Trắc nghiệm Ngữ âm /z/ Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  busy

 • B

  easy

 • C

  music

 • D

  sound

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  visit

 • B

  story

 • C

  person

 • D

  hospital

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  learns

 • B

  travels

 • C

  puts

 • D

  begs

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  lives

 • B

  catches

 • C

  cures

 • D

  loves

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  cousin

 • B

  present

 • C

  design

 • D

  herself

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  result

 • B

  version

 • C

  husband

 • D

  president

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

disaster

A. /s/

B. /z/

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

thousand

A. /z/

B. /s/

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

pressure

A. /z/

B. /ʃ/

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  dessert

 • B

  massive

 • C

  message

 • D

  classic

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  glass

 • B

  address

 • C

  across

 • D

  scissors

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  these

 • B

  cheese

 • C

  choose

 • D

  course

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

analysis

A. /s/

B. /z/

Câu 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

measure  

A. /z/

B. /ʒ/

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  buzz

 • B

  blizzard

 • C

  fuzzy

 • D

  pizza

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  busy

 • B

  easy

 • C

  music

 • D

  sound

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

busy /ˈbɪzi/

easy/ˈiːzi/

music/ˈmjuːzɪk/

sound/saʊnd/

Đáp án D đọc là /s/, các đáp án còn lại đọc là /z/

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  visit

 • B

  story

 • C

  person

 • D

  hospital

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

visit /ˈvɪzɪt/

story/ˈstɔːri/

usual /ˈpɜːsn/

hospital/ˈhɒspɪtl/

Đáp án A đọc là /z/, các đáp án còn lại đọc là s/

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  learns

 • B

  travels

 • C

  puts

 • D

  begs

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

learns /lɜːnz/

travels/ˈtrævlz/

puts/pʊts/

begs/bɛgz/

Đáp án C đọc là /s/, các đáp án còn lại đọc là /z/

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  lives

 • B

  catches

 • C

  cures

 • D

  loves

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

lives /lɪvz/

catches /ˈkæʧɪz/

cures/kjʊəz/

loves/lʌvz/

Đáp án B đọc là /ɪz/, các đáp án còn lại đọc là /z/

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  cousin

 • B

  present

 • C

  design

 • D

  herself

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

cousin /ˈkʌzn/

present/prɪˈzɛnt/

design/dɪˈzaɪn/

herself/hɜːˈsɛlf/

Đáp án D đọc là /s/, các đáp án còn lại đọc là /z/

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  result

 • B

  version

 • C

  husband

 • D

  president

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

result /rɪˈzʌlt/

version/. /ˈvɜːʃən/

husband/ˈhʌzbənd/

president/ˈprɛzɪdənt/

Đáp án B đọc là /s/, các đáp án còn lại đọc là /z/

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

disaster

A. /s/

B. /z/

Đáp án

B. /z/

Lời giải chi tiết :

disaster /dɪˈzɑːstə/ (n) thảm họa

Chọn B

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

thousand

A. /z/

B. /s/

Đáp án

A. /z/

Lời giải chi tiết :

thousand /ˈθaʊzənd/ (n) hàng nghìn

Chọn A

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

pressure

A. /z/

B. /ʃ/

Đáp án

A. /z/

Lời giải chi tiết :

pressure /ˈprɛʃə/ (n) áp lực

Chọn B

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  dessert

 • B

  massive

 • C

  message

 • D

  classic

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

dessert /dɪˈzɜːt/

massive/ˈmæsɪv/

message/ˈmɛsɪʤ/

classic/ˈklæsɪk/

Đáp án A đọc là /z/, các đáp án còn lại đọc là /s/

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  glass

 • B

  address

 • C

  across

 • D

  scissors

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

glass /glɑːs/

address /əˈdrɛs/

across /əˈkrɒs/

scissors /ˈsɪzəz/

Đáp án D đọc là /z/, các đáp án còn lại đọc là s/

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  these

 • B

  cheese

 • C

  choose

 • D

  course

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

these /ðiːz/

cheese /ʧiːz/

choose /ʧuːz/

course /kɔːs/

Đáp án D đọc là /s/, các đáp án còn lại đọc là /z/

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

analysis

A. /s/

B. /z/

Đáp án

A. /s/

Lời giải chi tiết :

analysis /əˈnæləsɪs/ (n) số liệu phân tích

Chọn A

Câu 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn phát âm của từ gạch chân

measure  

A. /z/

B. /ʒ/

Đáp án

B. /ʒ/

Lời giải chi tiết :

measure /ˈmɛʒə/ (v) đo lường

Chọn B

Câu 15 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A

  buzz

 • B

  blizzard

 • C

  fuzzy

 • D

  pizza

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

buzz /bʌz/

blizzard/ˈblɪzəd/

fuzzy/ˈfʌzi/

pizza/ˈpiːtsə/

Đáp án D đọc là /ts/, các đáp án còn lại đọc là /z/

close