Trắc nghiệm Ngữ pháp So sánh nhất của tính từ Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

Ba Be Lake is ______  lake in Viet Nam.

 • A

  the larger

 • B

  the largest

 • C

  larger

 • D

  largest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+n

=> Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.

Tạm dịch: Hồ Ba Bể là hồ rộng nhất Việt Nam

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

The trip to Thailand was _______ experience in my life.

 • A

  the better

 • B

  the good

 • C

  the best

 • D

  best

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt: good – better (so sánh hơn) – the best (so sánh nhất)

=> The trip to Thailand was the best experience in my life. 

Tạm dịch: Chuyến đi đến Thái Lan là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

_____ man in the world is 120 years old.

 • A

  The oldest

 • B

  The older

 • C

  More old

 • D

  Older

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=> The oldest man in the world is 120 years old.

Tạm dịch: Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới đã 120 tuổi.Câu hỏi 4 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

You are _____ girl in our class.

 • A

  the funniest

 • B

  the funny

 • C

  the funnier

 • D

  funniest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Tính từ Funny kết thúc là đuôi –y => bỏ đuôi –y thành –i rồi thêm -est

=> You are the funniest girl in our class.  

Tạm dịch: Bạn là cô gái vui tính nhất trong lớp mình.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

My sister is _____ person in my family.

 • A

  young

 • B

  younger than

 • C

  younger

 • D

  the youngest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+n

=> My sister is the youngest person in my family.

Tạm dịch: Chị tôi là người trẻ nhất trong gia đình tôi.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

Sam is a terrible footballer – He’s ______ player in the team.

 • A

  young

 • B

  younger than

 • C

  younger

 • D

  the youngest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=> Sam is a terrible footballer – He’s the youngest player in the team.  

Tạm dịch: Sam là một cầu thủ bóng đá tồi - Anh ấy là cầu thủ trẻ nhất trong đội.       

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

What is ______ city in the world?

 • A

  the large

 • B

  the largest

 • C

  the large

 • D

  large

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=>What is the largest city in the world?  

Tạm dịch: Thành phố nào lớn nhất thế giới ?

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

This solution is ______ for the situation at the moment.

 • A

  the better

 • B

  the best

 • C

  better

 • D

  the good

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh nhất vì chỉ có một sự vật (danh từ) "this solution", không thể dùng so sánh hơn (câu phải có 2 danh từ để so sánh)

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt:

good =>  the best (so sánh nhất)

=> This solution is  the best for the situation at the moment.  

Tạm dịch: Giải pháp này là tốt nhất cho tình hình tại thời điểm này.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

July is ______ month in a year.

 • A

  hottest

 • B

  the hottest

 • C

  hotter

 • D

  the hotter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Hot là tính từ kết thúc là phụ âm trước đó là một nguyên âm => gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi -est

=> July is the hottest month in a year.  

Tạm dịch: Tháng 7 là tháng nóng nhất trong một năm.

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

Where is the

beach in your country? (NICE)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Where is the

beach in your country? (NICE)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

Tính từ nice (đẹp) có kết thúc là chữ e => dạng so sánh nhất chỉ cần thêm đuôi –st

=> Where is the nicest beach in your country?

Tạm dịch: Đâu là bãi biển đẹp nhất ở nước bạn?

Đáp án: nicest

Câu hỏi 11 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

December is the

month of the year in my country. (COLD)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

December is the

month of the year in my country. (COLD)

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

=> December is the coldest month of the year in my country.

Tạm dịch: Tháng 12 là tháng lạnh nhất trong năm ở đất nước chúng tôi.

Đáp án: coldest

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer

She is ……. singer I’ve ever met.

 • A

  worse

 • B

  bad                       

 • C

  the worst                       

 • D

  badly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est

Tính từ bad trong câu là tính từ bất quy tắc trong so sánh nhất: bad => the worst

=> She is the worst singer I’ve ever met.

Tạm dịch: Cô ấy là ca sĩ tệ nhất mà tôi từng gặp.

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer.

He is ……. dancer I’ve ever known.

 • A

  better

 • B

  good

 • C

  the best

 • D

  well

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn : S + be + THE + adj-EST

"good" là tính từ đặc biệt nên dạng so sánh nhất là: good => the best

=>He is the best dancer I’ve ever known.

Tạm dịch: Anh ấy là vũ công giỏi nhất mà tôi biết.

Câu hỏi 14 :

Choose the best answer

She is ……student in my class.

 • A

  most hard-working                 

 • B

  more hard-working

 • C

  the most hard-working           

 • D

  as hard-working

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

=> She is the most hard-working student in my class.

Tạm dịch: Cô ấy là học sinh chăm chỉ nhất trong lớp của tôi.

Câu hỏi 15 :

Choose the best answer

He is one of …………….students in my school.

 • A

  talented   

 • B

  the talented  

 • C

  most talented               

 • D

  the most talented

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

 Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

=> He is one of the most talented students in my school.

Tạm dịch: Anh ấy là một trong những học sinh tài năng nhất trường tôi.

Câu hỏi 16 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

Playing sports/ common/ activity/ in/ my city.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

Playing sports/ common/ activity/ in/ my city.


Lời giải chi tiết :

- common tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

Cấu trúc: S + be + the most + adj

=> Playing sports is the most common activity in my city.

Tạm dịch: Chơi thể thao là hoạt động phổ biến nhất ở thành phố của tôi.

Câu hỏi 17 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

This building/ modern/ in/ the city.


Đáp án của giáo viên lời giải hay

This building/ modern/ in/ the city.


Lời giải chi tiết :

- modern tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

Cấu trúc: S + be + the most + adj

=> This building is the most  modern in the city.

Tạm dịch: Tòa nhà này hiện đại nhất thành phố.

Câu hỏi 18 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

This is (exciting)

film I’ve ever seen.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

This is (exciting)

film I’ve ever seen.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

Tính từ exciting là tính từ dài nên ta phải thêm most và giữ nguyên tính từ: exciting => the most exciting

=> This is the most exciting film I’ve ever seen.

Tạm dịch: Đây là bộ phim thú vị nhất mà tôi từng xem.

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

My Tam is one of (popular)

singers in my country.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

My Tam is one of (popular)

singers in my country.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

Tính từ popular là tính từ dài nên ta phải thêm most và giữ nguyên tính từ: popular => the most popular

=> My Tam is one of the most popular singers in my country.

Tạm dịch: Mỹ Tâm là một trong những ca sĩ được yêu thích nhất ở nước tôi.

Câu hỏi 20 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

It’s (good)

holiday I’ve had.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

It’s (good)

holiday I’ve had.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est

Tính từ good trong câu là tính từ bất quy tắc trong so sánh nhất: good => the best

=> It’s the best holiday I’ve had.

Tạm dịch: Đó là kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà tôi đã có.

Câu hỏi 21 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

He is (clever)

student in my group.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

He is (clever)

student in my group.

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est…

Tính từ clever trong câu là tính từ dài nhưng có quy tắc đặc biệt. Với từ này, ta áp dụng quy tắc của tính từ ngắn nên ta chỉ cần thêm đuôi –est: clever => the cleverest

=> He is the cleverest student in my group.

Tạm dịch: Anh ấy là học sinh thông minh nhất trong nhóm của tôi.

Câu hỏi 22 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

French is considered to be (difficult)

than English, but Chinese is the

language.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

French is considered to be (difficult)

than English, but Chinese is the

language.

Lời giải chi tiết :

- Vị trí số 1 là so sánh hơn vì trong câu có 2 danh từ để so sánh và có từ so sánh “than”

Cấu trúc: S1+ be + more adj than S2

 => difficult -> more difficult

- Vị trí sô 2 là so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the most adj…

=> difficult -> most difficult

=> French is considered to be more difficult than English, but Chinese is the most difficult language.

Tạm dịchTiếng Pháp được đánh giá là khó hơn tiếng Anh, nhưng tiếng Trung là ngôn ngữ khó nhất.

Câu hỏi 23 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

Nobody is more attractive than her in the contest.


=> She is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Nobody is more attractive than her in the contest.


=> She is

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: No + N1 + be + more + adj than + N2 (Không …. hơn ….)

= N2 + be + the most adj…. (Cái gì …. nhất)

- attractive tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

=> She is the most attractive girl in the contest.

Tạm dịch: 

Không ai quyến rũ hơn cô ấy trong cuộc thi.

Cô là cô gái quyến rũ  nhất cuộc thi.

Câu hỏi 24 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

 I have never done such a difficult test.


=> This test is

Đáp án của giáo viên lời giải hay

 I have never done such a difficult test.


=> This test is

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + be + the most + adj I have (ever) + Vp2 (Cái gì…. nhất mà tôi từng..)

- difficult tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

=> This test is the most difficult I have ever done.

Tạm dịch: Tôi chưa bao giờ làm một bài kiểm tra khó như vậy.

Đây là bài kiểm tra khó nhất mà tôi từng làm.

Câu hỏi 25 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write meaningful sentences using the superlative with long adjectives. 

 Rice/ popular/ food/ in/ Vietnam?


Đáp án của giáo viên lời giải hay

 Rice/ popular/ food/ in/ Vietnam?


Lời giải chi tiết :

- popular tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

Cấu trúc: Be + S + the most + adj?

=> Is rice the most popular food in Vietnam?

Tạm dịch: Gạo có phải là lương thực phổ biến nhất ở Việt Nam?

Câu hỏi 26 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the words given into the correct box. (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào vị trí cần điền)

highest
longest
largest
biggest
1. What’s the ..... mountain in the US?
2. The Amazone is the ..... river in the world.
3. Canada is the second ..... country in the world.
4. Is the elephant or the whale the ..... animal in the world?
Đáp án của giáo viên lời giải hay
highest
longest
largest
biggest
1. What’s the
highest
mountain in the US?
2. The Amazone is the
longest
river in the world.
3. Canada is the second
largest
country in the world.
4. Is the elephant or the whale the
biggest
animal in the world?
Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

1. What’s the highestmountain in the US?

Tạm dịch: Ngọn núi nào cao nhất ở Mỹ?

2. The Amazone is the longestriver in the world.

Tạm dịch:

Amazon là con sông dài nhất thế giới.

3. Canada is the second largestcountry in the world.

Tạm dịch: Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới.

4. Is the elephant or the whale the biggestanimal in the world?

Tạm dịch: Voi hay cá voi là động vật lớn nhất trên thế giới?

Câu hỏi 27 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

French fries is

dish in this restaurant. (CHEAP)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

French fries is

dish in this restaurant. (CHEAP)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

=> French fries is the cheapest dish in this restaurant.

Tạm dịch: Khoai tây chiên là mốn rẻ nhất trong nhà hàng này

Đáp án:  the cheapest

Câu hỏi 28 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

John is

boy that I have ever met. (CLEVER)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

John is

boy that I have ever met. (CLEVER)

Lời giải chi tiết :

Tính từ clever (thông minh, khéo léo) có 2 âm tiết kết thúc là đuôi –er

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

=> John is the cleverest boy that I have ever met.

Tạm dịch: John là người khôn khéo nhất mà tôi từng gặp

Đáp án: the cleverest

Câu hỏi 29 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

Today is

day in my life. (HAPPY)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Today is

day in my life. (HAPPY)

Lời giải chi tiết :

Tính từ hạnh phúc (happy) có 2 âm tiết kết thúc là đuôi –y

=> Cấu trúc so sánh hơn nhất tương tự như tính từ ngắn: the+ADJ_est+ N

Và đuôi –y chuyển thành –i rồi mới thêm –est

=> Today is the happiest day in my life.

Tạm dịch: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Đáp án:  the happiest

Câu hỏi 30 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Rewrite the following sentences with no change in the meaning. Use the given words.

China is the most polluted country in Asia.


=> No country in Asia

Đáp án của giáo viên lời giải hay

China is the most polluted country in Asia.


=> No country in Asia

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: No + N1 + be + more + adj than + N2 (Không …. hơn ….)

= N2 + be + the most adj…. (Cái gì …. nhất)

- beautiful tính từ dài nên sử dụng cấu trúc so sánh tính từ dài

=> No country in Asia is more polluted than China.

Tạm dịch: Trung Quốc là quốc gia ô nhiễm nhất châu Á.

Không có quốc gia nào ở châu Á ô nhiễm hơn Trung Quốc.

close