Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 1 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  capital
 • B
  traffic
 • C
  national
 • D
  permanent

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. capital/ˈkæpɪtl/

B. traffic /ˈtræfɪk/

C. national /ˈnæʃənl/

D. permanent/ˈpɜːmənənt/

Đáp án B đọc là /æ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/
Câu hỏi 2 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  breakfast
 • B
  classroom
 • C
  regular
 • D
  physical

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. breakfast/ˈbrɛkfəst/

B. classroom/ˈklɑːsrʊm/

C. regular/ˈrɛgjʊlə/

D. physical/ˈfɪzɪkəl/

Đáp án B đọc là /ɑː/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 3 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  comfortable
 • B
  table
 • C
  woman
 • D
  hospital

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. comfortable/ˈkʌmf(ə)təbl/

B. table/ˈteɪbl/

C. woman/ˈwʊmən/

D. hospital/ˈhɒspɪtl/

Đáp án B đọc là /eɪ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 4 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  elder
 • B
  tiger
 • C
  after
 • D
  perfect

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A. elder/ˈɛldə/

B. tiger/ˈtaɪgə/

C. after/ˈɑːftə/

D. perfect/ˈpɜːfɪkt/

Đáp án D đọc là /ɛ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 5 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  super
 • B
  error
 • C
  worker
 • D
  hotter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

A. super/ˈsjuːpə/

B. error/ˈɛrə/

C. worker/ˈwɜːkə/

D. hotter/ˈhɒtə/

Đáp án B đọc là /ɛ/, các đáp án còn lại đọc là /ə/
Câu hỏi 6 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  enter
 • B
  river
 • C
  every
 • D
  dinner

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

A. enter/ˈɛntə/

B. river/ˈrɪvə/

C. every/ˈɛvri/

D. dinner/ˈdɪnə/

Đáp án C âm “er” câm, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 7 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  over
 • B
  number
 • C
  service
 • D
  letter

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

A. over/ˈəʊvə/

B. number/ˈnʌmbə/

C. service/ˈsɜːvɪs/

D.  letter/ˈlɛtə/

Đáp án C đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 8 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  person
 • B
  brother
 • C
  afternoon
 • D
  dangerous

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. person/ˈpɜːsn/

B. brother/ˈbrʌðə/

C. afternoon/ˈɑːftəˈnuːn/

D. dangerous/ˈdeɪnʤrəs/

Đáp án A đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 9 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  far
 • B
  father
 • C
  car
 • D
  alarm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A. far /fɑː/

B. father/ˈfɑːðə/

C. car/kɑː/

D. alarm /əˈlɑːm/

Đáp án D đọc là /ə/, các đáp án còn lại đọc là /ɑː/
Câu hỏi 10 :
Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại
 • A
  affect
 • B
  about
 • C
  again
 • D
  art

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

A. affect/əˈfekt/

B. about/əˈbaʊt/

C. again/əˈgɛn/

D. art/ɑːt/

Đáp án D đọc là /ɑː/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 11 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  nervous
 • B
  teacher
 • C
  paper
 • D
  stranger

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. nervous/ˈnɜːvəs/

B. teacher/ˈtiːʧə/

C. paper/ˈpeɪpə/

D. stranger/ˈstreɪnʤə/

Đáp án A đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

Câu hỏi 12 :

Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại

 • A
  prefer
 • B
  cleaner
 • C
  water
 • D
  taller

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. prefer/priˈfɜː/

B. cleaner/ˈkliːnə/

C. water/ˈwɔːtə/

D. taller/ˈtɔːlə/

Đáp án A đọc là /ɜː/, các đáp án còn lại đọc là /ə/

close