Trắc nghiệm Ngữ âm Nguyên âm đôi Tiếng Anh 6 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  elbow

 • B

  narrow

 • C

  flower

 • D

  snow

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  town

 • B

  down

 • C

  know

 • D

  brown

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  grow

 • B

  now

 • C

  below

 • D

  throw

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  tomorrow

 • B

  throwaway

 • C

  ownership

 • D

  powerful

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  our

 • B

  about

 • C

  though

 • D

  round

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  cloud

 • B

  shoulder

 • C

  mouse

 • D

  house

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  bounce

 • B

  out

 • C

  sound

 • D

  poultry

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  noun

 • B

  should

 • C

  account

 • D

  mountain

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  board

 • B

  goat

 • C

  coat

 • D

  coal

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  road

 • B

  goal

 • C

  soap

 • D

  broadcast

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  those

 • B

  alone

 • C

  along

 • D

  total

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  open

 • B

  brother

 • C

  over

 • D

  control

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  show

 • B

  blow

 • C

  shadow

 • D

  crown

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hear

 • B

  fear

 • C

  dear

 • D

  wear

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  near

 • B

  appear

 • C

  bear

 • D

  idea   

Câu 16 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fear

 • B

  smea

 • C

  bear

 • D

  weary

Câu 17 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cheering

 • B

  idea

 • C

  career

 • D

  parent

Câu 18 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  airport 

 • B

  fear

 • C

  appearance

 • D

  sphere

Câu 19 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  slow 

 • B

  snow  

 • C

  now  

 • D

  know    

Câu 20 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  no

 • B

  home 

 • C

  not  

 • D

  over  

Câu 21 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  tomb  

 • B

  note  

 • C

  both  

 • D

  rope  

Câu 22 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  time    

 • B

  child  

 • C

  climb 

 • D

  shi

Câu 23 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  go  

 • B

  old  

 • C

  phone  

 • D

  hot  

Câu 24 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and decide which sound the word contains.

(Nghe và xác định âm nào xuất hiện trong từ dưới đây)

coat

A. /əʊ/

B. /aɪ/

Câu 25 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and decide which sound the word contains.

(Nghe và xác định âm nào xuất hiện trong từ dưới đây)

 

shoulder

A. /əʊ/

B. /aɪ/

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  elbow

 • B

  narrow

 • C

  flower

 • D

  snow

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

ellow /ˈɛlbəʊ/

narrow/ˈnærəʊ/

flower/ˈflaʊə/

snow/snəʊ/

Đáp án C đọc là /aʊ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  town

 • B

  down

 • C

  know

 • D

  brown

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

town /taʊn/

down/daʊn/

know/nəʊ/

brown/braʊn/

Đáp án C đọc là / əʊ /, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  grow

 • B

  now

 • C

  below

 • D

  throw

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

grow /grəʊ/

now/naʊ/

below/bɪˈləʊ/

throw /θrəʊ/

Đáp án B đọc là / aʊ /, các đáp án còn lại đọc là / əʊ /

Câu 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  tomorrow

 • B

  throwaway

 • C

  ownership

 • D

  powerful

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

tomorrow /təˈmɒrəʊ/

throwaway/ˈθrəʊəweɪ/

ownership/ˈəʊnəʃɪp/

powerful/ˈpaʊəfʊl/

Đáp án D đọc là / aʊ /, các đáp án còn lại đọc là / əʊ /

Câu 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  our

 • B

  about

 • C

  though

 • D

  round

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

our /ˈaʊə/

about/əˈbaʊt/

though/ðəʊ/

round/raʊnd/

Đáp án C đọc là /əʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  cloud

 • B

  shoulder

 • C

  mouse

 • D

  house

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

cloud /klaʊd/

shoulder/ˈʃəʊldə/

mouse/maʊz/

house/haʊz/

Đáp án B đọc là /əʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  bounce

 • B

  out

 • C

  sound

 • D

  poultry

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

bounce /baʊns/

out /aʊt/

sound/saʊnd/

poultry/ˈpəʊltri/

Đáp án D đọc là /əʊ/, các đáp án còn lại đọc là / aʊ /

Câu 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  noun

 • B

  should

 • C

  account

 • D

  mountain

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

noun /naʊn/

should /ʃʊd/

account/əˈkaʊnt/

mountain/ˈmaʊntɪn/

Đáp án B đọc là /ʊ/, các đáp án còn lại đọc là /aʊ/.

Câu 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  board

 • B

  goat

 • C

  coat

 • D

  coal

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

board /bɔːd/

goat/gəʊt/

coat/kəʊt/

coal/kəʊl/

Đáp án A đọc là /ɔː/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 10 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  road

 • B

  goal

 • C

  soap

 • D

  broadcast

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

road /rəʊd/

goal/gəʊl/

soap/səʊp/

broadcast/ˈbrɔːdkɑːst/

Đáp án D đọc là /ɔː/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  those

 • B

  alone

 • C

  along

 • D

  total

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

those /ðəʊz/

alone/əˈləʊn/

along/əˈlɒŋ/

total/ˈtəʊtl/

Đáp án C đọc là /ɒ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  open

 • B

  brother

 • C

  over

 • D

  control

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

open /ˈəʊpən/

brother/ˈbrʌðə/

over/ˈəʊvə/

control /kənˈtrəʊl/

Đáp án B đọc là /ʌ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 13 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác với các từ còn lại

 • A

  show

 • B

  blow

 • C

  shadow

 • D

  crown

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

show /ʃəʊ/

blow/bləʊ/

shadow/ˈʃædəʊ/

crown/kraʊn/

Đáp án D đọc là /aʊ/, các đáp án còn lại đọc là / əʊ /

Câu 14 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  hear

 • B

  fear

 • C

  dear

 • D

  wear

Đáp án : D

Phương pháp giải :

hear   

fear    

dear    

wear    

Lời giải chi tiết :

hear /hɪə(r)/

fear /fɪə(r)/

dear /dɪə(r)/

wear /weə(r)/

Câu D âm –ea phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /ɪə/

Câu 15 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  near

 • B

  appear

 • C

  bear

 • D

  idea   

Đáp án : C

Phương pháp giải :

near   

appear   

bear   

idea   

Lời giải chi tiết :

near /nɪə(r)/

appear /əˈpɪə(r)/

bear /beə(r)/

idea /aɪˈdɪə/

Câu C âm –ea phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /ɪə/

Câu 16 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  fear

 • B

  smea

 • C

  bear

 • D

  weary

Đáp án : C

Phương pháp giải :

fear   

smear   

bear   

weary    

Lời giải chi tiết :

fear /fɪə(r)/

smear /smɪə(r)/

bear /beə(r)/

weary /ˈwɪəri/

Câu C âm –ea phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /ɪə/

Câu 17 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  cheering

 • B

  idea

 • C

  career

 • D

  parent

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

cheering /ˈtʃɪərɪŋ/

idea /aɪˈdɪə/

career /kəˈrɪə(r)/                                  

parent /ˈpeərənt/

Câu D âm –a phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /ɪə/

Câu 18 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

 • A

  airport 

 • B

  fear

 • C

  appearance

 • D

  sphere

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm “-ea”

Lời giải chi tiết :

airport /ˈeəpɔːt/

fear /fɪə(r)/

appearance /əˈpɪərəns/

sphere /sfɪə(r)/

Câu A âm –a phát âm là /eə/, còn lại phát âm là /ɪə/                                                  

Câu 19 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  slow 

 • B

  snow  

 • C

  now  

 • D

  know    

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nguyên âm đôi /əʊ/

Lời giải chi tiết :

slow /sləʊ/ 

snow /snəʊ/

now /naʊ/

know /nəʊ/

Đáp án C đọc là /aʊ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 20 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  no

 • B

  home 

 • C

  not  

 • D

  over  

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nguyên âm đôi /əʊ/

Lời giải chi tiết :

no /nəʊ/

home /həʊm/

not /nɒt/

over /ˈəʊvə(r)/

Đáp án C đọc là /ɒ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 21 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  tomb  

 • B

  note  

 • C

  both  

 • D

  rope  

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nguyên âm đôi /əʊ/

Lời giải chi tiết :

tomb /tuːm/

note /nəʊt/

both /bəʊθ/

rope /rəʊp/

Đáp án A đọc là /uː/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 22 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  time    

 • B

  child  

 • C

  climb 

 • D

  shi

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nguyên âm đôi /aɪ/

Lời giải chi tiết :

time /taɪm/

child /tʃaɪld/

climb /klaɪm/

ship /ʃɪp/

Đáp án D đọc là /ɪ/, các đáp án còn lại đọc là /aɪ/

Câu 23 :

Choose the word which has the underlined part pronounced differently.

 • A

  go  

 • B

  old  

 • C

  phone  

 • D

  hot  

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nguyên âm đôi /əʊ/

Lời giải chi tiết :

go /ɡəʊ/ 

old /əʊld/

phone /fəʊn/

hot /hɒt/

Đáp án D đọc là /ɒ/, các đáp án còn lại đọc là /əʊ/

Câu 24 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and decide which sound the word contains.

(Nghe và xác định âm nào xuất hiện trong từ dưới đây)

coat

A. /əʊ/

B. /aɪ/

Đáp án

A. /əʊ/

Lời giải chi tiết :

Giải thích: coat /kəʊt/

=> Chọn đáp án A.

Câu 25 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Listen and decide which sound the word contains.

(Nghe và xác định âm nào xuất hiện trong từ dưới đây)

 

shoulder

A. /əʊ/

B. /aɪ/

Đáp án

A. /əʊ/

Phương pháp giải :

Kiến thức: phât âm /əʊ/ & /aɪ/

Lời giải chi tiết :

Giải thích: shoulder /ˈʃəʊldə(r)

Chọn đáp án A

close