Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 1 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Listen again and complete the sentences below.

1.  In Linh’s room, the desk is near the
2. In Linh’s room, the computer is on the
3. There are many  of Linh’s idol in her room.
4. Her sister’s room is Linh’s room and her parents’ room.
5.  Linh’s parents don’t have a in their room.
Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Listen to the following conversation and choose A, B or C.

Câu 2.1

Where is Pancho from?

 • A.

  Paraguay

 • B.

  Peru

 • C.

  Portugal

 • D.

  X

Câu 2.2

How many brothers and sisters does Pancho have?

 • A.

  11

 • B.

  12

 • C.

  13

 • D.

  X

Câu 2.3

What is his father’s job?

 • A.

  Taxi driver

 • B.

  Dentist

 • C.

  Police officer

 • D.

  X

Câu 2.4

What does his mother do?

 • A.

  She owns a beauty salon.

 • B.

  She runs a small family store.

 • C.

  She works at a bread shop.

 • D.

  X

Câu 2.5

Which thing does Pancho NOT say?

 • A.

  His brothers and sisters help his mom.

 • B.

  His mom sells food like eggs and sugar.

 • C.

  His mother enjoys her job very much.

 • D.

  X

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 Where is my ball?

A. 

B. 

C. 

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

What is in the room?

A. 

B. 

 

C. 

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

Where’s the cat?

A. 

B. 

C. 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 How many lamps are there in the bedroom?

A. 

B. 

C. 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

How do you go to school?

A. 

B. 

C. 

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống
Listen again and complete the sentences below.

1.  In Linh’s room, the desk is near the
2. In Linh’s room, the computer is on the
3. There are many  of Linh’s idol in her room.
4. Her sister’s room is Linh’s room and her parents’ room.
5.  Linh’s parents don’t have a in their room.
Đáp án
1.  In Linh’s room, the desk is near the
2. In Linh’s room, the computer is on the
3. There are many  of Linh’s idol in her room.
4. Her sister’s room is Linh’s room and her parents’ room.
5.  Linh’s parents don’t have a in their room.
Phương pháp giải :
Kiến thức: Nghe hiểu
Lời giải chi tiết :

1.  In Linh’s room, the desk is near the… (Trong phòng của Linh, bàn làm việc gần…)

Thông tin: In my room I have a desk near the window.

Tạm dịch:Trong phòng của tôi, tôi có một bàn làm việc gần cửa sổ.

Đáp án: window


2. In Linh’s room, the computer is on the ……………...............(Trong phòng của Linh, chiếc máy tính đang ở trên …………… )

Thông tin: My computer is on the desk.

Tạm dịch: Máy tính của tôi ở trên bàn.

Đáp án: desk


3. There are many ………….. of Linh’s idol in her room. (Có rất nhiều ………… .. của thần tượng của cô ấy trong phòng.)

Thông tin: I have a big bookshelf and many pictures of my idol. 

Tạm dịch: Tôi có một giá sách lớn và nhiều hình ảnh của thần tượng của tôi.

Đáp án: pictures


4. Her sister’s room is ……………. Linh’s room and her parents’ room. (Phòng của em gái cô ấy ở  …………….phòng của Linh và phòng của bố mẹ.)

Thông tin: My sister’s room is to the left of my room and to the right of my parents’ room.

Tạm dịch: Phòng của chị gái tôi ở bên trái phòng của tôi và ở bên phải phòng của bố mẹ tôi.

Đáp án: between 

 

5.  Linh’s parents don’t have a ……………................ in their room. (Cha mẹ của Linh không có …………. trong phòng của họ.)

Thông tin: My parents’ room is large, but they don’t have a TV in their room 

Tạm dịch:Phòng của bố mẹ tôi rộng, nhưng họ không có TV trong phòng của mình.

Đáp án: TV/ television
Câu 2 :

Listen to the following conversation and choose A, B or C.

Câu 2.1

Where is Pancho from?

 • A.

  Paraguay

 • B.

  Peru

 • C.

  Portugal

 • D.

  X

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nghe kĩ đoạn thông tin sau:All my friends and family back in ... call me Pancho”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Pancho đến từ đâu?

A. Paraguay

B. Peru

C. Bồ Đào Nha

Thông tin:

All my friends and family back in Peru call me Pancho (tất cả bạn bè và gia đình của tôi ở Peru gọi tôi là Pancho)

=> Pancho đến từ Peru (B)

Đáp án:  B

Câu 2.2

How many brothers and sisters does Pancho have?

 • A.

  11

 • B.

  12

 • C.

  13

 • D.

  X

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nghe kĩ đoạn thông tin sau: “I have ... brothers and ...  sisters.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Pancho có bao nhiêu anh chị em?

A. 11

B. 12

C. 13

Thông tin:

I have seven brothers and six sisters. (tôi có bảy anh trai và sáu chị em gái)

=> Vậy tổng Pancho có 13 anh chị em (C)

Đáp án: C

Câu 2.3

What is his father’s job?

 • A.

  Taxi driver

 • B.

  Dentist

 • C.

  Police officer

 • D.

  X

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nghe kĩ đoạn thông tin sau: “My father is a ...  in Lima, Peru.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:  Cha cậu ấy làm nghề gì?

A. Lái xe taxi

B. Nha sĩ

C. Sĩ quan cảnh sát

Thông tin:

My father is a taxi driver in Lima, Peru. (Cha tôi là một tài xế taxi ở Lima, Peru.)

=> Cha cậu ấy làm nghề lái xe taxi (Taxi driver)

Đáp án: A

Câu 2.4

What does his mother do?

 • A.

  She owns a beauty salon.

 • B.

  She runs a small family store.

 • C.

  She works at a bread shop.

 • D.

  X

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nghe kĩ đoạn thông tin sau: “She helps run a small family store with some of my brothers and sisters.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi: Mẹ cậu ấy làm gì?

A. Bà ấy sở hữu một cơ sở làm đẹp.

B. Bà ấy điều hành một cửa hàng nhỏ của gia đình.

C. Bà ấy làm việc tại một cửa hàng bánh mì.

Thông tin:

She helps run a small family store with some of my brothers and sisters.

(Bà ấy giúp điều hành một cửa hàng nhỏ của gia đình với một số anh chị em của tôi.)

Đáp án: B

Câu 2.5

Which thing does Pancho NOT say?

 • A.

  His brothers and sisters help his mom.

 • B.

  His mom sells food like eggs and sugar.

 • C.

  His mother enjoys her job very much.

 • D.

  X

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Nghe kĩ lại một lượt

- Gạch chân các key word trong các đáp án.

- Đến đoạn thông tin nào có nhắc đến đáp án đó thì không chọn và chuyển sang đáp án tiếp theo

- Đến khi còn 1 đáp án không thấy có nhắc đến thì chọn.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch câu hỏi:  Điều gì Pancho KHÔNG nói tới?

A. Anh chị em cậu ấy giúp mẹ cậu.

B. Mẹ cậu ấy bán thức ăn như trứng và đường.

C. Mẹ cậu ấy rất yêu thích công việc của mình.

=> Phải chọn thông tin không được nhắc đến trong đoạn hội thoại

Thông tin:

Trong đoạn hội thoại, Pancho có nhắc tới:
- She helps run a small family store with some of my brothers and sisters.

(Bà ấy giúp điều hành một cửa hàng nhỏ của gia đình với một số anh chị em của tôi.)

=> His brothers and sisters help his mom. (Anh chị em cậu ấy giúp mẹ cậu.)

=> Có nhắc đến ý A (loại)

- We mainly sell food, like bread, eggs, soft drinks, rice, sugar, and cookies

(Chúng tôi chủ yếu bán thực phẩm, như bánh mì, trứng, nước ngọt, gạo, đường và bánh quy)

=> Có nhắc đến ý B (loại)

=> Theo phương pháp loại trừ, ta chọn được phương án đúng là đáp án C

Đáp án: C

Rachel: Hi. My name's Rachel. Nice to meet you.

Pancho: Nice to meet you, too. My name is Francisco.

Rachel: What?

Pancho: Francisco, but all my friends and family back in Peru call me Pancho

Rachel: Okay, Pancho. So, tell me about your family?

Pancho: Well, I have seven brothers and six sisters. '

Rachel: Wow. That is a big family. So are you the oldest, Pancho?

Pancho: No. I'm the second oldest in my family.

Rachel: So, what do your parents do?

Pancho: My father is a taxi driver in Lima, Peru. It’s a hard job, but he works hard to support the family.

Rachel:  How about your mother?

Pancho: She helps run a small family store with some of my brothers and sisters.

Rachel: What kind of store?

Pancho: We mainly sell food, like bread, eggs, soft drinks, rice, sugar, and cookies, things that people buy every day.

Rachel: Xin chào. Tên tôi là Rachel. Rất vui được gặp bạn.
Pancho: Rất vui được gặp bạn. Tôi tên là Francisco
Rachel: Gì cơ?
Pancho: Francisco, nhưng tất cả bạn bè và gia đình của tôi ở Peru gọi tôi là Pancho
Rachel: Được rồi, Pancho. Hãy cho tôi biết về gia đình của bạn đi?
Pancho: Chà, tôi có bảy anh trai và sáu chị em gái. '
Rachel: Wow. Đó là một gia đình lớn. Bạn là người lớn tuổi nhất à Pancho?
Pancho: Không. Tôi là người lớn tuổi thứ hai trong gia đình.
Rachel: Công việc của bố mẹ bạn là gì?
Pancho: Cha tôi là một tài xế taxi ở Lima, Peru. Đó là một công việc khó khăn, nhưng cha làm việc chăm chỉ để hỗ trợ gia đình.
Rachel: Mẹ của bạn thì sao?
Pancho: Bà ấy giúp điều hành một cửa hàng nhỏ của gia đình với một số anh chị em của tôi.
Rachel: Loại cửa hàng nào vậy ?
Pancho: Chúng tôi chủ yếu bán thực phẩm, như bánh mì, trứng, nước ngọt, gạo, đường và bánh quy, những thứ mà mọi người mua hàng ngày.

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 Where is my ball?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

- Chú ý lời của mẹ Tom nói với Tom: "It's on your ...., dear"

Lời giải chi tiết :
Tom: Where is my ball, Mum?
Toms mother: It's on your bed, dear.
Tom: Ha ha. It's sleeping, Mum.
 
 
Tom: Quả bóng của con ở đâu hả mẹ?
Mẹ Tom: Nó ở trên giường của con đó.
Tom: Haha, nó đang ngủ đó mẹ.
Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

What is in the room?

A. 

B. 

 

C. 

Đáp án

C. 

Phương pháp giải :

Chú đến lời của Mary: "There is a ...and there are some lamps."

Lời giải chi tiết :
Tom: What's in your room, Mary?
Mary: There is a bed and there are some lamps.
Tom: ls there a television?
Mary: No, there isnt.

Tom: Phòng bạn có những gì, Mary?

Mary: Có 1 cái giường và vài cái đèn ngủ

Tom: Có TV không?

Mary: Không có đâu.

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

Where’s the cat?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

under: bên dưới

on: bên trên

behind : đằng sau

Lời giải chi tiết :
Tom: Where is the cat Mum?
Tom's mother: Oh, look! It's under the chair.

Tom: Con mèo đâu hả mẹ?

Mẹ Tom: Nhìn kìa! Nó đang ở dưới cái ghế.

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

 How many lamps are there in the bedroom?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

B. 

Phương pháp giải :

- lamp : cái đèn

Lời giải chi tiết :
Tom: How many lamps are there in your room, Mary?
Mary: There are two lamps.
Tom: Is there a television?
Mary: No, there isn't.

Tom: Có bao nhiêu cái đèn trong phòng của bạn hả Mary?

Mary: Có 2 cái

Tom: Có TV không?

Mary: Không có.

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and tick the correct picture A, B, or C for each question.

How do you go to school?

A. 

B. 

C. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

- ride bicycle: đạp xe

- walk: đi bộ

- go by bus: đi bằng xe buýt

Lời giải chi tiết :
Tom: How do you go to school?
Mai: My house is not very far from school so I ride my bicycle to school.
Tom: Do you ever walk there?
Mai: No. I don't

Tom: Bạn đến tường bằng cách nào?

Mai: Nhà của tớ không xa trường lắm nên tớ đạp xe đến trường

Tom: Bạn đã bao giờ đi bộ chưa?

Mai: Tớ chưa

close