Trắc nghiệm Đọc hiểu Unit 3 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and decide the statements True or False

Giant Pandas are black and white bears. In the wild, they are found in forests, high up in the mountains of China.

Giant Pandas mostly eat bamboo. Bamboo is a type of woody grass.

The Panda likes to eat a lot. It can eat for more than 12 hours. Giant Pandas grow up to 1.5 high. In Zoos, Giant Pandas can live for up to 30 years. 

When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Baby Pandas are born blind and only open their eyes six weeks after being born.

Mum Pandas give birth to one or two babies every two years. Babies stay with their mum for almost two years before going out on their own.

There are only 1000 Pandas that remain in the wild. That’s why we do all we can do to protect them!

Have you seen a Panda bear before?

1. Giant Pandas live in the mountains.

Đúng
Sai

2. Pandas cannot eat a lot.

Đúng
Sai

3. Baby Pandas are very small.

Đúng
Sai

4. Baby Pandas are white and black.

Đúng
Sai

5. Baby Pandas stay with their mums forever.

Đúng
Sai
Câu 2 :

Read the passage. Choose the best answer.

Giant Pandas are black and white bears. In the wild, they are found in forests, high up in the mountains of China.

Giant Pandas mostly eat bamboo. Bamboo is a type of woody grass.

The Panda likes to eat a lot. It can eat for more than 12 hours. Giant Pandas grow up to 1.5 high. In Zoos, Giant Pandas can live for up to 30 years. 

When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Baby Pandas are born blind and only open their eyes six weeks after being born.

Mum Pandas give birth to one or two babies every two years. Babies stay with their mum for almost two years before going out on their own.

There are only 1000 Pandas that remain in the wild. That’s why we do all we can do to protect them!

Have you seen a Panda bear before?

Câu 2.1

Where do Giant Pandas live?

 • A.

  in the forest

 • B.

  in the ocean

 • C.

  on the farm

 • D.

  x

Câu 2.2

What do Giant Pandas mostly eat?

 • A.

  fruits

 • B.

  bamboo

 • C.

  meat

 • D.

  X

Câu 2.3

How high is a Giant Panda?

 • A.

  1 meter

 • B.

  1.5 meters

 • C.

  2 meters

 • D.

  X

Câu 2.4

What colour are Baby Pandas?

 • A.

  black

 • B.

  white

 • C.

  pink

 • D.

  X

Câu 2.5

 How many babies does a Mum Panda give birth to?

 • A.

  1 or 2

 • B.

  2 or 3

 • C.

  3 or 4

 • D.

  X

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Read the passage and decide the statements True or False

Giant Pandas are black and white bears. In the wild, they are found in forests, high up in the mountains of China.

Giant Pandas mostly eat bamboo. Bamboo is a type of woody grass.

The Panda likes to eat a lot. It can eat for more than 12 hours. Giant Pandas grow up to 1.5 high. In Zoos, Giant Pandas can live for up to 30 years. 

When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Baby Pandas are born blind and only open their eyes six weeks after being born.

Mum Pandas give birth to one or two babies every two years. Babies stay with their mum for almost two years before going out on their own.

There are only 1000 Pandas that remain in the wild. That’s why we do all we can do to protect them!

Have you seen a Panda bear before?

1. Giant Pandas live in the mountains.

Đúng
Sai

2. Pandas cannot eat a lot.

Đúng
Sai

3. Baby Pandas are very small.

Đúng
Sai

4. Baby Pandas are white and black.

Đúng
Sai

5. Baby Pandas stay with their mums forever.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Giant Pandas live in the mountains.

Đúng
Sai

2. Pandas cannot eat a lot.

Đúng
Sai

3. Baby Pandas are very small.

Đúng
Sai

4. Baby Pandas are white and black.

Đúng
Sai

5. Baby Pandas stay with their mums forever.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Giant Pandas live in the mountains.(Gấu trúc khổng lồ sống trên núi.)

Thông tin:  In the wild, they are found in forests, high up in the mountains of China.

Tạm dịch: Trong tự nhiên, chúng được tìm thấy trong các khu rừng, vùng núi cao của Trung Quốc.

=> TRUE

 

2. Pandas cannot eat a lot. (Gấu trúc không thể ăn nhiều.)

Thông tin: The Panda likes to eat a lot. It can eat for more than 12 hours. 

Tạm dịch: Gấu trúc thích ăn nhiều. Nó có thể ăn trong hơn 12 giờ.

=> FALSE

 

3. Baby Pandas are very small. (Gấu trúc con rất nhỏ.)

Thông tin: When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Tạm dịch: Khi những chú gấu trúc con được sinh ra, chúng có màu hồng và có kích thước bằng một chiếc bút chì.

=> TRUE

 

4. Baby Pandas are white and black. (Gấu trúc con có màu trắng và đen.)

Thông tin: When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Tạm dịch:Khi những chú gấu trúc con được sinh ra, chúng có màu hồng và có kích thước bằng một chiếc bút chì.

=> FALSE

 

5. Baby Pandas stay with their mums forever. (Gấu trúc con ở với mẹ của chúng mãi mãi.)

Thông tin: Babies stay with their mum for almost two years before going out on their own.

Tạm dịch: Gấu con ở với mẹ gần hai năm trước khi tự ra ngoài.

=> FALSE

Câu 2 :

Read the passage. Choose the best answer.

Giant Pandas are black and white bears. In the wild, they are found in forests, high up in the mountains of China.

Giant Pandas mostly eat bamboo. Bamboo is a type of woody grass.

The Panda likes to eat a lot. It can eat for more than 12 hours. Giant Pandas grow up to 1.5 high. In Zoos, Giant Pandas can live for up to 30 years. 

When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Baby Pandas are born blind and only open their eyes six weeks after being born.

Mum Pandas give birth to one or two babies every two years. Babies stay with their mum for almost two years before going out on their own.

There are only 1000 Pandas that remain in the wild. That’s why we do all we can do to protect them!

Have you seen a Panda bear before?

Câu 2.1

Where do Giant Pandas live?

 • A.

  in the forest

 • B.

  in the ocean

 • C.

  on the farm

 • D.

  x

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc khổng lồ sống ở đâu?

A. trong rừng

C. trong đại dương

D. ở trang trại

Thông tin:  In the wild, they are found in forests, high up in the mountains of China.

Tạm dịch: Trong tự nhiên, chúng được tìm thấy trong các khu rừng, vùng núi cao của Trung Quốc.

Câu 2.2

What do Giant Pandas mostly eat?

 • A.

  fruits

 • B.

  bamboo

 • C.

  meat

 • D.

  X

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc khổng lồ chủ yếu ăn gì?

A. trái cây

B. tre

C. thịt

Thông tin: Giant Pandas mostly eat bamboo. Bamboo is a type of woody grass.

Tạm dịch: Gấu trúc khổng lồ chủ yếu ăn tre. Tre là một loại cỏ thân gỗ.

Câu 2.3

How high is a Giant Panda?

 • A.

  1 meter

 • B.

  1.5 meters

 • C.

  2 meters

 • D.

  X

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc khổng lồ cao bao nhiêu ?

A. 1 mét

B. 1,5 mét

C. 2 mét

Thông tin: Giant Pandas grow up to 1.5 high. 

Tạm dịch: Gấu trúc khổng lồ cao tới 1,5m.

Câu 2.4

What colour are Baby Pandas?

 • A.

  black

 • B.

  white

 • C.

  pink

 • D.

  X

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc con có màu gì?

A. màu đen

B. trắng

C. màu hồng

Thông tin: When baby Pandas are born, they are pink and about the size of a pencil.

Tạm dịch: Khi những chú gấu trúc con được sinh ra, chúng có màu hồng và có kích thước bằng một chiếc bút chì.

Câu 2.5

 How many babies does a Mum Panda give birth to?

 • A.

  1 or 2

 • B.

  2 or 3

 • C.

  3 or 4

 • D.

  X

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Đọc hiểu

Lời giải chi tiết :

Gấu trúc mẹ sinh bao nhiêu con?

A. 1 hoặc 2

B. 2 hoặc 3

C. 3 hoặc 4

Thông tin: Mum Pandas give birth to one or two babies every two years.

Tạm dịch: Gấu trúc mẹ sinh một hoặc hai con hai năm một lần.

close