Trắc nghiệm Từ vựng Unit 6 (phần 1) Tiếng Anh 6 iLearm Smart World

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match these pictures with their names.

bus stop

cathedral

art gallery

bakery

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match these pictures with their names. 

grocery store

railway station

statue

cinema

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match these pictures with their names.

bus stop

cathedral

art gallery

bakery

Đáp án

art gallery

bakery

bus stop

cathedral

Lời giải chi tiết :

- bus stop: trạm xe buýt

- cathedral: nhà thờ

- art gallery: phòng triển lãm tranh

- bakery: tiệm bánh

Câu 2 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Match these pictures with their names. 

grocery store

railway station

statue

cinema

Đáp án

grocery store

statue

cinema

railway station

Lời giải chi tiết :

- grocery store: tiệm tạp hóa

- railway station: ga tàu

- statue: tượng

- cinema: rạp chiếu phim

close