Trắc nghiệm Ngữ pháp So sánh nhất của tính từ Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

Ba Be Lake is ______  lake in Viet Nam.

 • A

  the larger

 • B

  the largest

 • C

  larger

 • D

  largest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+n

=> Ba Be Lake is the largest lake in Viet Nam.

Tạm dịch: Hồ Ba Bể là hồ rộng nhất Việt Nam

Câu hỏi 2 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

The trip to Thailand was _______ experience in my life.

 • A

  the better

 • B

  the good

 • C

  the best

 • D

  best

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt: good – better (so sánh hơn) – the best (so sánh nhất)

=> The trip to Thailand was the best experience in my life. 

Tạm dịch: Chuyến đi đến Thái Lan là trải nghiệm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

_____ man in the world is 120 years old.

 • A

  The oldest

 • B

  The older

 • C

  More old

 • D

  Older

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=> The oldest man in the world is 120 years old.

Tạm dịch: Người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới đã 120 tuổi.Câu hỏi 4 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

You are _____ girl in our class.

 • A

  the funniest

 • B

  the funny

 • C

  the funnier

 • D

  funniest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Tính từ Funny kết thúc là đuôi –y => bỏ đuôi –y thành –i rồi thêm -est

=> You are the funniest girl in our class.  

Tạm dịch: Bạn là cô gái vui tính nhất trong lớp mình.

Câu hỏi 5 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

My sister is _____ person in my family.

 • A

  young

 • B

  younger than

 • C

  younger

 • D

  the youngest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+n

=> My sister is the youngest person in my family.

Tạm dịch: Chị tôi là người trẻ nhất trong gia đình tôi.

Câu hỏi 6 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

Sam is a terrible footballer – He’s ______ player in the team.

 • A

  young

 • B

  younger than

 • C

  younger

 • D

  the youngest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=> Sam is a terrible footballer – He’s the youngest player in the team.  

Tạm dịch: Sam là một cầu thủ bóng đá tồi - Anh ấy là cầu thủ trẻ nhất trong đội.       

Câu hỏi 7 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

What is ______ city in the world?

 • A

  the large

 • B

  the largest

 • C

  the large

 • D

  large

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

=>What is the largest city in the world?  

Tạm dịch: Thành phố nào lớn nhất thế giới ?

Câu hỏi 8 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

This solution is ______ for the situation at the moment.

 • A

  the better

 • B

  the best

 • C

  better

 • D

  the good

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh nhất vì chỉ có một sự vật (danh từ) "this solution", không thể dùng so sánh hơn (câu phải có 2 danh từ để so sánh)

Good (tốt, tuyệt vời) là tính từ có dạng so sánh đặc biệt:

good =>  the best (so sánh nhất)

=> This solution is  the best for the situation at the moment.  

Tạm dịch: Giải pháp này là tốt nhất cho tình hình tại thời điểm này.

Câu hỏi 9 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

July is ______ month in a year.

 • A

  hottest

 • B

  the hottest

 • C

  hotter

 • D

  the hotter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

Hot là tính từ kết thúc là phụ âm trước đó là một nguyên âm => gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi -est

=> July is the hottest month in a year.  

Tạm dịch: Tháng 7 là tháng nóng nhất trong một năm.

Câu hỏi 10 :

Choose the best answer to complete the sentence. (Em hãy chọn câu trả lời đúng)

A lot of people like to drink  ______ milk.

 • A

  hot

 • B

  hotter

 • C

  the hottest

 • D

  hottest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Câu này chỉ để nói sở thích của một người, không mang tính chất so sánh với những đối tượng khác

=> không cần dùng cấu trúc so sánh

A lot of people like to drink hot milk.  

Tạm dịch: Rất nhiều người thích uống sữa nóng.

 

Câu hỏi 11 :

Choose the best answer

She is ……. singer I’ve ever met.

 • A

  worse

 • B

  bad                       

 • C

  the worst                       

 • D

  badly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est

Tính từ bad trong câu là tính từ bất quy tắc trong so sánh nhất: bad => the worst

=> She is the worst singer I’ve ever met.

Tạm dịch: Cô ấy là ca sĩ tệ nhất mà tôi từng gặp.

Câu hỏi 12 :

Choose the best answer.

He is ……. dancer I’ve ever known.

 • A

  better

 • B

  good

 • C

  the best

 • D

  well

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn : S + be + THE + adj-EST

"good" là tính từ đặc biệt nên dạng so sánh nhất là: good => the best

=>He is the best dancer I’ve ever known.

Tạm dịch: Anh ấy là vũ công giỏi nhất mà tôi biết.

Câu hỏi 13 :

Choose the best answer

Jupiter is ……. planet in the solar system.

 • A

  the biggest                     

 • B

  the bigest                                 

 • C

  bigger 

 • D

  biggest

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est…

Tính từ big trong câu là tính từ ngắn có tận cùng là phụ âm mà trước đó là nguyên âm, nên ta phải nhân đôi phụ âm rồi thêm-est: big => biggest

=> Jupiter is the biggest planet in the solar system.

Tạm dịch: Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong hệ mặt trời.

Câu hỏi 14 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền vào chỗ trống dạng so sánh đúng của từ trong ngoặc

Which planet is (close)

to the Sun?

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Which planet is (close)

to the Sun?

Lời giải chi tiết :

Đây là câu so sánh hơn nhất vì trong câu chỉ có một danh từ, không thể áp dụng cấu trúc so sánh hơn.

Cấu trúc: S + be the adj-est…

Tính từ close trong câu là tính từ ngắn mà tận cùng là –e  nên ta chỉ cần thêm đuôi –st: close => the closest

=> Which planet is to the Sun?

Tạm dịch: Hành tinh nào gần Mặt trời nhất?

Câu hỏi 15 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

Where is the

beach in your country? (NICE)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Where is the

beach in your country? (NICE)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

Tính từ nice (đẹp) có kết thúc là chữ e => dạng so sánh nhất chỉ cần thêm đuôi –st

=> Where is the nicest beach in your country?

Tạm dịch: Đâu là bãi biển đẹp nhất ở nước bạn?

Đáp án: nicest

Câu hỏi 16 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

December is the

month of the year in my country. (COLD)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

December is the

month of the year in my country. (COLD)

Lời giải chi tiết :

Giải thích:

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

=> December is the coldest month of the year in my country.

Tạm dịch: Tháng 12 là tháng lạnh nhất trong năm ở đất nước chúng tôi.

Đáp án: coldest

Câu hỏi 17 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Put the words given into the correct box. (Em hãy kéo thả đáp án đúng vào vị trí cần điền)

highest
longest
largest
biggest
1. What’s the ..... mountain in the US?
2. The Amazone is the ..... river in the world.
3. Canada is the second ..... country in the world.
4. Is the elephant or the whale the ..... animal in the world?
Đáp án của giáo viên lời giải hay
highest
longest
largest
biggest
1. What’s the
highest
mountain in the US?
2. The Amazone is the
longest
river in the world.
3. Canada is the second
largest
country in the world.
4. Is the elephant or the whale the
biggest
animal in the world?
Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh nhất với tính từ ngắn: the+adj_est+n

1. What’s the highestmountain in the US?

Tạm dịch: Ngọn núi nào cao nhất ở Mỹ?

2. The Amazone is the longestriver in the world.

Tạm dịch:

Amazon là con sông dài nhất thế giới.

3. Canada is the second largestcountry in the world.

Tạm dịch: Canada là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới.

4. Is the elephant or the whale the biggestanimal in the world?

Tạm dịch: Voi hay cá voi là động vật lớn nhất trên thế giới?

Câu hỏi 18 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

John is

boy that I have ever met. (CLEVER)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

John is

boy that I have ever met. (CLEVER)

Lời giải chi tiết :

Tính từ clever (thông minh, khéo léo) có 2 âm tiết kết thúc là đuôi –er

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

=> John is the cleverest boy that I have ever met.

Tạm dịch: John là người khôn khéo nhất mà tôi từng gặp

Đáp án: the cleverest

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

Today is

day in my life. (HAPPY)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Today is

day in my life. (HAPPY)

Lời giải chi tiết :

Tính từ hạnh phúc (happy) có 2 âm tiết kết thúc là đuôi –y

=> Cấu trúc so sánh hơn nhất tương tự như tính từ ngắn: the+ADJ_est+ N

Và đuôi –y chuyển thành –i rồi mới thêm –est

=> Today is the happiest day in my life.

Tạm dịch: Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Đáp án:  the happiest

Câu hỏi 20 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Write the correct superlative form of adjective. (Em hãy viết dạng so sánh nhất của tính từ.)

French fries is

dish in this restaurant. (CHEAP)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

French fries is

dish in this restaurant. (CHEAP)

Lời giải chi tiết :

- Cấu trúc so sánh hơn nhất với tính từ ngắn: the+adj-est+ N

=> French fries is the cheapest dish in this restaurant.

Tạm dịch: Khoai tây chiên là mốn rẻ nhất trong nhà hàng này

Đáp án:  the cheapest

close