Trắc nghiệm Từ vựng Unit 3 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ hoàn chỉnh

S

F

I

H

Đáp án của giáo viên lời giải hay

F

I

S

H

Lời giải chi tiết :

fish: con cá

Câu hỏi 2 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ hoàn chỉnh

E

R

A

B

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B

E

A

R

Lời giải chi tiết :

bear: con gấu

Câu hỏi 3 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ hoàn chỉnh

L

C

M

A

E

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C

A

M

E

L

Lời giải chi tiết :

camel: lạc đà

Câu hỏi 4 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ hoàn chỉnh

S

T

R

H

O

I

C

Đáp án của giáo viên lời giải hay

O

S

T

R

I

C

H

Lời giải chi tiết :

ostrich:chim đà điểu

Câu hỏi 5 :
Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp các chữ cái để tạo từ hoàn chỉnh

K

A

S

N

E

Đáp án của giáo viên lời giải hay

S

N

A

K

E

Lời giải chi tiết :

snake: con rắn

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Which animal is it?

A. bear

B. crocodile

C. giraffe

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. giraffe

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Đây là con gì?

A. con gấu

B. con cá sấu

C. con hươu cao cổ

Chọn C

Câu hỏi 7 :

Listen and choose the correct animal

wolf

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đề bài: wolf (n) con chó sói

Đáp án:

A. con ếch

B. con mèo

C. con cá

D. con chó sói

Câu hỏi 8 :

Listen and choose the correct animal

butterfly

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đề bài: butterfly (n) con bướm

Đáp án:

A. con rắn

B. con bướm

C. con chó

D.con gấu

Câu hỏi 9 :

Listen and choose the correct animal

elephant 

 • A

 • B

 • C

 • D

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đề bài: elephant (n) con voi

Đáp án:

A. con voi

B. con thỏ

C. con cá voi

D.con gấu trúc

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Which animal is it?

A. rat

B. cat

C. bat

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. rat

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Đây là con gì?

A. con chuột

B. con mèo

C. con dơi

Chọn A

Câu hỏi 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Which animal is it?

A. gorilla

B. eagle

C. camel

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. gorilla

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Đây là con gì?

A. con khỉ đột

B. chim đại bàng

C. con lạc đà

Chọn A

Câu hỏi 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal can swim?

A. rabbit

B. whale

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. whale

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào biết bơi?

A. con thỏ

B. cá voi

Chọn B

Câu hỏi 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal can talk?

A. parrot

B. panda

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. parrot

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào có thể nói chuyện?

A. con vẹt

B. con gấu trúc

Chọn B

Câu hỏi 14 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal can climb?

A. wolf

B. gorilla

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. gorilla

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào có thể leo trèo?

A. con sói

B. con khỉ đột

Chọn B

Câu hỏi 15 :
Con hãy kéo thả các từ (cụm từ); số/phân số; hình... vào cột thích hợp

Put the animals in the correct column.

whale

wolf

snake

 octopus

dolphin

elephant

giraffe

parrot

shark

ostrich

On land
In water
Đáp án của giáo viên lời giải hay
On land

wolf

snake

elephant

giraffe

parrot

ostrich

In water

whale

 octopus

dolphin

shark

Lời giải chi tiết :

On land: trên cạn

In water: dưới nước

whale (n) cá voi

wolf (n) con chó sói

snake (n)  con rắn

octopus (n) con mực

dolphin (n) cá heo

 

elephant (n) con voi

giraffe (n) con hươu cao cổ   

parrot (n) con vẹt    

shark (n) cá mập

ostrich (n) chim đà điểu

 

Dựa vào hiểu biết vè sinh học, ta sắp xếp các con vật vòa 2 cột tương ứng như sau:

On land

In water

wolf

snake

elephant

giraffe

parrot

ostrich

 

whale

octopus

dolphin

shark

 

 

Câu hỏi 16 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal can’t fly?

A. ostrich

B. eagle

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. ostrich

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Động vật nào không thể bay?

A. chim đà điểu

B. chim đại bàng

Chọn B

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal can’t run?

A. octopus

B. tiger

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. octopus

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào không thể chạy?

A. con mực

B. con hổ

Chọn A

Câu hỏi 18 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal can live both on land and in water?

A. snake

B. frog

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. frog

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào sống được cả trên cạn và dưới nước?

A. con rắn

B. con ếch

Chọn B

Câu hỏi 19 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal has 4 legs and thick fur?

A. bear

B. bat

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. bear

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào có 4 chân và bộ lông dày?

A. con gấu

B. con dơi

Chọn B

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal has wings and feather?

A. eagle

B. elephant

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. eagle

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào có cánh và lông?

A. chim đại bàng

B. con gấu

Chọn A

Câu hỏi 21 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal has many arms and legs?

A. octopus

B. ostrich

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. octopus

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào có nhiều tay và nhiều chân?

A. con mực

B. chim đà điểu

Chọn A

Câu hỏi 22 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal is a reptile?

A. crocodile

B. lion

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. crocodile

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào là loài bò sát?

A. cá sấu

B. con sư tử

Chọn B

Câu hỏi 23 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal is a mammal?

A. snake

B. dog

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. dog

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Động vật nào là động vật có vú?

A. con rắn

B. con chó

Chọn B

Câu hỏi 24 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal is an amphibian?

A. frog

B. wolf

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. frog

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Động vật nào là động vật lưỡng cư?

A. con ếch

B. con chó sói

Chọn A

Câu hỏi 25 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

Which animal is a bird?

A. parrot

B. panda

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. parrot

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi: Con vật nào là chim?

A. con vẹt

B. con gấu trúc

Chọn A

close