Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 8 Tiếng Anh 6 Friends Plus

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. If you travel for a very long distance, you should


2. He wants to become a


3. Using horses is


4. Travelling by

is fastest.


5.  People can travel to all parts of the world quickly and easily because

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick TRUE or FALSE

1. Subway system is very popular in the US.

Đúng
Sai

2. Buses in each city are different.

Đúng
Sai

3. Riding a bike is cheap but dangerous.

Đúng
Sai

4. Walking is his favorite type of transport.

Đúng
Sai

5. There are 5 types of transportation in his speech.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống

Listen and choose the best answer.

1. If you travel for a very long distance, you should


2. He wants to become a


3. Using horses is


4. Travelling by

is fastest.


5.  People can travel to all parts of the world quickly and easily because

Đáp án

1. If you travel for a very long distance, you should


2. He wants to become a


3. Using horses is


4. Travelling by

is fastest.


5.  People can travel to all parts of the world quickly and easily because

Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Nếu bạn đi du lịch một quãng đường rất dài, bạn nên ______

Một chuyến dạo bộ

B. đi xe đạp

C. lái xe ô tô

Thông tin: Sometimes you can just move your feet and walk. Walking is good for you. Some places are too far to walk to. You might have to ride a bicycle or ride on a skateboard. Some places are too far away to ride your bicycle too. You might have to drive in a car, or a van, or even a truck.

Tạm dịch: Đôi khi bạn có thể vừa cử động chân vừa đi bộ. Đi bộ rất tốt cho bạn. Một số nơi quá xa để đi bộ đến. Bạn có thể phải đi xe đạp hoặc đi trên ván trượt. Một số nơi quá xa để bạn có thể đi xe đạp. Bạn có thể phải lái xe hơi, xe tải, hoặc thậm chí là xe tải.

Chọn C

 

2. Anh ấy muốn trở thành một _________.

A. tài xế ô tô

B. tài xế xe tải

C. tài xế taxi

Thông tin: I would like to be a truck driver. I would travel all over and sit high up in the cab.

Tạm dịch: Tôi muốn trở thành một tài xế xe tải. Tôi sẽ đi khắp nơi và ngồi trên cao trong khoang xe.

Chọn B

 

3. Sử dụng ngựa là ________.

A. không phổ biến

B. đắt

C. thuận tiện

Thông tin: Not too many people around here use horses for transportation. They used to use horses for transportation in the old days.

Tạm dịch: Không có quá nhiều người ở đây sử dụng ngựa để vận chuyển. Ngày xưa họ thường dùng ngựa để vận chuyển.

Chọn A

 

4. Đi du lịch bằng _______ là nhanh nhất.

A. xe lửa

B. máy bay

C. thuyền

Thông tin: If you want to travel very far away, you have to go on a train, a plane, or a boat. If you are in a hurry, it is best to take a plane. Planes fly through the air very fast.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn đi rất xa, bạn phải đi tàu, máy bay, thuyền. Nếu đang vội, tốt nhất bạn nên đi máy bay. Máy bay bay trong không khí rất nhanh.

Chọn B

 

5. Mọi người có thể đi du lịch đến tất cả các nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và dễ dàng vì_____.

A. Thế giới thực sự nhỏ hơn.

B. Đến những nơi xa xôi đã trở nên dễ dàng.

C. Không đáp án nào đúng.

Thông tin: People can travel to all parts of the world quickly and easily. The world is not really smaller, but it has become easy to get to faraway places.

Tạm dịch: Mọi người có thể đi đến mọi nơi trên thế giới một cách nhanh chóng và dễ dàng. Thế giới không thực sự nhỏ hơn, nhưng nó đã trở nên dễ dàng để đến những nơi xa xôi.

Chọn B

Câu 2 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Listen and tick TRUE or FALSE

1. Subway system is very popular in the US.

Đúng
Sai

2. Buses in each city are different.

Đúng
Sai

3. Riding a bike is cheap but dangerous.

Đúng
Sai

4. Walking is his favorite type of transport.

Đúng
Sai

5. There are 5 types of transportation in his speech.

Đúng
Sai
Đáp án

1. Subway system is very popular in the US.

Đúng
Sai

2. Buses in each city are different.

Đúng
Sai

3. Riding a bike is cheap but dangerous.

Đúng
Sai

4. Walking is his favorite type of transport.

Đúng
Sai

5. There are 5 types of transportation in his speech.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Kiến thức: Nghe hiểu

Lời giải chi tiết :

1. Subway system is very popular in the US. (Hệ thống tàu điện ngầm rất phổ biến ở Mỹ.)

Thông tin: However, many big cities in the US don’t have good subway systems. Most people in the US drive cars, so they don’t need to take the subway.

Tạm dịch: Tuy nhiên, nhiều thành phố lớn ở Mỹ không có hệ thống tàu điện ngầm tốt. Hầu hết mọi người ở Hoa Kỳ đều lái xe ô tô, vì vậy họ không cần phải đi tàu điện ngầm.

FALSE

2. Buses in each city are different. (Xe buýt ở mỗi thành phố là khác nhau.)

Thông tin: In some cities, the buses are nice, clean and safe. But in other cities, the buses are old, dirty, and a little dangerous.

Tạm dịch: Ở một số thành phố, xe buýt rất đẹp, sạch sẽ và an toàn. Nhưng ở các thành phố khác, xe buýt cũ kỹ, bẩn thỉu và hơi nguy hiểm.

TRUE

3. Riding a bike is cheap but dangerous. (Đi xe đạp tuy rẻ nhưng nguy hiểm.)

Thông tin: This is a great way to move around the city, because it’s free. Riding bikes is also a healthy activity. The problem is that it’s dangerous in some cities.

Tạm dịch: Đây là một cách tuyệt vời để di chuyển trong thành phố vì nó miễn phí. Đi xe đạp cũng là một hoạt động lành mạnh. Vấn đề là nó nguy hiểm ở một số thành phố.

TRUE

 

4. Walking is his favorite type of transport. (Đi bộ là loại phương tiện giao thông yêu thích của anh ấy.)

Thông tin: One more type of transport is walking. This is my favorite type of transportation, because it’s easy, free and fun.

Tạm dịch: Thêm một loại hình giao thông nữa là đi bộ. Đây là loại phương tiện giao thông yêu thích của tôi, vì nó dễ dàng, miễn phí và thú vị.

TRUE

5. There are 5 types of transportation in his speech. (Có 5 loại phương tiện di chuyển trong bài nói của anh ấy.)

Dưa vào 2 câu hỏi trêm, ta xác định người nói nhắc đến 4 loại phương tiện: subway (tàu điện ngầm), bus (xe buýt, bike (xe đạp). walking (đi bộ)

FALSE

close