Trắc nghiệm Bài 13. Phản ứng hóa học - Hóa học 8

Đề bài

Câu 1 :

Phản ứng hóa học là

 • A

  Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất

 • B

  Quá trình biến đổi chất này thành chất khác

 • C

  Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới

 • D

  Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Câu 2 :

Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng

 • A

  số nguyên tử của mỗi nguyên tố.       

 • B

  số nguyên tố tạo nên chất.

 • C

  số phân tử của mỗi chất.                     

 • D

  số nguyên tử trong mỗi chất.

Câu 3 :

Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là

 • A

  không thể thiếu chất xúc tác.

 • B

  các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

 • C

  cần phải đun nóng.                 

 • D

  cả 3 điều kiện trên.

Câu 4 :

Quá trình nào sau đây là biến đổi hoá học?

 • A
  Đốt cháy cồn trong đĩa.
 • B
  Hơ nóng chiếc thìa inox.
 • C
  Hoà tan muối ăn vào nước.
 • D
  Nước hoa trong lọ mở nắp bị bay hơi.
Câu 5 :

Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohiđric tác dụng với canxi cabonat (chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Phương trình chữ của phản ứng là:

 • A

  Axit clohiđric + canxi clorua → canxi cacbonat + khí cacbon đioxit

 • B

  Axit clohiđric + khí cacbon đioxit → canxi cacbonat + canxi clorua + nước

 • C

  Khí cacbon đioxit + canxi clorua + nước → Axit clohiđric + canxi cacbonat

 • D

  Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + khí cacbon đioxit + nước

Câu 6 :

Dùng nước mưa đun sôi rồi để nguội làm nước uống, lâu ngày thấy trong ấm có những cặn trắng. Biết rằng trong nước mưa có chứa nhiều muối canxi hiđrocacbonat. Muối này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra canxi cacbonat (là chất kết tủa trắng), khí cacbon đioxit và nước. Hãy cho biết dấu hiệu có phản ứng xảy ra khi đun nước sôi rồi để nguội.

 • A

  Do tạo thành nước.

 • B

  Do tạo thành chất kết tủa trắng canxi cacbonat.

 • C

  Do để nguội nước.

 • D

  Do đun sôi nước

Câu 7 :

Trong một phản ứng hóa học, giữa các sản phẩm với các chất phản ứng không có sự thay đổi về

 • A
  số nguyên tử của mỗi chất.     
 • B
  số nguyên tố của mỗi chất.
 • C
  số nguyên tử của mỗi nguyên tố.        
 • D
  số phân tử của mỗi chất.        

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phản ứng hóa học là

 • A

  Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất

 • B

  Quá trình biến đổi chất này thành chất khác

 • C

  Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới

 • D

  Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

Câu 2 :

Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng

 • A

  số nguyên tử của mỗi nguyên tố.       

 • B

  số nguyên tố tạo nên chất.

 • C

  số phân tử của mỗi chất.                     

 • D

  số nguyên tử trong mỗi chất.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Vì phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

Câu 3 :

Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là

 • A

  không thể thiếu chất xúc tác.

 • B

  các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

 • C

  cần phải đun nóng.                 

 • D

  cả 3 điều kiện trên.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

Điều kiện chất xúc tác và đun nóng không phải phản ứng nào cũng cần có.

Câu 4 :

Quá trình nào sau đây là biến đổi hoá học?

 • A
  Đốt cháy cồn trong đĩa.
 • B
  Hơ nóng chiếc thìa inox.
 • C
  Hoà tan muối ăn vào nước.
 • D
  Nước hoa trong lọ mở nắp bị bay hơi.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dựa vào khái niệm biến đổi hóa học.

Lời giải chi tiết :

Quá trình biến đổi hoá học: Đốt cháy cồn trong đĩa.

Do quá trình này có sự tạo thành chất mới.

Đáp án: A

Câu 5 :

Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohiđric tác dụng với canxi cabonat (chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Phương trình chữ của phản ứng là:

 • A

  Axit clohiđric + canxi clorua → canxi cacbonat + khí cacbon đioxit

 • B

  Axit clohiđric + khí cacbon đioxit → canxi cacbonat + canxi clorua + nước

 • C

  Khí cacbon đioxit + canxi clorua + nước → Axit clohiđric + canxi cacbonat

 • D

  Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + khí cacbon đioxit + nước

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

“Axit clohiđric tác dụng với canxi cabonat” => axit clohiđric và canxi cabonat là 2 chất tham gia

“tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra” => canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit là 3 chất sản phẩm

=> Phương trình chữ của phản ứng là:

Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + khí cacbon đioxit + nước

Câu 6 :

Dùng nước mưa đun sôi rồi để nguội làm nước uống, lâu ngày thấy trong ấm có những cặn trắng. Biết rằng trong nước mưa có chứa nhiều muối canxi hiđrocacbonat. Muối này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra canxi cacbonat (là chất kết tủa trắng), khí cacbon đioxit và nước. Hãy cho biết dấu hiệu có phản ứng xảy ra khi đun nước sôi rồi để nguội.

 • A

  Do tạo thành nước.

 • B

  Do tạo thành chất kết tủa trắng canxi cacbonat.

 • C

  Do để nguội nước.

 • D

  Do đun sôi nước

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu có phản ứng xảy ra: trong ấm có những cặn trắng

Phương trình chữ: canxi hiđrocacbonat → canxi cacbonat + cacbon đioxit + nước

Câu 7 :

Trong một phản ứng hóa học, giữa các sản phẩm với các chất phản ứng không có sự thay đổi về

 • A
  số nguyên tử của mỗi chất.     
 • B
  số nguyên tố của mỗi chất.
 • C
  số nguyên tử của mỗi nguyên tố.        
 • D
  số phân tử của mỗi chất.        

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Số nguyên tử của mỗi nguyên tố của các chất trước và sau phản ứng được bảo toàn

close