Trắc nghiệm Ngữ pháp Từ đề hỏi với "How" Tiếng Anh 6 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

is the Panama Canal? – It is 150 meters wide.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

is the nearest cinema to your house?

It’s about one kilometer.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

is your mother now? She’s nearly forty.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

do you go to the theater? Only about twice a year.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

 is the swimming pool? 

It’s 1.9 meters at the deep end.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

The village has only about 2000 people living there.

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

The baby is about 5 kilograms weigh.

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

The car can drive nearly 100 kilometers an hour

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

It is 2 kilometers from my house to school.

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

He is 1.7 meters tall.


Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

is the Panama Canal? – It is 150 meters wide.

Đáp án

is the Panama Canal? – It is 150 meters wide.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy trong câu trả lời có đơn vị về độ rộng 150 meters wide (rộng 150m) nên Từ để hỏi phù hợp là How wide (Rộng như thế nào)

Cấu trúc: How wide + be + N?

=> How wide is the Panama Canal? – It is 150 meters wide.

Tạm dịch: Kênh đào Panama rộng bao nhiêu? - Nó rộng 150 mét.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

is the nearest cinema to your house?

It’s about one kilometer.

Đáp án

is the nearest cinema to your house?

It’s about one kilometer.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy trong câu hỏi đề cập đến 2 địa điểm và câu trả lời là đơn vị độ dài one kilometer (1km) nên từ để hỏi phù hợp là How far (Bao xa)

Cấu trúc: How far is it N?

=> How far is the nearest cinema to your house? It’s about one kilometer.

Tạm dịch: Rạp chiếu phim gần nhất cách nhà bạn bao xa? Nó khoảng một km.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

is your mother now? She’s nearly forty.

Đáp án

is your mother now? She’s nearly forty.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy câu trả lời về số tuổi nên từ để hỏi phù hợp là “How old” (Bao nhiêu tuổi)

Cấu trúc: How old be + N?

=> How old is your mother now? She’s nearly forty.

Tạm dịch: Mẹ bạn hiện nay bao nhiêu tuổi? Cô ấy gần bốn mươi.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

do you go to the theater? Only about twice a year.

Đáp án

do you go to the theater? Only about twice a year.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy câu trả lời về tần xuất hành động (twice a year) nên từ để hỏi phù hợp là “How often” (Bao lâu)

Cấu trúc: How often + do/ does + S + V?

=> How often do you go to the theater? Only about twice a year.

Tạm dịch: Bạn thường đến rạp chiếu phim như thế nào? Chỉ khoảng hai lần một năm.

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Complete the sentence with How + adjective.

 is the swimming pool? 

It’s 1.9 meters at the deep end.

Đáp án

 is the swimming pool? 

It’s 1.9 meters at the deep end.

Lời giải chi tiết :

Ta thấy câu trả lời về độ sâu  (1.9 meters at the deep end) nên từ để hỏi phù hợp là “How deep” (Bao nhiêu sâu)

Cấu trúc: How deep be + N?

=> How deep is the swimming pool? It’s 1.9 meters at the deep end.

Tạm dịch: Bể bơi sâu bao nhiêu? Nó là 1,9 mét ở độ sâu chạm đáy.

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

The village has only about 2000 people living there.

Đáp án

The village has only about 2000 people living there.

Lời giải chi tiết :

Phần gạch chân (about 2000 people) chỉ số lượng dành cho danh từ đếm được nên từ để hỏi phù hợp là “How many”

Cấu trúc: How many + Ns + do/ does +S + have?

=> How many people does the village have?

Tạm dịch: Làng có bao nhiêu người?

Câu 7 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

The baby is about 5 kilograms weigh.

Đáp án

The baby is about 5 kilograms weigh.

Lời giải chi tiết :

Phần gạch chân (5 kilograms weigh) chỉ số cân nặng nên từ để hỏi phù hợp là “How heavy” (nặng bao nhiêu)

Cấu trúc: How heavy + be + N?

=> How heavy is the baby?

Tạm dịch: Em bé nặng bao nhiêu?

Câu 8 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

The car can drive nearly 100 kilometers an hour

Đáp án

The car can drive nearly 100 kilometers an hour

Lời giải chi tiết :

Phần gạch chân (100 kilometers an hour) chỉ số cân nặng nên từ để hỏi phù hợp là “How fast” (tốc độ bao nhiêu)

Cấu trúc: How fast + can+ N+ V?

=> How fast can the car drive?

Tạm dịch: Xe có thể lái với tốc độ bao nhiêu?

Câu 9 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

It is 2 kilometers from my house to school.

Đáp án

It is 2 kilometers from my house to school.

Lời giải chi tiết :

Phần gạch chân (2 kilometers ) chỉ độ dài quãng đường giữa 2 địa điểm  nên từ để hỏi phù hợp là “How far” (khoảng cách bao nhiêu)

Cấu trúc: How far +is it from N1 to N2?

=> How far is it from your house to school?

Tạm dịch: Từ nhà bạn đến trường bao xa?

Câu 10 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Make a question with How + adjective for the underlined part.

He is 1.7 meters tall.


Đáp án

He is 1.7 meters tall.


Lời giải chi tiết :

Phần gạch chân (1.7 meters tall) chỉ số đo chiều cao nên từ để hỏi phù hợp là “How tall” (chiều cao bao nhiêu)

Cấu trúc: How fast + be + S?

=> How tall is he?

Tạm dịch: Anh ấy cao bao nhiêu?

close