Trắc nghiệm Ngữ pháp Liên từ "and" & "or" Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  because

Quảng cáo
decumar
Câu 2 :

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

 • A

  so

 • B

  when

 • C

  although

 • D

  and

Câu 3 :

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  but

 • D

  although

Câu 4 :

Choose the best answer.

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  but

Câu 5 :

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

 • A

  because

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  or

Câu 6 :

Choose the best answer.

I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight.

 • A

  so

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  while

Câu 7 :

Choose the best answer.

He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning.

 • A

  or

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  so

Câu 8 :

Choose the best answer.

You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow.

 • A

  and

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Câu 9 :

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.

 • A

  but

 • B

  because

 • C

  so

 • D

  and 

Câu 10 :

Choose the best answer.

He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best.

 • A

  but

 • B

  so

 • C

  and

 • D

  because

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

He likes travelling ______ discovering the world.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  but

 • D

  because

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

and: và                                     

so: vì vậy                           

but: nhưng                            

because: bởi vì

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (động từ), cùng dạng (V_ing) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=> He likes travelling and discovering the world.   

Tạm dịch: Anh ấy thích đi du lịch và khám phá thế giới.

Câu 2 :

Choose the best answer.

A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes ______ funny stories.

 • A

  so

 • B

  when

 • C

  although

 • D

  and

Đáp án : D

Phương pháp giải :

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy                         

when: khi                       

although: mặc dù             

and: và  

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (tính từ) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=> A comedian is a person who makes people laugh by telling jokes and funny stories. 

Tạm dịch: Một diễn viên hài là một người khiến mọi người cười bằng cách kể chuyện cười và những câu chuyện hài hước. 

Câu 3 :

Choose the best answer.

He likes playing basketball _____ it is so funny.

 • A

  so

 • B

  because

 • C

  but

 • D

  although

Đáp án : B

Phương pháp giải :

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy           

because: bởi vì                    

but: nhưng             

although: mặc dù

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=>  He likes playing basketball because it is so funny.

Tạm dịch: Anh ấy thích chơi bóng rổ vì nó rất hài hước.

Câu 4 :

Choose the best answer.

That TV programme is not only interesting _______ it also teaches children many things about family and friendship.

 • A

  and

 • B

  so

 • C

  because

 • D

  but

Đáp án : D

Phương pháp giải :

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Lời giải chi tiết :

and: và                                    

so: vì vậy                

because: bởi vì                

but: nhưng

Cụm từ: not only…but also … (không chỉ … mà còn …)

=>  That TV programme is not only interesting but it also teaches children many things about family and friendship.

Tạm dịch: Chương trình truyền hình đó không chỉ thú vị mà nó còn dạy cho trẻ em nhiều điều về gia đình và tình bạn.

Câu 5 :

Choose the best answer.

Henry can play the guitar _______ the harmonica at the same time.

 • A

  because

 • B

  but

 • C

  and

 • D

  or

Đáp án : C

Phương pháp giải :

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Lời giải chi tiết :

because: bởi vì                           

but: nhưng                   

and: và                                   

or: hoặc

Trong trường hợp này ta cần một từ nối giữa 2 từ cùng loại (danh từ) và cùng vai trò trong câu => dùng “and”

=>  Henry can play the guitar and the harmonica at the same time.

Tạm dịch: Henry có thể chơi guitar và hòa âm cùng một lúc.

Câu 6 :

Choose the best answer.

I have to go out, ________ I cannot watch television with my family tonight.

 • A

  so

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  while

Đáp án : A

Phương pháp giải :

so: vì vậy                  

or: hoặc            

but: nhưng           

while: trong khi 

Lời giải chi tiết :

so: vì vậy                  

or: hoặc            

but: nhưng           

while: trong khi 

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước => dùng “so”

=>  I have to go out, so I can not watch television with my family tonight.

Tạm dịch: Tôi phải ra ngoài, vì vậy tôi không thể xem tivi cùng gia đình tối nay.

Câu 7 :

Choose the best answer.

He stayed up late to watch the football match last night, ______ he went to school late this morning.

 • A

  or

 • B

  and

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án : D

Phương pháp giải :

or: hoặc                          

and: và              

but: nhưng              

so: vì vậy 

Lời giải chi tiết :

or: hoặc                          

and: và              

but: nhưng              

so: vì vậy 

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước => dùng “so”

=> He stayed up late to watch the football match last night, so he went to school late this morning. 

Tạm dịch: Anh thức khuya để xem trận bóng đá tối qua, vì vậy anh đi học muộn vào sáng nay.

Câu 8 :

Choose the best answer.

You can go to my house to borrow books tonight ______ I will bring them for you tomorrow.

 • A

  and

 • B

  or

 • C

  but

 • D

  so

Đáp án : B

Phương pháp giải :

and: và                    

or: hoặc                

but: nhưng               

so: vì vậy

Lời giải chi tiết :

and: và                    

or: hoặc                

but: nhưng               

so: vì vậy

Ta thấy 2 mệnh đề có ý nghĩa lựa chọn không cái này thì cái kia => dùng “or”

=>  You can go to my house to borrow books tonight or I will bring them for you tomorrow.

Tạm dịch: Bạn có thể đến nhà tôi để mượn sách tối nay hoặc tôi sẽ mang chúng cho bạn vào ngày mai.

Câu 9 :

Choose the best answer.

Watching TV much is not good for our eyes ______ it can make us short-sighted.

 • A

  but

 • B

  because

 • C

  so

 • D

  and 

Đáp án : B

Phương pháp giải :

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Lời giải chi tiết :

but: nhưng         

because: bởi vì       

so: vì vậy     

and: và 

Ta thấy vế sau là nguyên nhân dẫn đến hành động ở vế trước => dùng “because”

=>  Watching TV much is not good for our eyes because it can make us short-sighted.  

Tạm dịch: Xem TV nhiều không tốt cho mắt vì nó có thể khiến chúng ta bị cận thị.

Câu 10 :

Choose the best answer.

He wants to get high marks in the final exam, _______ he is trying his best.

 • A

  but

 • B

  so

 • C

  and

 • D

  because

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

But: Nhưng

So: Vì vậy

And: Và

Because: Bởi vì

Ta thấy hành động ở vế sau là kết quả của vế trước => dùng “so”

=> He wants to get high marks in the final exam, so he is trying his best.

Tạm dịch: Anh ấy muốn đạt điểm cao trong kỳ thi cuối cùng, vì vậy anh ấy đang cố gắng hết sức.

close