Đọc hình 3.3, cho biết: Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất? Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

Quảng cáo

Đề bài

- Đọc hình 3.3, cho biết :

+ Châu lục nào có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu dân trở lên nhất ?

+ Tên của các siêu đô thị ở châu Á có từ 8 triệu dân trở lên.

Lời giải chi tiết

- Châu lục có nhiều siêu đô thị từ 8 triệu trở lên nhất là Châu Á

- Đó là các siêu đô thị : Bắc Kinh, Xơ-un, Tô-ki-ô, Ô-xa-ca – Cô-bê, Thiên Tân, Thượng Hải, Ma-ni-la, Gia-các-ta, Niu Đê-li, Mum-bai, Ka-ra-si, Côn-ca-ta.

loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 3. Quần cư. Đô thị hoá
Gửi bài