Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 8 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Câu 1 :

Read the passage and choose the best answer.

Da Nang city lies in the Midlands of Viet Nam, from which Ha Noi capital in the north and Ho Chi Minh city in the south are almost equally spaced. It’s the fourth largest city in Vietnam.

Apart from some shopping highlights and historical sights, the main reason for most travellers staying here is its wonderful sceneries: My Khe Beach, Lang Co Beach, Hoi An and My Son. Da Nang city is also home to Ba Na Hills – a well-marketed brand of Da Nang tourism.

Da Nang is said to be ‘worth-living’ due to its refreshing and peaceful environment. Every evening, after work, you can easily catch the sight of families riding to the beach, leaving their motorbikes. They believe that their vehicles will still be there when they come back. There is also no beggar here and less traffic jams and pollution.

Another good thing is the food. If you love sea food, Da Nang will be the right choice. The food here is very fresh and the price is cheaper than that in Ho Chi Minh City.

Câu 1.1

1. Da Nang city lies _________ Hanoi and Ho Chi Minh city.

 • A

  next to

 • B

  near

 • C

  between

 • D

  among

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Gợi ý: đoạn 1

Lời giải chi tiết :

Thành phố Đà Nẵng nằm ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

A. bên cạnh                     B. gần

C. giữa (2 sự vật, người)   D. giữa (giữa 3 người, vật trở lên)

Thông tin: Da Nang city lies in the Midlands of Viet Nam, from which Ha Noi capital in the north and Ho Chi Minh city in the south are almost equally spaced.

Tạm dịch: Thành phố Đà Nẵng nằm ở vùng Trung của Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội ở phía bắc và thành phố Hồ Chí Minh ở phía nam gần như cách nhau.

Câu 1.2

2. Da Nang is the _______ largest city in Vietnam.

 • A

  3rd

 • B

  4th

 • C

  5th

 • D

  6th

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Gợi ý: câu 2 đoạn 1

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

Đà Nẵng là  thành phố lớn _________ở Việt Nam.

A. Thứ 3           B. Thứ 4       C. Thứ 5        D. thứ 6

Thông tin: It’s the fourth largest city in Vietnam.

Tạm dịch: Đây là thành phố lớn thứ tư ở Việt Nam.

Câu 1.3

3. Da Nang is famous for some shopping highlights, historical sights and ____.

 • A

  tourism

 • B

  amazing buildings

 • C

   Ba Na Hills

 • D

  wonderful sceneries

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Gợi ý: câu 1 đoạn 2

Lời giải chi tiết :

Đà Nẵng nổi tiếng với một số điểm mua sắm, điểm tham quan lịch sử và ____.

A. du lịch

B. những tòa nhà đồ sộ

C. Bà Nà Hills

D. cảnh đẹp tuyệt vời

Thông tin: Apart from some shopping highlights and historical sights, the main reason for most travellers staying here is its wonderful sceneries: My Khe Beach, Lang Co Beach, Hoi An and My Son.

Tạm dịch: Ngoài một số điểm mua sắm nổi bật và điểm tham quan lịch sử, lý do chính khiến hầu hết du khách lưu trú tại đây là cảnh quan tuyệt vời: Bãi biển Mỹ Khê, Bãi biển Lăng Cô, Hội An và Mỹ Sơn.

Câu 1.4

Why do people think Da Nang is a worth-living city?

 • A

  Because it has its refreshing and peaceful environment

 • B

  Because it has many visitors

 • C

  Because it is modern

 • D

  Because it has a lot of attractions

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Gợi ý: câu 1 đoạn 3

Lời giải chi tiết :

Tại sao mọi người nghĩ Đà Nẵng là thành phố đáng sống?

A. Bởi vì nó có môi trường trong lành và yên bình

B. Vì nó có nhiều du khách

C. Vì nó hiện đại

D. Vì nó có rất nhiều điểm hấp dẫn

Thông tin: Da Nang is said to be ‘worth-living’ due to its refreshing and peaceful environment.

Tạm dịch: Đà Nẵng được cho là 'đáng sống' do môi trường trong lành và yên bình.

Câu 1.5

Da Nang doesn’t have __________.

 • A

  pollution

 • B

  cheaper food

 • C

  beggar

 • D

  traffic jams

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Gợi ý: câu 4 đoạn 3

Lời giải chi tiết :

Đà Nẵng không có __________.

A. ô nhiễm

B. thức ăn rẻ hơn

C. người ăn xin

D. tắc đường

Thông tin: There is also no beggar here and less traffic jams and pollution.

Tạm dịch: Ở đây cũng không có người ăn xin và ít kẹt xe, ô nhiễm.

Câu 2 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and tick TRUE or FALSE

Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel. It may be a trip to school, university or to work. Travelling can often take a long time. People often enjoy travelling abroad for holidays. But for some people travelling is not fun at all. Some people suffer from travel sickness. This means that they will become very unwell each time they travel.

Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is needed for them to work.

A train is another mode of transport which is ideal for travelling long distances within the same country, or between countries which are connected by land. A train driver will stop at train stations on route to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train.

1. Travelling is unavoidable in our lives.

Đúng
Sai

2. Everyone like travelling.

Đúng
Sai

3. Travelling is always expensive.

Đúng
Sai

4. Travelling by bike is cheaper than by car.

Đúng
Sai

5. Passengers can catch trains everywhere.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Travelling is unavoidable in our lives.

Đúng
Sai

2. Everyone like travelling.

Đúng
Sai

3. Travelling is always expensive.

Đúng
Sai

4. Travelling by bike is cheaper than by car.

Đúng
Sai

5. Passengers can catch trains everywhere.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Travelling is unavoidable in our lives. (Di chuyển đi lại là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống của chúng ta.)

Thông tin: Travel is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel.

Tạm dịch: Đi lại là điều mà mọi người làm hàng ngày. Rất khó tránh khỏi việc phải đi lại.

TRUE

2. Everyone like travelling. ( Mọi người đều thích di chuyển đi lại.)

Thông tin:  People often enjoy travelling abroad for holidays. But for some people travelling is not fun at all.

Tạm dịch: Mọi người thường thích đi du lịch nước ngoài vào các kỳ nghỉ. Nhưng đối với một số người thì việc đi du lịch không hề vui vẻ chút nào.

FALSE

 

3. Travelling is always expensive. (Di chuyển đi lại luôn tốn kém.)

Thông tin: Travelling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and the choice of transport.

Tạm dịch: Di chuyển đi lại có thể vừa túi tiền hoặc tốn kém. Nó thường phụ thuộc vào quãng đường bạn muốn đi và sự lựa chọn phương tiện di chuyển.

FALSE

 

4. Travelling by bike is cheaper than by car. (Di chuyển đi lại bằng xe đạp rẻ hơn bằng ô tô.)

Thông tin: . Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. However, the use of a bicycle can be hard work and can take a lot of time to travel long distances. Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is needed for them to work.

Tạm dịch: Sử dụng xe đạp sẽ không tốn bất kỳ chi phí nào vì bạn cung cấp năng lượng cho nó bằng cách sử dụng chân của mình. Tuy nhiên, việc sử dụng xe đạp có thể vất vả và mất nhiều thời gian để di chuyển trên quãng đường dài. Ô tô và xe máy là những phương tiện giao thông nhanh hơn, nhưng tốn kém hơn khi sử dụng vì xăng cần thiết để chúng hoạt động.

TRUE

 

5. Passengers can catch trains everywhere. (Hành khách có thể bắt tàu ở khắp mọi nơi.)

Thông tin: A train driver will stop at train stations on route to allow passengers wishing to proceed to the scheduled destination to board the train.

Tạm dịch: Lái tàu sẽ dừng tại các ga tàu trên tuyến đường để cho phép hành khách có nhu cầu đi đến điểm đến đã định để lên tàu.

FALSE

close