Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 9 Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

 Listen and decide the statements are true or false.

1. The houses are the same from the inside.

Đúng
Sai

2. I enjoy looking at the way the houses are built.

Đúng
Sai

3. There are many old houses in London.

Đúng
Sai

4. Now people like to build a modern house.

Đúng
Sai

5. Modern houses can’t save energy and help protect the planet.

Đúng
Sai
Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with only one word.

All houses (1)

unique. Even if they look the same from the outside


they are very (2)

on the inside. I think houses are very 


very interesting. I like looking (3)

the way they are built and the


the style they are built in. In London there are many houses that are


hundreds of (4)

old. These are beautiful. You can still (5)

much of the original wood and stone structure. Modern houses are also


interesting. It’s funny how they copy (6)

of the features of older


houses. I love looking at houses when I travel. (7)

country has its


own special designs, from Japan to Arabia to Greece. Nowadays poeple


are building eco-friendly houses. They want houses that save (8)

and help protect the planet.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

 Listen and decide the statements are true or false.

1. The houses are the same from the inside.

Đúng
Sai

2. I enjoy looking at the way the houses are built.

Đúng
Sai

3. There are many old houses in London.

Đúng
Sai

4. Now people like to build a modern house.

Đúng
Sai

5. Modern houses can’t save energy and help protect the planet.

Đúng
Sai
Đáp án

1. The houses are the same from the inside.

Đúng
Sai

2. I enjoy looking at the way the houses are built.

Đúng
Sai

3. There are many old houses in London.

Đúng
Sai

4. Now people like to build a modern house.

Đúng
Sai

5. Modern houses can’t save energy and help protect the planet.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu và nắm bắt ý chính

Lời giải chi tiết :

1. The houses are the same from the inside. (Những ngôi nhà giống nhau từ bên trong.)

Thông tin: Even if they look the same from the outside, they are very different on the inside.

Tạm dịch: Ngay cả khi chúng trông giống nhau từ bên ngoài, chúng rất khác nhau ở bên trong.

=> FALSE

2. I like looking at the way the houses are built. (Tôi thích nhìn cách những ngôi nhà được xây dựng.)

Thông tin: I like looking at the way they are built.

=> TRUE

3. There are many old houses in London. (Có rất nhiều ngôi nhà cổ ở London.)

Thông tin: In London there are many houses that are hundreds of years old.

Tạm dịch: Ở London có rất nhiều ngôi nhà có tuổi đời hàng trăm năm.

=> TRUE

4. Now people like to build modern house. (Bây giờ mọi người thích xây nhà hiện đại.)

Thông tin: Modern houses are also interesting…..Nowadays people are building eco-friendly houses.

Tạm dịch: Những ngôi nhà hiện đại cũng rất thú vị...Ngày nay mọi người đang xây dựng những ngôi nhà thân thiện với môi trường.

=> TRUE

5. Modern houses can’t save energy and help protect the planet.( Những ngôi nhà hiện đại không thể tiết kiệm năng lượng và giúp bảo vệ hành tinh.)

Thông tin: They want houses that save energy and help protect the planet.

Tạm dịch: Họ muốn những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng và giúp bảo vệ hành tinh.

=> TRUE

Transcripts

All houses are unique. Even if they look the same from the outside, they are very different on the inside. I think houses are very interesting. I like looking at the way they are built and the style they are built in. In London there are many houses that are hundreds of years old. These are beautiful. You can still see much of the original wood and stone structure. Modern houses are also interesting. It’s funny how they copy many of the features of older houses. I love looking at houses when I travel. Every country has its own special designs, from Japan to Arabia to Greece. Nowadays people are building eco-friendly houses. They want houses that save energy and help protect the planet.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Listen and fill in the blanks with only one word.

All houses (1)

unique. Even if they look the same from the outside


they are very (2)

on the inside. I think houses are very 


very interesting. I like looking (3)

the way they are built and the


the style they are built in. In London there are many houses that are


hundreds of (4)

old. These are beautiful. You can still (5)

much of the original wood and stone structure. Modern houses are also


interesting. It’s funny how they copy (6)

of the features of older


houses. I love looking at houses when I travel. (7)

country has its


own special designs, from Japan to Arabia to Greece. Nowadays poeple


are building eco-friendly houses. They want houses that save (8)

and help protect the planet.

Đáp án

All houses (1)

unique. Even if they look the same from the outside


they are very (2)

on the inside. I think houses are very 


very interesting. I like looking (3)

the way they are built and the


the style they are built in. In London there are many houses that are


hundreds of (4)

old. These are beautiful. You can still (5)

much of the original wood and stone structure. Modern houses are also


interesting. It’s funny how they copy (6)

of the features of older


houses. I love looking at houses when I travel. (7)

country has its


own special designs, from Japan to Arabia to Greece. Nowadays poeple


are building eco-friendly houses. They want houses that save (8)

and help protect the planet.

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

All houses are unique. Even if they look the same from the outside, they are very different on the inside. I think houses are very interesting. I like looking at the way they are built and the style they are built in. In London there are many houses that are hundreds of years old. These are beautiful. You can still see much of the original wood and stone structure. Modern houses are also interesting. It’s funny how they copy many of the features of older houses. I love looking at houses when I travel. Every country has its own special designs, from Japan to Arabia to Greece. Nowadays people are building eco-friendly houses. They want houses that save energy and help protect the planet.

Tạm dịch

Tất cả các ngôi nhà đều độc đáo. Ngay cả khi chúng trông giống nhau từ bên ngoài, chúng rất khác nhau ở bên trong. Tôi nghĩ rằng những ngôi nhà rất thú vị. Tôi thích nhìn cách chúng được xây dựng và phong cách xây dựng. Ở London, có rất nhiều ngôi nhà hàng trăm năm tuổi. Những ngôi nhà này thật đẹp. Bạn vẫn có thể nhìn thấy phần lớn cấu trúc bằng gỗ và đá ban đầu. Những ngôi nhà hiện đại cũng rất thú vị. Thật buồn cười khi họ sao chép nhiều đặc điểm của những ngôi nhà cũ. Tôi thích nhìn những ngôi nhà khi tôi đi du lịch. Mỗi quốc gia đều có những thiết kế đặc biệt của riêng mình, từ Nhật Bản đến Ả Rập đến Hy Lạp. Ngày nay mọi người đang xây dựng những ngôi nhà thân thiện với môi trường. Họ muốn những ngôi nhà tiết kiệm năng lượng và giúp bảo vệ hành tinh.

close