Trắc nghiệm Đọc điền từ Unit 6 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

Benefits of playing sports

Firstly, playing sports can give you a (1)_____ life and a fit body. You will be more active and healthier by playing sports. To illustrate, you can have a lower chance (2) ____ getting a serious illness such as a heart attack or high blood pressure.

In other words, it increases your resistance to illness. in leisure time, you can play sports with your friends or your relatives, this not (3) ______ helps you but also motivates everyone around you to take part in sports and have good health.

Moreover, you also need to allow and encourage children to play sports, especially some outside activities such as football, basketball or volleyball to decrease the time that your children spend sitting in front of computers or (4)______ television. These sports can help them have endurance, quickness and even teach them how to improve team spirit and work in groups. These sports  also teach them how to communicate (5)____ their teammates, and show them how active and creative they are.

Câu 1.1

Firstly, playing sports can give you a (1)_____ life and a fit body. You will be more active and healthier by playing sports.

 • A

  health  

 • B

  healthy

 • C

  unhealth

 • D

  unhealthy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ loại

Lời giải chi tiết :

health (n): sức khỏe

healthy (adj): khỏe mạnh

unhealth (n): sự không khỏe mạnh

unhealthy (adj): không khỏe mạnh

Từ cần điền đứng sau mạo từ a và trước danh từ life nên phải là một tính từ

=> Firstly, playing sports can give you a healthy life and a fit body. You will be more active and healthier by playing sports.

Tạm dịch: Thứ nhất, chơi thể thao có thể mang lại cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh và một thân hình cân đối. Bạn sẽ năng động và khỏe mạnh hơn bằng cách chơi thể thao.

Câu 1.2

To illustrate, you can have a lower chance (2) ____ getting a serious illness such as a heart attack or high blood pressure.

 • A

  in  

 • B

  with

 • C

  of

 • D

  to

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

chance of V-ing/N: cơ hội, nguy cơ (về cái gì)

Lời giải chi tiết :

chance of V-ing/N: cơ hội, nguy cơ (về cái gì)

=> To illustrate, you can have a lower chance of getting a serious illness such as a heart attack or high blood pressure.

Tạm dịch: Để minh họa, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn như đau tim hoặc huyết áp cao.

Câu 1.3

In other words, it increases your resistance to illness. in leisure time, you can play sports with your friends or your relatives, this not (3) ______ helps you but also motivates everyone around you to take part in sports and have good health.

 • A

  only  

 • B

  when

 • C

  while

 • D

  also

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

not only … but also: không chỉ…mà còn

Lời giải chi tiết :

not only … but also: không chỉ…mà còn

=> In other words, it increases your resistance to illness. In leisure time, you can play sports with your friends or your relatives, this not only helps you but also motivates everyone around you to take part in sports and have good health.

Tạm dịch: Nói cách khác, nó làm tăng sức đề kháng của bạn với bệnh tật. trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể chơi thể thao với bạn bè hoặc người thân, điều này không chỉ giúp bạn mà còn thúc đẩy mọi người xung quanh tham gia thể thao và có sức khỏe tốt.

Câu 1.4

Moreover, you also need to allow and encourage children to play sports, especially some outside activities such as football, basketball or volleyball to decrease the time that your children spend sitting in front of computers or (4)______ television.

 • A

  watch  

 • B

  watched

 • C

  watches

 • D

  watching

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

spend + time + (on) + V_ing: dành thời gian làm gì

Lời giải chi tiết :

spend + time + (on) + V_ing: dành thời gian làm gì

=> Moreover, you also need to allow and encourage children to play sports, especially some outside activities such as football, basketball or volleyball to decrease the time that your children spend sitting in front of computers or watching television.

Tạm dịch: Hơn nữa, bạn cũng cần cho phép và khuyến khích trẻ em chơi thể thao, đặc biệt là một số hoạt động bên ngoài như bóng đá, bóng rổ hoặc bóng chuyền để giảm thời gian trẻ ngồi trước máy tính hoặc xem tivi.

Câu 1.5

These sports can help them have endurance, quickness and even teach them how to improve team spirit and work in groups. These sports  also teach them how to communicate (5)____ their teammates, and show them how active and creative they are.

 • A

  to

 • B

  for

 • C

  with

 • D

  at

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

communicate with sb: giao tiếp với ai

Lời giải chi tiết :

communicate with sb: giao tiếp với ai

=> These sports can help them have endurance, quickness and even teach them how to improve team spirit and work in groups. These sports  also teach them how to communicate with their teammates, and show them how active and creative they are.

Tạm dịch: Những môn thể thao này có thể giúp chúng có sức bền, sự nhanh nhạy và thậm chí dạy chúng cách cải thiện tinh thần đồng đội và làm việc theo nhóm. Những môn thể thao này cũng dạy chúng cách giao tiếp với đồng đội và cho chúng thấy chúng năng động và sáng tạo như thế nào.

Tạm dịch bài:

Thứ nhất, chơi thể thao có thể mang lại cho bạn một cuộc sống khỏe mạnh và một thân hình cân đối. Bạn sẽ năng động và khỏe mạnh hơn bằng cách chơi thể thao. Để minh họa, bạn có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn như đau tim hoặc huyết áp cao.

Nói cách khác, nó làm tăng sức đề kháng của bạn với bệnh tật. trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể chơi thể thao với bạn bè hoặc người thân, điều này không chỉ giúp bạn mà còn thúc đẩy mọi người xung quanh tham gia thể thao và có sức khỏe tốt.

Hơn nữa, bạn cũng cần cho phép và khuyến khích trẻ em chơi thể thao, đặc biệt là một số hoạt động bên ngoài như bóng đá, bóng rổ hoặc bóng chuyền để giảm thời gian trẻ ngồi trước máy tính hoặc xem tivi. Những môn thể thao này có thể giúp chúng có sức bền, sự nhanh nhạy và thậm chí dạy chúng cách cải thiện tinh thần đồng đội và làm việc theo nhóm. Những môn thể thao này cũng dạy chúng cách giao tiếp với đồng đội và cho chúng thấy chúng năng động và sáng tạo như thế nào.

Câu hỏi 2 :

Fill in each numbered blank with one suitable word or phrase.

There is a link between computer games and crime.

One London newspaper reported that a (1) ______ became so obsessed  with various computer games that he (2)_____ from his Parents and his schoolmates in order to buy more. This is not the only such case. The head of a Primary school recently claimed that (3)_______ the children at this school steal each other’s lunch money for the same reason.

Playing computer games can actually hurt you. 

 Dr. Leonora Keller, a health expert, said that many children play these games Which such enthusiasm that they suffer (4) _______ “Space Warrior’s Wrist”. The muscles of the lower arm become inflamed as a result of repeated (5)______ of the wrist and constant pressure on the computer control stick. This is also causes (6)______ aches and pains their elbows and shoulders as well as strange sores on (7)_______ hands.

Weight problems are another result.

Dr. Keller also found that children who spend a lot of time (8) ____  electronic games have a tendency to be fatter (9)  _______ those who do not. She said that “for some reasons these children tend to eat more sugar and fat” and that “many of them get too (10) _______ exercise to burn up these things.”

Câu 2.1

One London newspaper reported that a (1) ______ became so obsessed  with various computer games

 • A

  12-year-old  

 • B

  12-years-old

 • C

  12-year-olds

 • D

  12-years-olds

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau mạo từ a và trước danh từ boy nên phải là một tính từ ghép

Number + N(số ít)

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng sau mạo từ a và trước danh từ boy nên phải là một tính từ.

Cách thành lập tính từ: số đếm - danh từ nguyên thể => 12-year-old là tính từ, có tác dụng bổ nghĩa cho danh từ.

=> One London newspaper reported that a 12-year-old boy became so obsessed with various computer games

Tạm dịch: Một tờ báo ở London đưa tin rằng một đứa trẻ 12 tuổi bị ám ảnh bởi các trò chơi máy tính khác nhau

Câu 2.2

One London newspaper reported that a 12-year-old  became so obsessed  with various computer games that he (2)_____ from his Parents and his schoolmates in order to buy more.  

 • A

  steal  

 • B

  stealed

 • C

  stole

 • D

  stolen

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

steal (v): ăn trộm là động từ theo quy tắc

Lời giải chi tiết :

Câu trên diễn tả hành động đã xảy ra trong quá khứ nên ta dùng thì quá khứ đơn

steal (v): ăn trộm là động từ theo quy tắc=> xem lại bảng quy tắc

=> One London newspaper reported that a 12-year-old boy became so obsessed with various computer games that he stole from his Parents and his schoolmates in order to buy more.

Tạm dịch: Một tờ báo ở London đưa tin rằng một đứa trẻ 12 tuổi bị ám ảnh bởi các trò chơi máy tính khác nhau đến nỗi anh ta đã ăn cắp từ cha mẹ và bạn học của mình để mua thêm.

Câu 2.3

The head of a Primary school recently claimed that (3)_______ the children at this school steal each other’s lunch money for the same reason.

 • A

  many of  

 • B

  much of          

 • C

  lot of

 • D

  a lots of

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

children là danh từ đếm được số nhiều

many of N(số nhiều)

much of N (không đếm được)

a lot of + N(số nhiều)

Lời giải chi tiết :

children là danh từ đếm được số nhiều nên ta dùng many of

=> The head of a Primary school recently claimed that many of the children at this school steal each other’s lunch money for the same reason.

Tạm dịch: Hiệu trưởng một trường tiểu học gần đây đã tuyên bố rằng nhiều trẻ em ở trường này ăn cắp tiền ăn trưa của nhau vì lý do tương tự.

Câu 2.4

Dr. Leonora Keller, a health expert, said that many children play these games Which such enthusiasm that they suffer (4) _______ “Space Warrior’s Wrist”.

 • A

  of  

 • B

  from  

 • C

  for

 • D

  with

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

suffer from: chịu đựng, bị đau

Lời giải chi tiết :

suffer from: chịu đựng, bị đau

=> Dr. Leonora Keller, a health expert, said that many children play these games which such enthusiasm that they suffer from “Space Warrior’s Wrist”.

Tạm dịch: Tiến sĩ Leonora Keller, một chuyên gia về sức khỏe, nói rằng nhiều trẻ em chơi những trò chơi này nhiệt tình đến nỗi chúng phải chịu đau đớn từ trò chơi “Space Warrior’s Wrist”.

Câu 2.5

The muscles of the lower arm become inflamed as a result of repeated (5)______ of the wrist and constant pressure on the computer control stick.

 • A

  moves  

 • B

  movings

 • C

  moveds

 • D

  movements

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng sau tính từ repeated nên phải là một danh từ

Lời giải chi tiết :

movement (n): sự chuyển động

Từ cần điền đứng sau tính từ repeated nên phải là một danh từ

=> The muscles of the lower arm become inflamed as a result of repeated movements of the wrist and constant pressure on the computer control stick.

Tạm dịch: Các cơ dưới cánh tay bị viêm do chuyển động lặp đi lặp lại của cổ tay và áp lực liên tục lên thanh điều khiển máy tính.

Câu 2.6

This is also causes (6)______ aches and pains their elbows and shoulders as well as strange sores on (7)_______ hands.

 • A

  another  

 • B

  anothers

 • C

  other

 • D

  others

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

another + N (số ít)

other + N (số nhiều)

anothers, others đứng nguyên mà không cần thêm danh từ ở sau

Lời giải chi tiết :

aches là danh từ số nhiều nên ta dùng other

=> This is also causes other aches and pains their elbows and shoulders

Tạm dịch: Điều này cũng gây ra những cơn đau nhức khác ở khuỷu tay và vai

Câu 2.7

This is also causes other aches and pains their elbows and shoulders as well as strange sores on (7)_______ hands.

 • A

  their  

 • B

  theirs

 • C

  them

 • D

  they’s

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Từ cần điền đứng trước danh từ hands nên phải là tính từ sở hữu

Lời giải chi tiết :

Từ cần điền đứng trước danh từ hands nên phải là tính từ sở hữu their

=> This is also causes other aches and pains their elbows and shoulders as well as strange sores on their hands.

Tạm dịch: Điều này cũng gây ra những cơn đau nhức khác ở khuỷu tay và vai cũng như những vết loét lạ trên tay.

Câu 2.8

Dr. Keller also found that children who spend a lot of time (8) ____  electronic games have a tendency ..

 • A

  play  

 • B

  plays

 • C

  to play

 • D

  playing  

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

spend + time + (on) + V_ing: dành thời gian làm gì

Lời giải chi tiết :

spend + time + (on) + V_ing: dành thời gian làm gì

=> Dr. Keller also found that children who spend a lot of time playing electronic games

Tạm dịch: Tiến sĩ Keller cũng nhận thấy rằng những đứa trẻ dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử  

Câu 2.9

Dr. Keller also found that children who spend a lot of time playing electronic games have a tendency to be fatter (9)  _______ those who do not.

 • A

  as

 • B

  than

 • C

  more

 • D

  that

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Câu trên là câu so sánh hơn nên từ cần điền là than

Lời giải chi tiết :

Câu trên là câu so sánh hơn nên từ cần điền là than

=> Dr. Keller also found that children who spend a lot of time playing  electronic games have a tendency to be fatter than those who do not.

Tạm dịch: Tiến sĩ Keller cũng nhận thấy rằng những đứa trẻ dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử có xu hướng béo hơn những đứa trẻ không chơi.

Câu 2.10

She said that “for some reasons these children tend to eat more sugar and fat” and that “many of them get too (10) _______ exercise to burn up these things.”

 • A

  little  

 • B

  few

 • C

  much

 • D

  many 

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

little: rất ít (mang nghĩa tiêu cực) => dùng với danh từ không đếm được

exercise là danh từ không đếm được

Lời giải chi tiết :

little: rất ít (mang nghĩa tiêu cực) => dùng với danh từ không đếm được

exercise là danh từ không đếm được nên ta dùng little

=> She said that “for some reasons these children tend to eat more sugar and fat” and that “many of them get too little exercise to burn up these things.”

Tạm dịch: Cô ấy nói rằng vì một số lý do, những đứa trẻ này có xu hướng ăn nhiều đường và chất béo hơn và nhiều người trong số họ tập thể dục quá ít để đốt cháy những thứ này.

Tạm dịch bài:

Một tờ báo ở London đưa tin rằng một đứa trẻ 12 tuổi bị ám ảnh bởi các trò chơi máy tính khác nhau đến nỗi anh ta đã ăn cắp từ cha mẹ và bạn học của mình để mua thêm. Đây không phải là trường hợp duy nhất như vậy. Hiệu trưởng một trường tiểu học gần đây đã tuyên bố rằng nhiều trẻ em ở trường này ăn cắp tiền ăn trưa của nhau vì lý do tương tự.

Chơi game trên máy tính thực sự có thể làm tổn thương bạn.

Tiến sĩ Leonora Keller, một chuyên gia về sức khỏe, nói rằng nhiều trẻ em chơi những trò chơi này nhiệt tình đến nỗi chúng phải chịu đau đớn từ trò chơi “Space Warrior’s Wrist”. Các cơ dưới cánh tay bị viêm do chuyển động lặp đi lặp lại của cổ tay và áp lực liên tục lên thanh điều khiển máy tính. Điều này cũng gây ra những cơn đau nhức khác ở khuỷu tay và vai cũng như những vết loét lạ trên tay.

Vấn đề cân nặng là một hệ quả khác.

Tiến sĩ Keller cũng nhận thấy rằng những đứa trẻ dành nhiều thời gian chơi trò chơi điện tử có xu hướng béo hơn những đứa trẻ không chơi. Cô ấy nói rằng vì một số lý do, những đứa trẻ này có xu hướng ăn nhiều đường và chất béo hơn và nhiều người trong số họ tập thể dục quá ít để đốt cháy những thứ này.

Câu hỏi 3 :

Choose the best answer to complete the passage.

My name is Jordan and I am 14 years (1) ___________. I'm very fond of sports. But my favorite sport, as you can see, is basketball. I play basketball (2) ____________school, at home, at the park, everywhere!

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) _________. I am a big fan of Shaquille O'Neal, in fact, he is my (4) __________player.

I'm in the school team and we train three days a week, on Mondays, Wednesdays and Fridays. We have matches every Sunday. From time to time, we have (5) __________with other schools and it is quite exciting. In my free time I like reading and playing computer games. I dream of one day having a successful career as a professional basketball player!

Câu 3.1

My name is Jordan and I am 14 years (1) _________.

 • A

  high

 • B

  tall

 • C

  young

 • D

  old

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

high (adj) cao

tall (adj) cao

young (adj) trẻ

old (adj) già

Lời giải chi tiết :

high (adj) cao

tall (adj) cao

young (adj) trẻ

old (adj) già

Cụm từ: years old: tuổi

=> My name is Jordan and I am 14 years (1) old.

Tạm dịch: Tên tôi là Jordan và tôi 14 tuổi.

Câu 3.2

I play basketball (2) _______ school, at home, at the park, everywhere!

 • A

  in

 • B

  on

 • C

  at

 • D

  under

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

in (prep) trong

on (prep) trên

at (prep) ở

under (prep) dưới

Lời giải chi tiết :

in (prep) trong

on (prep) trên

at (prep) ở

under (prep) dưới

Cụm từ: at school: ở trường

=> I play basketball (2) at school, at home, at the park, everywhere!

Tạm dịch: Tôi chơi bóng rổ ở trường, ở nhà, ở công viên, ở mọi nơi!

Câu 3.3

I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) ______.

 • A

  singer

 • B

  player

 • C

  writer

 • D

  actor

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

singer (n) ca sĩ

player (n) người chơi

writer (n) nhà văn

actor (n) diễn viên

Cụm từ: basketball player: vận động viên bóng rổ

=> I have been playing basketball since I was eight and have always wanted to be a professional basketball (3) player.

Tạm dịch: Tôi đã chơi bóng rổ từ khi lên tám và luôn muốn trở thành một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp.

Câu 3.4

I am a big fan of Shaquille O'Neal, in fact, he is my (4) ______ player.

 • A

  handsome

 • B

  interesting

 • C

  favorite

 • D

  bad

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

handsome (adj) đẹp trai

interesting (adj) thú vị

favorite (adj) yêu thích

bad (adj) kém, tồi

=> I am a big fan of Shaquille O'Neal, in fact, he is my (4) favorite player.

Tạm dịch: Tôi là một fan hâm mộ lớn của Shaquille O'Neal, trên thực tế, anh ấy là cầu thủ yêu thích của tôi.

Câu 3.5

From time to time, we have (5) ________ with other schools and it is quite exciting.

 • A

  tournaments

 • B

  homework

 • C

  housework

 • D

  subjects

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

tournaments (n) giải đấu, cuộc thi

homework (n) bài tập về nhà

housework (n) công việc nhà

subjects (n) môn học

=> From time to time, we have (5) tournaments with other schools and it is quite exciting.

Tạm dịch: Thỉnh thoảng, chúng tôi có các giải đấu với các trường khác và nó khá thú vị.

Câu hỏi 4 :

Choose the best answer to complete the passage.

Baseball is America's national sport! It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) _________the game. On the whole, there are usually 25 members on a team. Each player (2) _________to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) _______. The goal of the game is to score as many runs" as possible. The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ______for a home run.  Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) __________.

Câu 4.1

It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) _______the game.

 • A

  when

 • B

  at

 • C

  during

 • D

  on

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Giới từ

when: khi

at : ở

during: trong suốt 

on: trên

Lời giải chi tiết :

when: khi

at: ở

during: trong suốt 

on: trên

=> It is played with long wooden bats and a small, hard ball, by 2 teams of nine players, who are frequently replaced (1) during the game.

Tạm dịch: Nó được chơi với những cây gậy gỗ dài và một quả bóng nhỏ, cứng, bởi 2 đội gồm 9 cầu thủ, những người thường xuyên được thay thế trong trận đấu.

Câu 4.2

Each player (2) __________to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

 • A

  try

 • B

  trys

 • C

  is try

 • D

  tries

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Kiến thức: Thì hiện tại đơn

Cấu trúc: S + V(s,es)

Lời giải chi tiết :

Cấu trúc: S + V(s,es)

Chủ ngữ “Each player” (mỗi người chơi) là số ít nên động từ phải thêm s,es

=> Each player (2) tries to hit the ball and then run around the four bases before the other team can return the ball.

Tạm dịch: Mỗi người chơi cố gắng đánh bóng và sau đó chạy xung quanh bốn căn cứ trước khi đội kia có thể trả lại bóng.

Câu 4.3

Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) ____.

 • A

  fast

 • B

  slowly

 • C

  dangerously

 • D

  strongly

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

fast (adv) nhanh

slowly (adv) chậm

dangerously (adv) nguy hiểm

strongly (adv) khỏe

=> Players do not have to be very tall or strong, but they must run (3) fast.

Tạm dịch: Người chơi không cần phải quá cao hoặc quá khỏe, nhưng họ phải chạy nhanh.

Câu 4.4

The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) ________for a home run.  

 • A

  stop

 • B

  stopping

 • C

  to stop

 • D

  stops

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Ving đi sau giới từ

Lời giải chi tiết :

Sau giới từ, động từ luôn chia ở dạng Ving

=> The most exciting play is when the batter (the player in the centre of the diamond -home plate) hits a ball very far and goes round all the bases without (4) stopping for a home run.  

Tạm dịch: Trò chơi thú vị nhất là khi người đánh bóng (người chơi ở trung tâm của tấm kim cương-nhà) đánh một quả bóng rất xa và đi vòng qua tất cả các căn cứ mà không dừng lại để chạy về nhà.

Câu 4.5

Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) _______.

 • A

  boring

 • B

  sad

 • C

  exciting

 • D

  expensive

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Kiến thức: Từ vựng

Lời giải chi tiết :

boring (adj) buồn chán

sad (adj) buồn

exciting (adj) thú vị

expensive (adj) đắt

=> Although many people think baseball is too slow, most American families find it (5) exciting.

Tạm dịch: Mặc dù nhiều người cho rằng môn bóng chày diễn ra quá chậm, nhưng hầu hết các gia đình Mỹ đều thấy thú vị.

close