Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Read the passage, and then answer the questions.

Many people who work in London prefer to live outside it, and to go to their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and come home later in the evening.
One advantage of living outside London is that houses are cheaper. Even a small flat in London without a garden costs quite a lot to rent. With the same money, one can get a little house in the country with a garden of one’s own.
Then, in the country one can rest from the noise and hurry of the town. Although one has to get up earlier and spend more time in trains or buses, one can sleep better at night, and during weekends. In summer evenings one enjoys the fresh, clean air of the country. If one likes gardens, one can spend one’s free time digging, planting, watering and doing the hundred and one other jobs which are needed in a garden.

- Notes:

even though/ although : mặc dù

- advantage (n) : (sự) thuận lợi

- rent (v) : thuê mướn

- dig (v) : đào bới, xới

- water (v) : tưới nước

- of one’s own : của riêng mình

- mean (v) : có nghĩa là

1. What do many people who work in London prefer?

2. What is one advantage of living outside London?

3. What can a person enjoy when he lives in the country?

4. What can a person get in the country with the same money of a small flat in London?5. What can a person with the interest in gardening do in the country?


Đáp án của giáo viên lời giải hay
1. What do many people who work in London prefer?

2. What is one advantage of living outside London?

3. What can a person enjoy when he lives in the country?

4. What can a person get in the country with the same money of a small flat in London?5. What can a person with the interest in gardening do in the country?


Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :
1. Nhiều người làm việc ở London thích gì hơn?

Thông tin: Many people who work in London prefer to live outside it, and to go to their offices, factories or schools everyday by train, car or bus, even though this means they have to get up earlier in the morning and come home later in the evening.

Trả lời: They prefer to live outside it, and to go to their offices, factories or schools everyday by train, car or bus.

Tạm dịch: Họ thích sống bên ngoài và đến văn phòng, nhà máy hoặc trường học của họ hàng ngày bằng tàu hỏa, ô tô hoặc xe buýt.

 

2. Một lợi thế khi sống bên ngoài London là gì?

Thông tin: One advantage of living outside London is that houses are cheaper.

Trả lời: It is that houses are cheaper.

Tạm dịch: Đó là những ngôi nhà rẻ hơn.

 

3. Một người có thể được hưởng những gì khi sống ở nông thôn?

Thông tin: in the country one can rest from the noise and hurry of the town.

Trả lời: One can rest from the noise and hurry of the town.

Tạm dịch: Người ta có thể nghỉ ngơi khỏi sự ồn ào và vội vã của thành phố.

 

4. Một người có thể nhận được gì ở nông thôn với cùng một số tiền của một căn hộ nhỏ ở London?

Thông tin: With the same money, one can get a little house in the country with a garden of one’s own.

Trả lời: With the same money, one can get a little house in the country with a garden of one’s own.

Tạm dịch: Với cùng một số tiền, người ta có thể có được một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn với khu vườn của riêng mình.

 

5. Một người có sở thích làm vườn có thể làm gì ở nông thôn?

Thông tin: If one likes gardens, one can spend one’s free time digging, planting, watering and doing the hundred and one other jobs which are needed in a garden.

Trả lời: One can spend one’s free time digging, planting, watering and doing the hundred and one other jobs which are needed in a garden.

Tạm dịch: người ta có thể dành thời gian rảnh rỗi của mình để đào, trồng, tưới nước và làm hàng trăm lẻ công việc khác cần thiết trong một khu vườn.

Câu hỏi 2 :

Read the passage carefully and choose the correct answer:

NOISY NEIGHBORS

Do you sometimes have problems with your neighbor such as noise or littering? Well, the people of Pilton Somerset, England have such problems every summer. For three or four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival. They usually stay in tents, caravans and motorhomes. They leave drink cans and papers all over the street. The music plays until the early hours of the morning, and you can hear people talking and singing all night. The quiet country village becomes a nightmare to live in and some villagers are even thinking of moving to another village. A villager said that last year; “I don’t want to stop the Glastonbury Festival. I just want the fans to enjoy the festival without disturbing normal village life”.

 

Câu 2.1

What happen in Pilton Somerset every summer?

 • A

  The neighbors are noisy.

 • B

  There are many villagers.

 • C

  There is a pop music festival.

 • D

  The villagers litter the street.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin:  “For three or four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đề bài:

Điều gì xảy ra ở Pilton Somerset mỗi mùa hè?

A.Những người hàng xóm ồn ào.

B.Có nhiều dân làng.

C.Có một lễ hội âm nhạc pop.

D.Dân làng xả rác ngoài đường.

Thông tin:

For three or four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival.

(Trong ba hoặc bốn ngày mỗi năm, ngôi làng thu hút rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến đây để tham dự lễ hội âm nhạc Glastonbury thường niên.)

=> There is a pop music festival.

Tạm dịch: Có một lễ hội âm nhạc pop.

Đáp án: C

Câu 2.2

Visitors litter the street with _______.

 • A

  tents

 • B

  caravans

 • C

  motorhomes

 • D

  cans and papers

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Thông tin: They leave drink cans and papers all over the street.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đề bài:

Du khách xả rác trên đường phố với _______.

A. lều B. xe tải lớn có mui C. nhà lưu động          D. lon và giấy tờ

Thông tin: They leave drink cans and papers all over the street. (Họ để lại lon nước uống và giấy tờ trên khắp đường phố.)

=> Visitors litter the street with cans and papers.

Tạm dịch: Du khách xả rác trên đường phố với lon nước uống và giấy tờ

Đáp án: D

Câu 2.3

How long is the pop music festival every year?

 • A

  one night

 • B

  The whole summer

 • C

  Three or four days

 • D

  The whole year

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thông tin: “For three or four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival.”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đề bài:

Lễ hội âm nhạc nhạc pop diễn ra trong bao lâu mỗi năm?

A.Một đêm

B.Cả mùa hè

C.Ba hoặc bốn ngày

D.Cả năm

Thông tin:

For three or four days every year, the village is full of people of all ages who come here for the annual Glastonbury pop music festival.

(Trong ba hoặc bốn ngày mỗi năm, ngôi làng thu hút rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến đây để tham dự lễ hội âm nhạc Glastonbury thường niên)

=> Three or four days

Tạm dịch: Ba hoặc bốn ngày

Đáp án: C

Câu 2.4

What is Pilton like during the rest of the year?

 • A

  A noisy place

 • B

  A quiet village 

 • C

  A nightmare

 • D

  A music concert

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thông tin: “The quiet country village becomes a nightmare to live in”

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đề bài:

Pilton như thế nào trong phần còn lại của năm?

A.Một nơi ồn ào

B.Một ngôi làng yên tĩnh

C.Một cơn ác mộng

D.Một buổi hòa nhạc

Thông tin:

The quiet country village becomes a nightmare to live in

(Ngôi làng ở nông thôn vốn yên tĩnh bỗng trở thành cơn ác mộng để sinh sống)

=> A quiet village 

Tạm dịch Một ngôi làng yên tĩnh

Đáp án: B

Câu 2.5

The villagers just want to ______.

 • A

  have a normal life as usual

 • B

  stop the fans enjoy the festival

 • C

  move far away

 • D

  put an end to the festival

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thông tin: “A villager said that last year; “I don’t want to stop the Glastonbury Festival. I just want the fans to enjoy the festival without disturbing normal village life”.

Lời giải chi tiết :

Tạm dịch đề bài:

Dân làng chỉ muốn ______.

A.có một cuộc sống bình thường như bình thường

B.dừng người hâm mộ thưởng thức lễ hội

C.di chuyển xa

D.chấm dứt lễ hội

Thông tin:

A villager said that last year; “I don’t want to stop the Glastonbury Festival. I just want the fans to enjoy the festival without disturbing normal village life”.

Một dân làng năm ngoái đã nói: “Tôi không muốn dừng tổ chức lễ hội Glastonbury. Tôi chỉ muốn người hâm mộ thưởng thức lễ hội mà không làm xáo trộn cuộc sống bình thường ở làng quê.”.

=> The villagers just want to have a normal life as usual

Tạm dịch:

Dân làng chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bình thường

Đáp án: A

NHỮNG NGƯỜI HÀNG XÓM ỒN ÀO

Bạn có đôi khi gặp vấn đề với hàng xóm của mình như việc gây ồn hoặc xả rác bừa bãi? Người dân Pilton Somerset ở Anh phải đối mặt với những vấn đề như vậy mỗi mùa hè. Trong ba hoặc bốn ngày mỗi năm, ngôi làng thu hút rất nhiều người ở mọi lứa tuổi đến đây để tham dự lễ hội âm nhạc Glastonbury thường niên. Họ thường ở trong lều, xe tải lớn có mui và nhà lưu động. Họ để lại lon nước uống và giấy tờ trên khắp đường phố. Âm nhạc phát đến tận sáng sớm và bạn có thể nghe mọi người nói và hát cả đêm. Ngôi làng ở nông thôn vốn yên tĩnh bỗng trở thành cơn ác mộng và một số dân làng thậm chí còn nghĩ đến việc chuyển đến một ngôi làng khác. Một dân làng năm ngoái đã nói: “Tôi không muốn dừng tổ chức lễ hội Glastonbury. Tôi chỉ muốn người hâm mộ thưởng thức lễ hội mà không làm xáo trộn cuộc sống bình thường ở làng quê.”

Câu hỏi 3 :

Read the passage and answer the questions

Hi! I'm Monica and I'm 19 years old. I live in the capital of England, London and I love this town. There are many places to visit, so I never get bored. I love listening to music, so I often attend concerts and go to places with live music. Next to my house is a cinema, which I visit on Saturday evenings every weekend with my friends. Bus station and train station are also in the nearing, so I can easily commute to school. In Warsaw there are a lot of restaurants and café, so you'll never be hungry here. I really like shopping, so I often buy clothes in very big shopping malls.

Living in a big city also has a few drawbacks. Everywhere is a lot of people, especially in the subway. There is a lot of traffic and the air is very polluted because of car fumes. There are also a lot of attractions for tourists, for example, built in the 19th century: Tower Bridge, Big Ben and the Madame Tussauds museum with wax figures of famous people.

I encourage you to visit London so that you can fall in love with this town, too!

Câu 3.1
How old is Monica?
 • A
  seventeen
 • B
  eighteen
 • C
  nineteen
 • D
  twenty

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: I'm Monica and I'm 19 years old. 

Lời giải chi tiết :

Monica bao nhiêu tuổi?

A. mười bảy
B. mười tám
C. mười chín
D. hai mươi

Thông tin: I'm Monica and I'm 19 years old

Tạm dịch: Tôi là Monica và tôi 19 tuổi.

Câu 3.2

What is the capital of England?

 • A
  Paris
 • B
  London
 • C

  New York

 • D
  Seoul

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: I live in the capital of England, London 

Lời giải chi tiết :

Đâu là thủ đô của nước Anh?

A. Pa-ri

B. Luân Đôn

C. New Yorrk

D. Seoul

Thông tin: I live in the capital of England, London

Tạm dịch: Tôi sống ở thủ đô London của nước Anh

Câu 3.3

What is next to her house?

 • A
  concerts
 • B

  bus station

 • C
  cinema
 • D
  restaurant

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: Next to my house is a cinema, which I visit on Saturday evenings every weekend with my friends. 

Lời giải chi tiết :

Cạnh nhà cô ấy là gì?

A. buổi hòa nhạc

B. bến xe

C. rạp chiếu phim

D. nhà hàng

Thông tin: Next to my house is a cinema, which I visit on Saturday evenings every weekend with my friends. 

Tạm dịch: Cạnh nhà tôi là một rạp chiếu phim, tôi cùng bạn bè đến thăm vào tối thứ bảy hàng tuần.

Câu 3.4

Where does Monica often buy clothes?

 
 
 • A
  café
 • B

  shopping mall

 • C
  school
 • D
   train station

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: I really like shopping, so I often buy clothes in very big shopping malls.

Lời giải chi tiết :

Monica thường mua quần áo ở đâu?

A. Quán cà phê

B. trung tâm mua sắm

C. trường học

D. ga xe lửa

Thông tin: I really like shopping, so I often buy clothes in very big shopping malls.

Tạm dịch: Tôi rất thích mua sắm, vì vậy tôi thường mua quần áo ở những trung tâm thương mại rất lớn.

Câu 3.5
What are the drawbacks of London?
 • A

  A lot of people

 • B

  A lot of traffic

 • C
  Air pollution
 • D
  All are correct

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Thông tin: Living in a big city also has a few drawbacks. Everywhere is a lot of people, especially in the subway. There is a lot of traffic and the air is very polluted because of car fumes. 

Lời giải chi tiết :

Hạn chế của London là gì?

A. Rất nhiều người

B. Nhiều xe cộ

C. ô nhiễm không khí

D. Tất cả đều đúng

Thông tin: Living in a big city also has a few drawbacks. Everywhere is a lot of people, especially in the subway. There is a lot of traffic and the air is very polluted because of car fumes. 

Tạm dịch: Sống ở một thành phố lớn cũng có một vài hạn chế. Mọi nơi đều có rất nhiều người, đặc biệt là trong tàu điện ngầm. Có rất nhiều phương tiện giao thông và không khí rất ô nhiễm vì khói xe.

 
 
close