Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 10 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Câu 1 :

Read the passage and choose the best answer to fill in the blank.

Are you planning your next trip? Then why not visit London? London is one of the most exciting cities in the world.

Sights and attractions: There are lots of things to see and do in London. Walk around the centre and see famous (1)_________ like Big Ben and Westminster Abbey. Visit the Tower of London where England’s kings and queens lived. Go to Buckingham Palace at 11:30 and (2) _________ the famous ‘Changing of the Guard’ ceremony. And don’t miss London’s art galleries and museums - 33)_________ are free to get into!

Shopping: There are over 40,000 shops in London. Oxford Street is Europe’s (4)_________ high street with over 300 shops.

Eating: With over 270 nationalities in London, you can try food from just about (5)_________ country in the world. Make sure you try the UK’s most famous dish - fish and chips!

Getting around: London has a quick underground train system (the ‘tube’ as the locals call it). There are also the famous red ‘double-decker’ buses. The tube is quicker, but you will see more of London from a bus!

Câu 1.1

Walk around the centre and see famous (1) __________ like Big Ben and Westminster Abbey.

 • A

  sights

 • B

  landscapes

 • C

  landmarks

 • D

  facts

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

sights (n) cảnh, tầm nhìn

landscapes (n) phong cảnh

landmarks (n) địa điểm nổi bật

fatcs (n) sự thật

Dựa vào ngữ cảnh của câu, từ landmarks là phù hợp nhất

=> Walk around the centre and see famous (1) landmarks like Big Ben and Westminster Abbey.

Tạm dịch: Đi bộ xung quanh trung tâm và xem các địa danh nổi tiếng như Big Ben và Tu viện Westminster.

Câu 1.2

Go to Buckingham Palace at 11:30 and (2)_________ the famous ‘Changing of the Guard’ ceremony.

 • A

  notice

 • B

  see

 • C

  realize

 • D

  take

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

notice (v) chú ý

see (v) nhìn, xem

realize (v) nhận ra

take (v) lấy

Dựa vào ngữ cảnh của câu, từ see là phù hợp nhất

=> Go to Buckingham Palace at 11:30 and (2) see the famous ‘Changing of the Guard’ ceremony.

Tạm dịch: Đến Cung điện Buckingham lúc 11:30 và xem buổi lễ ‘Thay đổi người bảo vệ’ nổi tiếng

Câu 1.3

And don’t miss London’s art galleries and museums - 3) ________are free to get into!

 • A

  lots

 • B

  much

 • C

  more 

 • D

  most

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

lots (+ N số nhiều) : nhiều

much (+ N không đếm được)

more + N đếm được: nhiều hơn

most + N đếm được: hầu hết

Ở câu văn này, ta lược bỏ đi phần danh từ đã nhắc đến phía trước (art galleries and museums) để tránh lặp từ. Vì vậy ta chỉ cần chọn các đáp án lượng từ bên trên mà không có danh từ đi kèm

Dựa vào ngữ cảnh của câu, từ lots là phù hợp nhất

=> And don’t miss London’s art galleries and museums - 3) lots are free to get into!

Tạm dịch: Và đừng bỏ lỡ các phòng trưng bày và bảo tàng nghệ thuật của Luân Đôn – rất nhiều nơi miễn phí để tham gia!

 

Câu 1.4

Oxford Street is Europe’s (4)_______ high street with over 300 shops.

 • A

  busy

 • B

  busier

 • C

  busiest

 • D

  the busiest

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh nhất của tính từ

Lời giải chi tiết :

Trong câu chỉ nhắc đến một danh từ nên không thể sử dụng so sánh hơn được, phải sử dụng so sánh nhất

Cấu trúc: adj-est

Tính từ busy có tận cùng là “y” => busiest

=> Oxford Street is Europe’s (4) busiest high street with over 300 shops.

Tạm dịch: Phố Oxford là phố cao cấp (4) sầm uất nhất Châu Âu với hơn 300 cửa hàng.

Câu 1.5

you can try food from just about (5) every country in the world.

 • A

  every

 • B

  all

 • C

  one

 • D

  many

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh nhất của tính từ

Lời giải chi tiết :

Phía sau vị trí cần điền là 1 danh từ số ít (country)

every (+ N số ít): mọi, mỗi

all (+N số nhiều) : tất cả

one (+ N số it): một

many (+N số nhiều): nhiều

Dựa vào ngữ cảnh của câu, từ every là phù hợp nhất

=> you can try food from just about (5) every country in the world.

Tạm dịch: bạn có thể thử đồ ăn từ mọi quốc gia trên thế giới.

Câu 2 :

Sapa is a small, (1)____ town in Lao Cai Province. It is located about 350 km northwest of Hanoi, close to the Chinese border. Here's where you'll find the Hoang Lien Son range of mountains, which includes Fan Si Pan—the country's highest peak.

This quiet Vietnamese town is home to different ethnic tribal groups. There are (2) ______ main ethnic groups in Sapa: the Hmong, Dao, Tay, Giay and Xa Pho.

The most prominent attraction in the area around Sapa is Fan Si Pan, which is (3) _______ mountain in Vietnam. It's only 19km from town. Fan Si Pan can be found in Hoang Lien National Park. The park (4) ________ a picturesque mountain landscape and several forests, and serves as the habitat for a diverse set of animals. Some species can only be found in northwest Vietnam and are highly endangered. Nature lovers will (5) _______ appreciate this park. Other attractions that are part of the Hoang Lien National Park include the Cat Cat Village and the Ta Phin Village and caves.

In Sapa town, there's a small museum and a modest cathedral. Like most rural areas in Vietnam, there are no shopping malls in Sapa. Instead, shopping takes place at markets where locals buy and sell goods.

Câu 2.1

Sapa is a small, (1) ____town in Lao Cai Province.

 • A

  sea

 • B

  mountain

 • C

  river 

 • D

  sky

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

sea (n) biển, cảng

mountain (n) núi

river (n) sông

sky (n) trời, trên không

Ta có: mountain town: thị trấn miền núi

=> Sapa is a small, (1) mountain town in Lao Cai Province.

Tạm dịch: Sapa là một thị trấn miền núi nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai.

Câu 2.2

There are (2) _________main ethnic groups in Sapa: the Hmong, Dao, Tay, Giay and Xa Pho.

 • A

  5

 • B

  6

 • C

  7

 • D

  8

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thông tin: There are (2) _________main ethnic groups in Sapa: the Hmong, Dao, Tay, Giay and Xa Pho. (Có _______dân tộc chính ở Sa Pa: Hmông, Dao, Tày, Giáy và Xa Phó.)

=> five main ethnic groups

Câu 2.3

The most prominent attraction in the area around Sapa is Fan Si Pan, which is (3)________ mountain in Vietnam.

 • A

  high

 • B

  highest

 • C

  higher

 • D

  the highest

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: So sánh nhất của tính từ

Lời giải chi tiết :

Trong câu chỉ nhắc đến một danh từ nên không thể sử dụng so sánh hơn được, phải sử dụng so sánh nhất

Cấu trúc: S + be + the adj-est

=> The most prominent attraction in the area around Sapa is Fan Si Pan, which is (3) the highest mountain in Vietnam.

Tạm dịch: Điểm tham quan nổi bật nhất ở khu vực xung quanh Sapa là Fan Si Pan, đây là ngọn núi cao nhất Việt Nam.

Câu 2.4

The park (4) __________ a picturesque mountain landscape and several forests, and serves as the habitat for a diverse set of animals.

 • A

  cover

 • B

  covered

 • C

  covers

 • D

  is covering

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Lời giải chi tiết :

Đây là một đoạn miêu tả về một thành phố có thật nên phải dùng thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S + V(s,es)

Chủ ngữ của câu là số ít “the park” nên chủ ngữ phải thêm s,es

=> The park (4) covers a picturesque mountain landscape and several forests, and serves as the habitat for a diverse set of animals.

Tạm dịch: Công viên (4) có phong cảnh núi non đẹp như tranh vẽ và một số khu rừng, và là nơi cư trú của nhiều loài động vật đa dạng.

Câu 2.5

Nature lovers will (5) ________appreciate this park.

 • A

  truly

 • B

  true

 • C

  truth

 • D

  untrue

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: từ loại

Lời giải chi tiết :

truly (adv) thực sự, thực lòng

true (adj) đúng

truth (n) sự thật

untrue (adj) không đúng

Vị trí cần điền là một trạng từ bổ nghĩa cho động từ “love”

=> Nature lovers will (5) truly appreciate this park.

Tạm dịch: Những người yêu thiên nhiên sẽ (5) thực sự yêu thích công viên này.

Câu 3 :

Choose the best answer to complete the passage

In Cappadocia, Turkey, there are over 200 ancient cities under the ground. Some of these cities are about three thousand years (1)________. There are secret passages between the cities. The passages are sometimes many kilometres long.

In the past, there were thousands of (2)__________ in the underground cities. There were living quarters, kitchens, shops, churches, schools and places to keep animals and food. What was the reason for these mysterious places? Three thousand years (3)_________, people were frightened of the cold winters and of the wild animals above the ground. Later, people were frightened of the Romans, and the cities were good places (4)_________.

It probably wasn't fun living for months, or even years in these dark places. There wasn't any electricity and there weren't any sports centres, stadiums or other exciting places to go. But today, Cappadocia is an (5)_________ place to visit.

Câu 3.1

Some of these cities are about three thousand years ____________.

 • A

  long

 • B

  tall

 • C

  old

 • D

  heavy

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

Cụm từ years old: tuổi

=> Some of these cities are about three thousand years old.

Tạm dịch: Một số thành phố này có tuổi đời khoảng ba nghìn năm.

Câu 3.2

In the past, there were thousands of ___________ in the underground cities.

 • A

  person

 • B

  people

 • C

  persons

 • D

  peoples

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Danh từ đếm được

Lời giải chi tiết :

Thousands of + N số nhiều đếm được

Dạng số nhiều của danh từ person (người) là people

=> In the past, there were thousands of people in the underground cities.

Tạm dịch: Trong quá khứ, có hàng ngàn người trong các thành phố dưới lòng đất.

Câu 3.3

Three thousand years ___________, people were frightened of the cold winters and of the wild animals above the ground.

 • A

  before

 • B

  after

 • C

  past

 • D

  ago

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

Lời giải chi tiết :

Ta thấy động từ trong câu chia ở thì quá khứ đơn nên trong câu cần có dấu hiệu nhận biết của từ

Dấu hiệu nhậ biết thì quá khứ đơn là khoảng thời gian + agp (…trước đó)

=> Three thousand years ago, people were frightened of the cold winters and of the wild animals above the ground.

Tạm dịch: Ba nghìn năm trước, con người sợ hãi về mùa đông lạnh giá và những loài động vật hoang dã trên mặt đất.

Câu 3.4

Later, people were frightened of the Romans, and the cities were good places ___________.

 • A

  hide

 • B

  hiding

 • C

  hides

 • D

  to hide

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Dạng của động từ

Lời giải chi tiết :

Khi muốn diễn tả hành đông mang tính mục đích, ta sử dụng dạng động từ to + V nguyên thể

=> Later, people were frightened of the Romans, and the cities were good places to hide.

Tạm dịch: Sau đó, mọi người sợ hãi người La Mã, và các thành phố là nơi tốt để ẩn náu.

Câu 3.5

But today, Cappadocia is an _______ place to visit.

 • A

  amazing

 • B

  uninteresting

 • C

  ancient

 • D

  boring

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

amazing (adj) thú vị

uninteresting (adj) buồn chán

ancient (adj) cổ xưa

boring (adj) chán, tẻ nhạt

=> But today, Cappadocia is an amazing place to visit.

Tạm dịch: Nhưng ngày nay, Cappadocia là một nơi tuyệt vời để ghé thăm.

close