Trắc nghiệm Ngữ âm /l/ Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. cuối từ

C. A & B

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C.cuối từ

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ide

A. sl

B. pl

C. bl

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ock

A. tl

B. cl

C. pl

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

____eep

A. sh

B. sl

C. sk

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ag

A. gl

B. pl

C. fl

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

____ook

A. l

B. b

C. c

Câu 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

His father buys him a small blue blanket.

Câu 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

My family will spend our summer holiday at the beach.

Câu 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

I really love walking to school.

Câu 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

We believe that local government can solve the problem.

Câu 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Many wild animals is living in this lovely island.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Đáp án

A. đầu từ

Lời giải chi tiết :

blue /bluː/ (adj) màu xanh

Chọn A

Câu 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Đáp án

C. cuối từ

Lời giải chi tiết :

hotel /həʊˈtɛl/   (n) khách sạn

Chọn C

Câu 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Đáp án

B. giữa từ

Lời giải chi tiết :

early /ˈɜːli/ (adj) sớm

Chọn B

Câu 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. cuối từ

C. A & B

Đáp án

C. A & B

Lời giải chi tiết :

local /ˈləʊkəl/ (adj) thuộc về địa phương

Chọn C

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C.cuối từ

Đáp án

A. đầu từ

Lời giải chi tiết :

language /ˈlæŋgwɪʤ/ (n) ngôn ngữ

Chọn A

Câu 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ide

A. sl

B. pl

C. bl

Đáp án

A. sl

Lời giải chi tiết :

slide /slaɪd/ (n) cầu trượt

Chọn A

Câu 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ock

A. tl

B. cl

C. pl

Đáp án

B. cl

Lời giải chi tiết :

clock /klɒk/ (n) đồng hồ

Chọn B

Câu 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

____eep

A. sh

B. sl

C. sk

Đáp án

A. sh

Lời giải chi tiết :

sheep /ʃiːp/ (n) con cừu

Chọn A

Câu 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ag

A. gl

B. pl

C. fl

Đáp án

C. fl

Lời giải chi tiết :

flag /flæg/ (n) lá cờ

Chọn C

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

____ook

A. l

B. b

C. c

Đáp án

A. l

Lời giải chi tiết :

look /lʊk/ (v) nhìn

Chọn A

Câu 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

His father buys him a small blue blanket.

Đáp án

His father buys him a small blue blanket.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- small /smɔːl/   

- blue/bluː/  

- blanket/ˈblæŋkɪt/  

Tạm dịch câu: Cha anh mua cho anh một chiếc chăn nhỏ màu xanh lam.

Đáp án: 3

Câu 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

My family will spend our summer holiday at the beach.

Đáp án

My family will spend our summer holiday at the beach.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- family /ˈfæmɪli/   

- holiday/ˈhɒlədeɪ/  

Tạm dịch câu: Gia đình tôi sẽ dành kỳ nghỉ hè của chúng tôi ở bãi biển.

Đáp án: 2

Câu 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

I really love walking to school.

Đáp án

I really love walking to school.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- really/ˈrɪəli/   

- love/lʌv/   

- school /skuːl/   

- walking /ˈwɔːkɪŋ/ -> âm /l/ câm, không đọc

Tạm dịch câu: Tôi thực sự thích đi bộ đến trường.

Đáp án: 3

Câu 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

We believe that local government can solve the problem.

Đáp án

We believe that local government can solve the problem.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- believe /bɪˈliːv/  

- local/ˈləʊkəl/  

- solve/sɒlv/  

- problem/ˈprɒbləm/  

Tạm dịch câu: Chúng tôi tin rằng chính quyền địa phương có thể giải quyết được vấn đề.

Đáp án: 5

Câu 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Many wild animals is living in this lovely island.

Đáp án

Many wild animals is living in this lovely island.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- wild /waɪld/  

- animal/ˈænɪməl/  

- living/ˈlɪvɪŋ/  

- lovely/ˈlʌvli/  

- island/ˈaɪlənd/  

Tạm dịch câu: Nhiều loài động vật hoang dã đang sinh sống tại hòn đảo xinh đẹp này.

Đáp án: 6

close