• pic

    Câu 1 trang 88 sgk địa lí 7

    So sánh diện tích của các môi trường ở châu Phi.

  • pic

    Câu 2 trang 88 sgk địa lí 7

    Câu 2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa A. B, c, D trong hình 28.1; sắp xếp các biểu đồ vào vị trí 1, 2, 3, 4 trong hình 27.2 cho phù hợp.

?>