Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 90 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 93 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 93 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 93 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 93 sách bài tập Lịch sử 12. Thuận lợi và khó khăn của nước ta ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công

 • pic

  Bài 4 trang 94 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 94 sách bài tập Lịch sử 12. Biện pháp để xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

 • pic

  Bài 5 trang 95 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 95 sách bài tập Lịch sử 12. Chủ trương, sách lược đối với Pháp trong hai giai đoạn: trước ngày 6-3-1946 và từ ngày 6-3-1946 đến ngày 19-12-1946

 • pic

  Bài 1 trang 96 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 96 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 99 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 99 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

 • pic

  Bài 3 trang 100 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

 • pic

  Bài 5 trang 100 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1954)

 • pic

  Bài 6 trang 100 SBT sử 12

  Giải bài tập 6 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Kết quả, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 101 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 trang 101 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 103 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây

 • pic

  Bài 3 trang 104 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 12. Hậu phương kháng chiến trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, y tế

 • pic

  Bài 1 trang 105 SBT sử 12

  Giải bài tập 1 tranng 105 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

 • pic

  Bài 2 trang 108 SBT sử 12

  Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây

 • pic

  Bài 3 trang 109 SBT sử 12

  Giải bài tập 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

 • pic

  Bài 4 trang 110 SBT sử 12

  Giải bài tập 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn, quyết định

 • pic

  Bài 5 trang 110 SBT sử 12

  Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Gửi bài