13

Thời cơ cách mạng chín muồi khi nào?

A. Quân Nhật vào Đông Dương.

B. Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương.

C. Khi Liên Xô, Mĩ, Anh cùng phản công ở mặt trận Thái Bình Dương.

D. Khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

Thời cơ cách mạng chín muồi khi Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.

Chọn D.

Câu 14

Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được ban bố trong hoàn cảnh

A. Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh.

B. Nhật Bản đã đầu hàng Đồng minh.

C. Nhật Bản chuyển giao chính quyền ở Việt Nam cho Chính phủ Trần Trọng Kim.

D. một số địa phương trong cả nước đã giành được chính quyền.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 3. Khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền

Lời giải chi tiết:

Lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước được ban bố trong hoàn cảnh Nhật Bản sắp đầu hàng Đồng minh, ngày 13-8-1945.

Chọn A.

Câu 15

Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Tám đối với dân tộc Việt Nam là gì?

A. Lật đổ ngai vàng phong kiến.

B. Phá tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

C. Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị cho mọi thắng lợi tiếp theo của nhân dân ta.

D. Mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, tự do, nhân dân lao động được làm chủ.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 5. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Lời giải chi tiết:

Thành quả lớn nhất của Cách mạng tháng Tám đối với dân tộc Việt Nam là mở ra kỉ nguyên đất nước độc lập, tự do, nhân dân lao động được làm chủ.

Chọn D.

Câu 16

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ

A. Mặt trận Việt Nam Độc lập đồng minh.

B. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

C. Ủy ban lâm thời Khu giải phóng Việt Bắc.

D. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945).

Lời giải chi tiết:

Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cải tổ từ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

Chọn D

Câu 17

Việt Nam thực sự trở thành một nước độc lập có chủ quyền khi

A. Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và hoạt động.

B. Cách mạng tháng Tám lật đổ ách đô hộ của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

C. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị.

D. Thực dân Pháp buộc phải công nhận nền độc lập của Việt Nam.

 

Phương pháp giải:

Xem lại mục 4. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945).

Lời giải chi tiết:

Việt Nam thực sự trở thành một nước độc lập có chủ quyền khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời và hoạt động.

Chọn A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài