Bài 2 trang 99 sgk địa lí 7

Tên một số cảng lớn ở châu Phi.

Quảng cáo

Bài 2. Quan sát các hình 31.1 và 29.1, cho biết:
- Tên một số cảng lớn ở châu Phi.
- Châu Phi có bao nhiêu đô thị trên 1 triệu dân ? Nêu tên các đô thị có trên 5 triệu dân ở châu Phi.

Trả lời:
- Các cảng lớn của châu Phi là An-giê, Ca-xa-blan-ca, A-bit-gian, Đa-ca, Kêp-tao, Đuốc-ban, Mom-ba-xa.
- Châu Phi có 22 đô thị trên 1 triệu dân và 3 đô thị trên 5 triệu dân là Cai-rô, An-giê và La-gốt.

Quảng cáo

Gửi bài