Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 6 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick True or False.

My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian and my favorite sport is soccer. I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win. Of course I'm in the school team too! I have a lot of friends and on Sundays afternoon, we play soccer in the park. My favorite team is Milan and I hope to be a champion as Paolo Maldini.

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. Marco comes from Italy.

Đúng
Sai

2. He plays soccer only at school.

Đúng
Sai

3. His team often win soccer matches.

Đúng
Sai

4. He is a soccer player in his school team.

Đúng
Sai

5. He doesn’t like Milan team.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Marco comes from Italy. (Marco đến từ Ý.) 

Thông tin trong bài: My name is Marco and I'm 11 years old. I'm Italian.

Tạm dịch: Tên tôi là Marco và tôi 11 tuổi. Tôi là người Ý.

=> TRUE

 

2. He plays soccer only at school. (Anh ấy chỉ chơi bóng đá ở trường.)

Thông tin trong bài: I play soccer twice a week at school and in the afternoon I have soccer lessons on Monday, Wednesday and Friday. On Saturdays afternoon I usually have a match with my team.

Tạm dịch: Tôi chơi bóng đá hai lần một tuần ở trường và buổi chiều tôi học bóng đá vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu. Vào chiều thứ Bảy, tôi thường có một trận đấu với đội của mình.

=> FALSE

 

3. His team often win soccer matches. (Đội của anh ấy thường thắng các trận bóng.)

Thông tin trong bài: On Saturdays afternoon I usually have a match with my team, we are very good at soccer and we often win.

Tạm dịch: Vào chiều thứ Bảy, tôi thường có một trận đấu với đội của mình, chúng tôi đá bóng rất giỏi và chúng tôi thường giành chiến thắng.

=> TRUE

 

4. He is a soccer player in his school team. (Anh ấy là một cầu thủ bóng đá trong đội trường của anh ấy.)

Thông tin trong bài: I'm in the school team too.

Tạm dịch: Tôi cũng trong đội của trường.

=> TRUE

 

5. He doesn’t like Milan team. (Anh ấy không thích đội Milan.)

Thông tin trong bài: My favorite team is Milan.

Tạm dịch: Đội bóng yêu thích của tôi là Milan.

=> FALSE

Câu hỏi 2 :

Read the passage and choose the best answer

Hi, my name is Darwin Watterson, I'm ten years old and I live in Elmore. I go to school from Monday to Friday but when I'm not at school, I practice sports. My favorite sports are extreme sports, especially water sports. I practice white-water rafting, kayaking and canyoning.

I always go kayaking on Monday and on Wednesday. When I finish school and after I finish my homework, I take my kayak and I go to the beach with my friend Tobias. On Tuesday and on Thursday, I go white-water rafting. You need a group to do white-water rafting, it is difficult but it is really exciting. I go canyoning on Friday afternoon. Canyoning is my favorite sport: you have to go down a river canyon using your hands, legs and some ropes. You need some special equipment to practice canyoning: you need a helmet to protect your head, a wetsuit not to feel cold, ropes and harness to go down the canyon. Finally, I take a rest on the weekend to play some videogames with my brother, Gumball. He doesn't like practicing sports.

Từ vựng gợi ý:

1.white- water rafting: chèo thuyền vượt thác

2. go kayaking: chèo thuyền kayak

3. canyoning: leo thác

Câu 2.1

How many days does Darwin go to school?

 • A

  5

 • B

  6

 • C

  7

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Darwin đi học bao nhiêu ngày?

A. 5

B. 6

C. 7

Thông tin: I go to school from Monday to Friday.

Tạm dịch: Tôi đi học từ thứ hai đến thứ sáu (5 ngày)

Câu 2.2

Who practices kayaking with Darwin?

 • A

  Tobias

 • B

  a group

 • C

  Gumball

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Ai tập chèo thuyền kayak cùng Darwin?

A. Tobias

B. một nhóm

C. Gumball

Thông tin: I always go kayaking on Monday and on Wednesday. When I finish school and after I finish my homework, I take my kayak and I go to the beach with my friend Tobias.

Tạm dịch: Tôi luôn chèo thuyền kayak vào thứ Hai và thứ Tư. Khi tôi học xong và sau khi hoàn thành bài tập về nhà, tôi chèo thuyền kayak và tôi đi biển với người bạn Tobias của tôi.

Câu 2.3

Which equipment is not necessary for canyoning?

 • A

  helmets

 • B

  ropes

 • C

  food

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Thiết bị nào cần thiết cho việc leo thác?

A. mũ bảo hiểm

B. dây thừng

C. bàn tay

Thông tin: You need some special equipment to practice canyoning: you need a helmet to protect your head, a wetsuit not to feel cold, ropes and harness to go down the canyon.

Tạm dịch: Bạn cần một số thiết bị đặc biệt để thực hành leo thác: bạn cần mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu, một bộ đồ lặn để không cảm thấy lạnh, dây thừng và dây nịt để đi xuống hẻm núi.

Câu 2.4

What is his favorite sport?

 • A

  white- water rafting

 • B

  go kayaking

 • C

  canyoning

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Môn thể thao yêu thích của anh ấy là gì?

A. đi bè vượt thác

B. đi chèo thuyền kayak

C. leo thác

Thông tin: Canyoning is my favorite sport: you have to go down a river canyon using your hands, legs and some ropes. 

Tạm dịch: Leo thác là môn thể thao yêu thích của tôi: bạn phải đi xuống hẻm núi sông bằng tay, chân và một số dây thừng.

Câu 2.5

When does he play video games with his brother?

 • A

  on Monday

 • B

  on Friday

 • C

  on the weekend

 • D

  x

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Khi nào anh ấy chơi trò chơi điện tử với anh trai của mình?

A. vào thứ Hai

B. vào thứ sáu

C. vào cuối tuần

Thông tin: Finally, I take a rest on the weekend to play some video games with my brother, Gumball. He doesn't like practicing sports.

Tạm dịch: Cuối cùng, tôi nghỉ ngơi vào cuối tuần để chơi một số trò chơi điện tử với anh trai tôi, Gumball. Anh ấy không thích tập thể thao.

Câu hỏi 3 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 People usually sing because they like music or because they feel happy. They express their happiness by singing. When a bird sings however, its song usually means much more than that the bird is happy. Birds have many reasons for singing. They sing to give information. Their songs are their language.

The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife.

Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them.

If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important information. Some birds dance, spread out their tails or make other signs. One bird has a most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers.

Câu 3.1

Why do people usually sing?   

 • A

  They like birds.

 • B

  They feel happy.

 • C

  They want to tell a story.

 • D

  They like studying music. 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: People usually sing because they like music or because they feel happy. They express their happiness by singing.

Lời giải chi tiết :

Tại sao mọi người thường hát?

A.Họ thích chim.

B.Họ cảm thấy hạnh phúc.

C.Họ muốn kể một câu chuyện.

D.Họ thích học nhạc.

Thông tin: People usually sing because they like music or because they feel happy. They express their happiness by singing.

Tạm dịch: Con người thường hát vì họ thích âm nhạc hoặc vì họ cảm thấy hạnh phúc. Họ thể hiện niềm hạnh phúc bằng cách hát.

Câu 3.2

Which birds sing the most beautiful songs?   

 • A

  Birds in a good temper.

 • B

  Cock birds.

 • C

  Hen birds.

 • D

  Female birds which attract male birds.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife.

Lời giải chi tiết :

Những con chim nào hót những bài hát hay nhất?

A.Con chim đang trong một trạng thái tốt.

B.Chim đực.

C.Chim cái.

D.Chim cái thu hút chim đực.

Thông tin: The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife.

Tạm dịch: Những bài hát hay nhất được hát bởi những con chim đực. Chúng hót khi muốn thu hút một con

chim cái. Đó là cách chúng nói rằng chúng đang tìm vợ.

Câu 3.3

What warnings does a bird sometimes sing?

 • A

  A warning to keep away.

 • B

  A warning to come quickly.

 • C

  A warning about the approach of people.

 • D

  A warning to stop singing.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them.

Lời giải chi tiết :

Một con chim đôi khi hót những cảnh báo nào?

A.Một cảnh báo để tránh xa.

B.Một cảnh báo để đến nhanh chóng.

C.Một cảnh báo về việc tiếp cận của con người.

D.Một cảnh báo ngừng hát.

Thông tin: Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them.

Tạm dịch: Chim cũng hót để bảo những con chim khác tránh xa. Đối với một con chim, cây của anh ta hoặc thậm chí là một nhánh cây, là nhà của nó. Nó không muốn người lạ đến gần nó, vì vậy nó hát để cảnh báo họ.

Câu 3.4

What do most birds usually do if they cannot sing well?

 • A

  warn other birds to go away. 

 • B

  give their information in another way.

 • C

  find a wife.

 • D

  fly high in the sky.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

PP:

Thông tin: If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important information. Some birds dance, spread out their tails or make other signs.

Lời giải chi tiết :

Hầu hết các con chim thường làm gì nếu chúng không thể hót hay?

A.cảnh báo những con chim khác đi xa.

B.cung cấp thông tin của họ theo cách khác.

C.tìm vợ.

D.bay cao trên bầu trời.

Thông tin: If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important information. Some birds dance, spread out their tails or make other signs.

Tạm dịch: Nếu một con chim không thể hót hay, nó thường có một số phương tiện khác để cung cấp thông tin quan trọng. Một số loài chim nhảy múa, xòe đuôi hoặc làm những dấu hiệu khác.

Câu 3.5

What is one bird’s unusual way of attracting a hen bird?

 • A

  It dances.

 • B

  It spreads out its tail.

 • C

  It searches for a wife.

 • D

  It uses shells and flowers to make a garden.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: One bird has a most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers.

Lời giải chi tiết :

Cách khác thường mà một con chim đực thu hút một con chim cái là gì?

A.Nó nhảy nhót.

B.Nó xòe ra đuôi.

C.Nó tìm vợ.

D.Nó sử dụng vỏ và hoa để làm vườn.

Thông tin: One bird has a most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers.

Tạm dịch: Một con chim có cách tìm vợ bất thường nhất. Nó xây dựng một khu vườn nhỏ với vỏ và hoa.

Tạm dịch bài:

Con người thường hát vì họ thích âm nhạc hoặc vì họ cảm thấy hạnh phúc. Họ thể hiện niềm hạnh phúc bằng cách hát. Tuy nhiên, khi một con chim hót, tiếng hót của nó thường có ý nghĩa nhiều hơn là nó hạnh phúc. Chim có nhiều lý do để hót. Chúng hát để cung cấp thông tin. Bài hát của họ là ngôn ngữ của họ.

Những bài hát hay nhất được hát bởi những con chim đực. Chúng hót khi muốn thu hút một con chim cái. Đó là cách chúng nói rằng chúng đang tìm vợ.

Chim cũng hót để bảo những con chim khác tránh xa. Đối với một con chim, cây của anh ta hoặc thậm chí là một nhánh cây, là nhà của nó. Nó không muốn người lạ đến gần nó, vì vậy nó hát để cảnh báo họ.

Nếu một con chim không thể hót hay, nó thường có một số phương tiện khác để cung cấp thông tin quan trọng. Một số loài chim nhảy múa, xòe đuôi hoặc làm những dấu hiệu khác. Một con chim có cách tìm vợ bất thường nhất. Nó xây dựng một khu vườn nhỏ với vỏ và hoa.

Câu hỏi 4 :

Read the passage carefully and choose the correct answer.

 Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal. He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar. He played for English team Manchester United, Spain's Real Madrid and for Portugal. He plays in Midfield, from where he regularly scores goals. Ronaldo started kicking a ball around when he was three. He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

In 2009, Ronaldo joined his boyhood heroes Real Madrid and became the most expensive footballer in history. He earned a lot of money at that time. He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Câu 4.1

Where was Cristiano Ronaldo from?

 • A

  England

 • B

  The South 

 • C

  Portugal

 • D

  USA

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal.

Lời giải chi tiết :

Cristiano Ronaldo đến từ đâu?

A.Anh

B.Miền Nam

C.Bồ Đào Nha

D.Hoa Kỳ

Thông tin: Cristiano Ronaldo was born in 1985 in Portugal.

Tạm dịch: Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại Bồ Đào Nha.

Câu 4.2

He became a ________ superstar.

 • A

  volleyball

 • B

  football

 • C

  tennis

 • D

  badminton   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy đã trở thành một siêu sao ____.

A.bóng chuyền

B.bóng đá

C.quần vợt

D.cầu lông

Thông tin: He is widely regarded as one of the best players in the world. Ronaldo became a soccer superstar.

Tạm dịch: Anh được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Ronaldo đã trở thành một siêu sao bóng đá.

Câu 4.3

He began to kick a ball when he was_______.

 • A

  ten

 • B

  three

 • C

  twenty

 • D

  fifty three 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: Ronaldo started kicking a ball around when he was three.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy bắt đầu đá bóng khi anh ấy ____.

A.mười tuổi

B.ba tuổi

C.hai mươi tuổi

D.năm mươi ba tuổi

Thông tin: Ronaldo started kicking a ball around when he was three.

Thông tin: Ronaldo bắt đầu đá bóng khi anh ấy ba tuổi.

Câu 4.4

Why did Ronaldo become the most expensive footballer in history?

 • A

  Because he played very badly.

 • B

  Because he practiced hard.

 • C

  Because he played skillfully.

 • D

  Because he earned a lot of money.  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

Lời giải chi tiết :

Tại sao Ronaldo trở thành cầu thủ bóng đá đắt giá nhất trong lịch sử?

A.Bởi vì anh ấy chơi rất tệ.

B.Vì anh luyện tập chăm chỉ.

C.Vì anh ấy chơi khéo léo.

D.Vì anh kiếm được rất nhiều tiền.

Thông tin: He played very skillfully. When he was ten years old, he joined Sporting Lisbon and became the only player in their history.

Tạm dịch: Anh ấy chơi rất khéo léo. Khi anh lên mười tuổi, anh gia nhập Sporting Lisbon và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử của họ.

Câu 4.5

He was said to be the best player on the ________.

 • A

  world

 • B

  planet

 • C

  history

 • D

  supermarket 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Lời giải chi tiết :

Anh ấy được cho là cầu thủ giỏi nhất ____.

A.thế giới

B.hành tinh

C.lịch sử

D.siêu thị

Thông tin: He broke Real’s scoring record in his second season with 53 goals in all competitions. In 2012, Diego Mara Dona said Ronaldo was “the best player on the planet”.

Tạm dịch: Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Real trong mùa thứ hai với 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vào năm 2012, Diego Mara Dona cho biết Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất hành tinh.

Tạm dịch:

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985 tại Bồ Đào Nha. Anh được coi là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Ronaldo đã trở thành một siêu sao bóng đá. Anh chơi cho đội bóng Manchester United của Anh, Real Madrid của Tây Ban Nha và cho Bồ Đào Nha. Anh ấy chơi ở Midfield, từ đó anh ấy thường xuyên ghi bàn. Ronaldo bắt đầu đá bóng khi anh ấy ba tuổi. Anh ấy chơi rất khéo léo. Khi anh lên mười tuổi, anh gia nhập Sporting Lisbon và trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử của họ.

Năm 2009, Ronaldo gia nhập đội những anh hùng thời thơ ấu Real Madrid và trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử. Anh ấy đã kiếm được rất nhiều tiền vào thời điểm đó. Anh phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Real trong mùa thứ hai với 53 bàn thắng trên mọi đấu trường. Vào năm 2012, Diego Mara Dona cho biết Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất hành tinh.

close