Bài 3 trang 62 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 62 sách bài tập Lịch sử 12. Ảnh hưởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam

Đề bài

Hãy phân tích những ảnh huởng của tình hình thế giới đến phong trào cách mạng Việt Nam kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại mục I. Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

Lời giải chi tiết

- Chiến tranh thế giới thứ nhât kết thúc => Pháp tăng cường chính sách cai trị và khai thác thuộc địa.

+ Bộ máy đàn áp, cảnh sát, mật thám, nhà tù hoạt động ráo riết.

+ Tiến hành các cải cách chính trị - hành chính: đưa thêm người Việt vào làm các công sở, lập Viện dân biểu,...

=> Tạo nên những chuyển biến mới về kinh tế và giai cấp xã hội ở Việt Nam.

- Sự thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã có tác động gắn phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông với phong trào công nhân ở các nước phương Tây cùng đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

- Sự thành lập Quốc tế Cộng sản (3-1919) đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới.

- Sự ra đời của hàng loạt các đảng cộng sản như: Đảng Cộng sản Pháp (1920), Đảng Cộng sản Trung Quốc (1921),... tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam.

=> Những sự kiện này đã tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn con đường giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài