Quảng cáo
 • pic

  Nông nghiệp Châu Âu

  Quy mô sản xuất nông nghiệp ở các quốc gia châu Âu thường không lớn. Sản xuất được tổ chức theo các hộ gia đình hoặc các trang trại.

 • pic

  Dich vụ châu Âu

  Dịch vụ là lĩnh vực kinh tế phát triển nhất ở châu Âu. Hoạt động dịch vụ thâm nhập vào và phục vụ cho sự phát triển của mọi ngành kinh tế.

 • Quảng cáo
 • pic

  Công nghiệp Châu Âu

  Châu Âu là nơi tiến hành công nghiệp hoá sớm nhất thế giới. Từ lâu, các sản phẩm công nghiệp của châu Âu đã nổi tiếng về chất lượng cao.

 • pic

  Câu 1 (mục 1 - bài học 55 - trang 164) sgk địa lí 7

  Quan sát hình 55.1, cho biết các cây trồng chính và vật nuôi chính ờ châu Âu. Sự phân bố các cây trồng và vật nuôi đó.

 • pic

  Bài 1 trang 167 sgk địa lí 7

  Bài 1. Vì sao sản xuất nông nghiệp ở châu Âu đạt hiệu quả cao.

 • pic

  Bài 2 trang 167 sgk địa lí 7

  Bài 2. Trình bày sự phát triển công nghiệp ờ châu Âu.

 • pic

  Bài 3 trang 167 sgk địa lí 7

  Bài 3. Lĩnh vực dịch vụ ở châu Âu phát triển đa dạng như thế nào?