Trắc nghiệm Bài 9. Công thức hóa học - Hóa học 8

Đề bài

Câu 1 :

Ý nghĩa của công thức hóa học là ?

 • A

  Nguyên tố nào tạo ra chất

 • B

  Phân tử khối của chất

 • C

  Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất

 • D

  Tất cả đáp án

Câu 2 :

Cách viết nào sau đây biểu diễn 2 phân tử khí oxi?

 • A

  2O      

 • B

  O2       

 • C

  2O2       

 • D

  2O3

Câu 3 :

3H2O nghĩa là như thế nào?

 • A

  3 phân tử nước (H2O)

 • B

  Có 3 nguyên tố nước (H2O) trong hợp chất

 • C

  3 nguyên tố oxi          

 • D

  Tất cả đều sai

Câu 4 :

2 phân tử khí cacbonic (CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Câu 5 :

Công thức hóa học của khí metan, biết trong phân tử có 1C và 4H là

 • A

  C4H

 • B

  CH4

 • C

  CH4    

 • D

  C4H

Câu 6 :

Phân tử sắt (III) clorua chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết nào sau đây biểu diễn công thức hóa học đúng?

 • A

  Fe1Cl3           

 • B

  Fe1Cl3

 • C

  FeCl3

 • D

  1Fe3Cl

Câu 7 :

Phân tử rượu etylic C2H5OH gồm mấy nguyên tử?

 • A

  10

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  7

Câu 8 :

Chọn đáp án đúng

 • A

  Công thức hóa học của đồng là Cu

 • B

  3 phân tử khí oxi là O3

 • C

  CaCOdo 2 nguyên tố canxi, 1 nguyên tố oxi tạo thành

 • D

  Tất cả đáp án trên

Câu 9 :

Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

 • A

  CuSO4  do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên.

 • B

  Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

 • C

  Có 2 nguyên tử S trong phân tử

 • D

  Tất cả đáp án.

Câu 10 :

Chọn đáp án sai

 • A

  CO là phân tử gồm nguyên tố C và nguyên tố O.

 • B

  Ca là công thức hóa học của canxi.

 • C

  Al2Ocó 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

 • D

  Fe3O4 gồm 3 nguyên tử Fe và 4 nguyên tử O

Câu 11 :

Những nguyên tố tạo nên Canxi cacbonat có trong vỏ trứng là:

 • A
  Ba, C, O    
 • B
  Ca, C, O    
 • C
  K, C, O   
 • D
  C,  P, O    
Câu 12 :

Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:

 • A
  Cl2; Cu; Al2O3
 • B
  Cl2 ; Cu2; Al3O2
 • C
  Cl ; Cu; Al2O3
 • D
  Cl; Cu ; Al3O2

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Ý nghĩa của công thức hóa học là ?

 • A

  Nguyên tố nào tạo ra chất

 • B

  Phân tử khối của chất

 • C

  Số nguyên tử mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử của chất

 • D

  Tất cả đáp án

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ý nghĩa của công thức hóa học

- Nguyên tố nào tạo ra chất

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong 1 phân tử chất

- Phân tử khối của chất

Câu 2 :

Cách viết nào sau đây biểu diễn 2 phân tử khí oxi?

 • A

  2O      

 • B

  O2       

 • C

  2O2       

 • D

  2O3

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cách viết biểu diễn 2 phân tử khí oxi là: 2O2

Câu 3 :

3H2O nghĩa là như thế nào?

 • A

  3 phân tử nước (H2O)

 • B

  Có 3 nguyên tố nước (H2O) trong hợp chất

 • C

  3 nguyên tố oxi          

 • D

  Tất cả đều sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

3H2O nghĩa là : Có 3 phân tử H2O

Câu 4 :

2 phân tử khí cacbonic (CO2) có bao nhiêu nguyên tử oxi?

 • A

  2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  5

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong 1 phân tử khí cacbonic (CO2) có 2 nguyên tử oxi

=> 2 phân tử khí cacbonic (CO2) có 4 nguyên tử oxi

Câu 5 :

Công thức hóa học của khí metan, biết trong phân tử có 1C và 4H là

 • A

  C4H

 • B

  CH4

 • C

  CH4    

 • D

  C4H

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Công thức hóa học của khí metan, biết trong phân tử có 1C và 4H là CH4

Câu 6 :

Phân tử sắt (III) clorua chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết nào sau đây biểu diễn công thức hóa học đúng?

 • A

  Fe1Cl3           

 • B

  Fe1Cl3

 • C

  FeCl3

 • D

  1Fe3Cl

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phân tử sắt (III) clorua chứa 1Fe và 3Cl. Cách viết biểu diễn công thức hóa học đúng là: FeCl3

Câu 7 :

Phân tử rượu etylic C2H5OH gồm mấy nguyên tử?

 • A

  10

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  7

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại lí thuyết công thức hóa học của hợp chất 

Lời giải chi tiết :

Phân tử rượu etylic gồm 2 nguyên tử C, 5 + 1 = 6 nguyên tử H và 1 nguyên tử O

=> có tổng 2 + 6 + 1 = 9 nguyên tử

Câu 8 :

Chọn đáp án đúng

 • A

  Công thức hóa học của đồng là Cu

 • B

  3 phân tử khí oxi là O3

 • C

  CaCOdo 2 nguyên tố canxi, 1 nguyên tố oxi tạo thành

 • D

  Tất cả đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A đúng (xem bảng nguyên tố hóa học)

B sai vì 3 phân tử khí oxi kí hiệu là 3O2 

C sai vì CaCO3 do nguyên tố Ca, nguyên tố C và nguyên tố O tạo thành

Câu 9 :

Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được những gì

 • A

  CuSO4  do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên.

 • B

  Có 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

 • C

  Có 2 nguyên tử S trong phân tử

 • D

  Tất cả đáp án.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Từ công thức hóa học của CuSO4 có thể suy ra được :

- CuSO4 do 3 nguyên tố Cu, O, S tạo nên.

- Có 4 nguyên tử oxi trong phân tử.

- Có 1 nguyên tử S trong phân tử

Câu 10 :

Chọn đáp án sai

 • A

  CO là phân tử gồm nguyên tố C và nguyên tố O.

 • B

  Ca là công thức hóa học của canxi.

 • C

  Al2Ocó 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

 • D

  Fe3O4 gồm 3 nguyên tử Fe và 4 nguyên tử O

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đáp án sai là: Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 2 nguyên tử oxi trong phân tử.

=> sửa lại: Al2O3 có 2 nguyên tử nhôm và 3 nguyên tử oxi trong phân tử.

Câu 11 :

Những nguyên tố tạo nên Canxi cacbonat có trong vỏ trứng là:

 • A
  Ba, C, O    
 • B
  Ca, C, O    
 • C
  K, C, O   
 • D
  C,  P, O    

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Canxi cacbonat có công thức hóa học là: CaCO3 => được tạo nên từ các nguyên tố: Ca, C, O

Câu 12 :

Công thức hóa học đúng của: Khí clo, Dây đồng, Nhôm oxit là:

 • A
  Cl2; Cu; Al2O3
 • B
  Cl2 ; Cu2; Al3O2
 • C
  Cl ; Cu; Al2O3
 • D
  Cl; Cu ; Al3O2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khí clo: Cl2

Dây đồng: Cu

Nhôm oxit: Al2O3

close