Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 10 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  the

 • B

  there

 • C

  think

 • D

  they

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

the: /ðə/

there: /ðeə(r)/

think: /θɪŋk/

they: /ðeɪ/ 

Câu C phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/ 

Câu hỏi 2 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  earth

 • B

  feather

 • C

  theater

 • D

  thanks   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

earth: /ɜːθ/ 

feather: /ˈfeðə(r)/

theater: /ˈθɪə.tər/

thanks: /θæŋks/ 

Câu B phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/   

Câu hỏi 3 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  nothing 

 • B

  gather

 • C

  method

 • D

  death

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

 nothing:  /ˈnʌθɪŋ/

gather: /ˈɡæðə(r)/

method: /ˈmeθəd/

death: /deθ/  

Câu B phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/   

Câu hỏi 4 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  them

 • B

  their

 • C

  thin 

 • D

  though 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

them : /ðəm/

their: /ðeə(r)/

thin: /θɪn/

though: /ðəʊ/ 

Câu C phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/     

Câu hỏi 5 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  those

 • B

  there

 • C

  thank

 • D

  without

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

those: /ðəʊz/

there:  /ðeə(r)/

thank: /θæŋk/

without:  /wɪˈðaʊt/ 

Câu C phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/        

Câu hỏi 6 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  this

 • B

  these

 • C

  them

 • D

  earth

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

this: /ðɪs/

these: /ðiːz/

them: /ðəm/

earth: /ɜːθ/  

Câu D phát âm là /θ/ còn lại phát âm là /ð/       

Câu hỏi 7 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  birthday 

 • B

  although

 • C

  another

 • D

  there

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

birthday: /ˈbɜːθdeɪ/

although: /ɔːlˈðəʊ/

 another: /əˈnʌðə(r)/

 there: /ðeə(r)/ 

Câu A phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/       

Câu hỏi 8 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  sixth

 • B

  another

 • C

  teeth

 • D

  author    

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

sixth: /sɪksθ/               

another: /əˈnʌðə(r)/                

teeth: /tiːθ/                     

author: /ˈɔːθə(r)/   

Câu B phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/      

Câu hỏi 9 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  soothe

 • B

  south

 • C

  thick

 • D

  athlete  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

soothe: /suːð/       

south: /saʊθ/                      

thick: /θɪk/                    

athlete: /ˈæθliːt/  

Câu A phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/      

Câu hỏi 10 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  healthy

 • B

  northern

 • C

  thirsty

 • D

  mouth

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

healthy: /ˈhelθi/         

northern: /ˈnɔːðən/                 

thirsty: /ˈθɜːsti/               

mouth: /maʊθ/

Câu B phát âm là /ð/ còn lại phát âm là /θ/      

close