Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 8 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Các từ nào không được nhấn trọng âm?

A. in, the, they, but

B. furniture, play, lovely, quickly

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. in, the, they, but

Lời giải chi tiết :

- Từ được nhấn trọng âm là các từ vựng thể hiện nội dung (content words) như là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Các từ vựng này làm nên nghĩa của câu, có chức năng truyền tải thông tin đến người nghe.

- Từ không được nhấn trọng âm là các từ cấu trúc (structure words) như là giới từ, động từ to be, mạo từ,…. Các từ này chỉ đóng vai trò tạo nên một câu văn hoàn chỉnh và đúng ngữ pháp.

Đáp án A bao gồm: in (giới từ), the (mạo từ), they (đại từ), but (liên từ

Đáp án B bao gồm: furniture (danh từ), play (động từ), lovely (tính từ), quickly (tính từ)

Chọn A

Câu hỏi 2 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Loại từ nào được nhấn trọng âm trong câu?

A. Từ cấu trúc, chức năng (Function words)

B. Từ nội dung (Content words)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Từ nội dung (Content words)

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là Từ nội dung (Content words) vì các từ vựng này làm nên nghĩa của câu, có chức năng truyền tải thông tin đến người nghe.

Chọn B

Câu hỏi 3 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ nào được nhấn trọng âm trong câu sau:

What are you doing?

A. What

B. doing

C. Both A & B

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. Both A & B

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là:

- What (từ để hỏi) -> nhấn mạnh đối tượng

- doing (động từ) -> nhấn mạnh hành động

Tạm dịch: Bạn đang Làm gì thế?

Chọn C

Câu hỏi 4 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ nào được nhấn trọng âm trong câu sau:

How many tables are there in your class?

A. How many, are

B. How many, tables, class

C. How many, tables, your

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. How many, tables, your

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là:

- How many (từ để hỏi) -> nhấn mạnh mục đích câu hỏi về số lượng

- tables (danh từ ) -> nhấn mạnh vật muốn hỏi số lượng

- your (tính từ sở hữu) -> nhấn mạnh đối tượng sở hữu là ai

Tạm dịch: Có Bao Nhiêu Bàn trong lớp của Bạn?

Chọn C

Câu hỏi 5 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ nào được nhấn trọng âm trong câu sau:

How old are you?

A. How

B. old

C. you

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. old

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là:

- old (tính từ) -> nhấn mạnh nội dung chi tiết câu hỏi về độ tuổi

Tạm dịch: Bạn bao nhiêu Tuổi?

Chọn B

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ nào được nhấn trọng âm trong câu sau:

Who wants to buy this red dress?

A. Who, buy

B. Who, buy, red

C. Who, wants, buy, red

Đáp án của giáo viên lời giải hay

B. Who, buy, red

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là:

- Who -> nhấn mạnh mục đích câu hỏi về Ai

-buy -> nhấn mạnh hành động

- red -> nhấn mạnh màu sắc của đối tượng

Tạm dịch: Ai muốn mua chiếc váy màu đỏ?

Chọn B

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ nào được nhấn trọng âm trong câu sau:

Where are you going to visit next summer?

A. Where, visit, summer

B. you, going, next

C. Where, you, visit

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Where, visit, summer

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là:

- Where -> nhấn mạnh mục đích hỏi về nơi chốn

- visit -> nhấn mạnh hành động

-  summer -> nhấn mạnh thời gian

Tạm dịch: Bạn sẽ đến Du Lịch Nơi Nào vào Mùa Hè tới?

Chọn A

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Từ nào được nhấn trọng âm trong câu sau:

Can you make me a cup of tea?

A. like, football

B. you, playing

C. Do, like

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. like, football

Lời giải chi tiết :

Từ được nhấn trọng âm trong câu là:

- like -> nhấn mạnh hành động của chủ ngữ

- football -> nhấn mạnh đối tượng được yêu thích

Tạm dịch: Bạn có Thích chơi Đá Bóng không?

Chọn A

close