Trắc nghiệm Ngữ âm /l/ Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. đầu từ

Lời giải chi tiết :

blue /bluː/ (adj) màu xanh

Chọn A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. cuối từ

Lời giải chi tiết :

hotel /həʊˈtɛl/   (n) khách sạn

Chọn C

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C. cuối từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. giữa từ

Lời giải chi tiết :

early /ˈɜːli/ (adj) sớm

Chọn B

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. cuối từ

C. A & B

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. A & B

Lời giải chi tiết :

local /ˈləʊkəl/ (adj) thuộc về địa phương

Chọn C

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và xác định âm /l/ xuất hiện ở vị trí nào trong từ?

A. đầu từ

B. giữa từ

C.cuối từ

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. đầu từ

Lời giải chi tiết :

language /ˈlæŋgwɪʤ/ (n) ngôn ngữ

Chọn A

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ide

A. sl

B. pl

C. bl

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. sl

Lời giải chi tiết :

slide /slaɪd/ (n) cầu trượt

Chọn A

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ock

A. tl

B. cl

C. pl

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. cl

Lời giải chi tiết :

clock /klɒk/ (n) đồng hồ

Chọn B

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

____eep

A. sh

B. sl

C. sk

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. sh

Lời giải chi tiết :

sheep /ʃiːp/ (n) con cừu

Chọn A

Câu hỏi 9 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

___ag

A. gl

B. pl

C. fl

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. fl

Lời giải chi tiết :

flag /flæg/ (n) lá cờ

Chọn C

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Nghe và chọn âm phù hợp

____ook

A. l

B. b

C. c

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. l

Lời giải chi tiết :

look /lʊk/ (v) nhìn

Chọn A

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

His father buys him a small blue blanket.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

His father buys him a small blue blanket.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- small /smɔːl/   

- blue/bluː/  

- blanket/ˈblæŋkɪt/  

Tạm dịch câu: Cha anh mua cho anh một chiếc chăn nhỏ màu xanh lam.

Đáp án: 3

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

My family will spend our summer holiday at the beach.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My family will spend our summer holiday at the beach.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- family /ˈfæmɪli/   

- holiday/ˈhɒlədeɪ/  

Tạm dịch câu: Gia đình tôi sẽ dành kỳ nghỉ hè của chúng tôi ở bãi biển.

Đáp án: 2

Câu hỏi 13 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

I really love walking to school.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

I really love walking to school.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- really/ˈrɪəli/   

- love/lʌv/   

- school /skuːl/   

- walking /ˈwɔːkɪŋ/ -> âm /l/ câm, không đọc

Tạm dịch câu: Tôi thực sự thích đi bộ đến trường.

Đáp án: 3

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

We believe that local government can solve the problem.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

We believe that local government can solve the problem.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- believe /bɪˈliːv/  

- local/ˈləʊkəl/  

- solve/sɒlv/  

- problem/ˈprɒbləm/  

Tạm dịch câu: Chúng tôi tin rằng chính quyền địa phương có thể giải quyết được vấn đề.

Đáp án: 5

Câu hỏi 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Có bao nhiêu âm /l/ xuất hiện trong câu. Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Many wild animals is living in this lovely island.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Many wild animals is living in this lovely island.

Lời giải chi tiết :

Các từ chứa âm /l/ trong câu là:

- wild /waɪld/  

- animal/ˈænɪməl/  

- living/ˈlɪvɪŋ/  

- lovely/ˈlʌvli/  

- island/ˈaɪlənd/  

Tạm dịch câu: Nhiều loài động vật hoang dã đang sinh sống tại hòn đảo xinh đẹp này.

Đáp án: 6

close