Trắc nghiệm Từ vựng Các môn học ở trường Tiếng Anh 6 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 :

Choose the best answer.

I study 7 _______ at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

 • A
  subjects
 • B
  lessons
 • C
  teachers
 • D
  exercises
Câu 2 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Art

 • B

  P.E

 • C

  History

 • D

  Math

Câu 3 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Chemistry

 • B

  Art

 • C

  Music

 • D

  History

Câu 4 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Geography

 • B

  English

 • C

  Math

 • D

  Chemistry

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study numbers.

A. English

B. Math

C. History

Câu 6 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  History

 • B

  Art

 • C

  P.E

 • D

  Geography

Câu 7 :

Choose the best answer.

I have Math lessons ______Monday and Friday.

 • A
  on
 • B
  in
 • C
  at
 • D
  from
Câu 8 :

Choose the best answer.

What is your ___________subject at school?

 • A
  nice
 • B
  favourite
 • C
  liking
 • D
  excited
Câu 9 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Physics

 • B

  P.E

 • C

  Literature

 • D

  I.T

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study the language people speak in England.

A. English

B. Literature

C. Art

Câu 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study the human body.

A. Geography

B. Biology

C. P.E

Câu 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we paint, draw and study famous artists.

A. P.E

B. Chemistry

C. Art

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study maps and countries.

A. History

B. Physics

C. Geography

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the best answer.

I study 7 _______ at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

 • A
  subjects
 • B
  lessons
 • C
  teachers
 • D
  exercises

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A. subjects (n) môn học

B. lessons (n) bài học

C. teachers (n) giáo viên

D. exercises (n) bài tập

=> I study 7 subjects at school: Maths, English, Music, Art, Literature, History, Geography.

Tạm dịch: Tôi học 7 môn học ở trường: Toán, Tiếng Anh, Âm nhạc, Nghệ thuật, Văn học, Lịch sử, Địa lý.

Câu 2 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Art

 • B

  P.E

 • C

  History

 • D

  Math

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Art (n) môn Vẽ

English (n) môn Tiếng Anh

History (n) môn Lịch Sử

Maths (n) môn Toán

Câu 3 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Chemistry

 • B

  Art

 • C

  Music

 • D

  History

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Chemistry (n) môn Hóa học

Art (n) môn vẽ

Music (n) môn Âm nhạc

History (n) môn Lịch Sử

Câu 4 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Geography

 • B

  English

 • C

  Math

 • D

  Chemistry

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Geography (n) môn Địa lý

English (n) môn Tiếng Anh

Math (n) môn Toán

Chemistry (n) môn Hóa

Câu 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study numbers.

A. English

B. Math

C. History

Đáp án

B. Math

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng tôi học các con số.

A. I.T (n) môn Tin học

B. Math (n) môn Toán học

C. History (n) môn Lịch sử

Chọn B

Câu 6 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  History

 • B

  Art

 • C

  P.E

 • D

  Geography

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

History (n) môn Lịch sử

Art (n) môn Vẽ

P.E (n) môn Thể Dục

Geography (n) môn Địa

Câu 7 :

Choose the best answer.

I have Math lessons ______Monday and Friday.

 • A
  on
 • B
  in
 • C
  at
 • D
  from

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

on + thứ trong tuần

=> I have Math lessons on Monday and Friday.

Tạm dịch: Tôi có giờ học Toán vào thứ Hai và thứ Sáu.

Câu 8 :

Choose the best answer.

What is your ___________subject at school?

 • A
  nice
 • B
  favourite
 • C
  liking
 • D
  excited

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

A. nice (adj) đẹp

B. favourite (adj) yêu thích

C. liking (adj) thích

D. excited (adj) hào hứng

=> What is your favourite subject at school?

Tạm dịch: Môn học yêu thích ở trường của bạn là gì?

Câu 9 :

Choose the best answer

What subject is this?

 • A

  Physics

 • B

  P.E

 • C

  Literature

 • D

  I.T

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Physics (n) môn Vật lý

P.E (n) môn Thể dục

Literature (n) môn Tiếng Việt

I.T (n) môn Tin

Câu 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study the language people speak in England.

A. English

B. Literature

C. Art

Đáp án

A. English

Lời giải chi tiết :

Trong môn học này, chúng tôi nghiên cứu ngôn ngữ mà mọi người nói ở Anh.

A. English (n) môn Tiếng Anh

B. Literature (n) môn Văn học

C. Art (n) môn Vẽ

Chọn A

Câu 11 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study the human body.

A. Geography

B. Biology

C. P.E

Đáp án

B. Biology

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng ta học về cơ thể con người

A. Geography (n) môn Địa lý

B. Biology (n) môn Sinh học

C. P.E (n) môn Thể dục

Chọn B

Câu 12 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we paint, draw and study famous artists.

A. P.E

B. Chemistry

C. Art

Đáp án

C. Art

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng tôi vẽ, vẽ và nghiên cứu các nghệ sĩ nổi tiếng.

A. P.E (n) môn Thể dục

B. Chemistry (n) Hóa học

C. Art (n) môn Vẽ

Chọn C

Câu 13 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the best answer

In this subject, we study maps and countries.

A. History

B. Physics

C. Geography

Đáp án

C. Geography

Lời giải chi tiết :

Dịch câu hỏi:

Trong môn học này, chúng tôi nghiên cứu bản đồ và quốc gia.

A. History (n) môn Lịch sử

B. Physics (n) môn Vật lý

C. Geography (n) môn Địa lý

Chọn C

close