Trắc nghiệm Bài 13. Phản ứng hóa học - Hóa học 8

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Phản ứng hóa học là

 • A

  Quá trình kết hợp các đơn chất thành hợp chất

 • B

  Quá trình biến đổi chất này thành chất khác

 • C

  Sự trao đổi của 2 hay nhiều chất ban đầu để tạo chất mới

 • D

  Là quá trình phân hủy chất ban đầu thành nhiều chất

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác.

Câu hỏi 2 :

Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng

 • A

  số nguyên tử của mỗi nguyên tố.       

 • B

  số nguyên tố tạo nên chất.

 • C

  số phân tử của mỗi chất.                     

 • D

  số nguyên tử trong mỗi chất.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong phản ứng hóa học, các chất tham gia và các chất sản phẩm đều có cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố. Vì phản ứng hóa học chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi.

Câu hỏi 3 :

Khi xảy ra phản ứng hóa học sẽ

 • A

  có ánh sáng phát ra.    

 • B

  có sinh nhiệt.

 • C

  có chất mới tạo thành.

 • D

  có chất không tan trong nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Khi xảy ra phản ứng hóa học sẽ có chất mới tạo thành

Câu hỏi 4 :

Dấu hiệu của phản ứng hóa học

 • A

  Thay đổi màu sắc       

 • B

  Tạo chất bay hơi hoặc chất kết tủa

 • C

  Tỏa nhiệt hoặc phát sáng        

 • D

  Tất cả đáp án

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu của phản ứng hóa học là

- Có thể thay đổi màu sắc, trạng thái, mùi.

- Tỏa nhiệt, thu nhiệt hoặc phát sáng.

- Tạo ra kết tủa, bay hơi, hoặc đổi màu

Câu hỏi 5 :

Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là

 • A

  không thể thiếu chất xúc tác.

 • B

  các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

 • C

  cần phải đun nóng.                 

 • D

  cả 3 điều kiện trên.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Điều kiện để một phản ứng hóa học xảy ra là các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau.

Điều kiện chất xúc tác và đun nóng không phải phản ứng nào cũng cần có.

Câu hỏi 6 :

Trong phản ứng: Magie + axit sunfuric → magie sunfat + khí hiđro. Magie sunfat là

 • A

  chất phản ứng

 • B

  sản phẩm

 • C

  chất xúc tác

 • D

  chất môi trường

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Magie + axit sunfuric → magie sunfat + khí hiđro

(chất tham gia)                   (sản phẩm)

=> magie sunfat là chất sản phẩm

Câu hỏi 7 :

Sắt cháy trong oxi không có ngọn lửa nhưng sáng chói và tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy, màu nâu là oxit sắt từ. Phương trình chữ của phản ứng hóa học này là

 • A

  Sắt + oxi $\xrightarrow{{{t^o}}}$ oxit sắt từ    

 • B

  Oxi + oxit sắt từ  $\xrightarrow{{{t^o}}}$ sắt

 • C

  Oxit sắt từ $\xrightarrow{{{t^o}}}$ sắt + oxi    

 • D

  Sắt + oxit sắt từ $\xrightarrow{{{t^o}}}$ oxi + sắt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sắt tác dụng với oxi tạo oxit sắt từ => phương trình chữ là:

Sắt + oxi $\xrightarrow{{{t^o}}}$ oxit sắt từ

Câu hỏi 8 :

Đốt photpho trong oxi thu được chất điphotpho pentaoxit. Phương trình chữ nào sau đây biểu diễn đúng phản ứng hóa học trên.

 • A

  Photpho + điphotpho pentaoxit $\xrightarrow{{{t^o}}}$ khí oxi

 • B

  Photpho $\xrightarrow{{{t^o}}}$ khí oxi + điphotpho pentaoxit

 • C

  Photpho + khí oxi $\xrightarrow{{{t^o}}}$ điphotpho pentaoxit

 • D

  Điphotpho pentaoxit + oxi $\xrightarrow{{{t^o}}}$ photpho

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đốt photpho trong oxi thu được chất điphotpho pentaoxit

hay photpho tác dụng với oxi thu được chất điphotpho pentaoxit

Photpho + khí oxi $\xrightarrow{{{t^o}}}$ điphotpho pentaoxit

Câu hỏi 9 :

Trong các trường hợp sau, trường hợp không phải mô tả phản ứng hóa học là:

 • A

  Rượu để trong chai không kín bị cạn dần

 • B

  Sắt cho tác dụng với oxi tạo ra oxit sắt từ Fe3O4

 • C

  Natri cháy trong không khí tạo thành Na2O

 • D

  Tất cả đáp án

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trường hợp không phải mô tả phương trình hóa học là: Rượu để trong chai không kín bị cạn dần

Câu hỏi 10 :

Trong phản ứng sau chất nào là chất tham gia?

Axit clohiđric + natri cacbonat → natri clorua + cacbon đioxit + nước

 • A

  Axit clohiđric, natri cacbonat.

 • B

  Natri clorua, cacbon đioxit.

 • C

  Cacbon đioxit, nước.

 • D

  Natri clorua, cacbon đioxit, nước.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chất ban đầu bị biến đổi trong phản ứng gọi là chất phản ứng hay chất tham gia.

=> 2 chất tham gia trong phản ứng này là: Axit clohiđric và natri cacbonat

Câu hỏi 11 :

Bỏ quả trứng vào dung dịch axit clohiđric thấy sủi bọt ở vỏ trứng. Biết rằng axit clohiđric tác dụng với canxi cabonat (chất có trong vỏ trứng) tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra. Phương trình chữ của phản ứng là:

 • A

  Axit clohiđric + canxi clorua → canxi cacbonat + khí cacbon đioxit

 • B

  Axit clohiđric + khí cacbon đioxit → canxi cacbonat + canxi clorua + nước

 • C

  Khí cacbon đioxit + canxi clorua + nước → Axit clohiđric + canxi cacbonat

 • D

  Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + khí cacbon đioxit + nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

“Axit clohiđric tác dụng với canxi cabonat” => axit clohiđric và canxi cabonat là 2 chất tham gia

“tạo ra canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit thoát ra” => canxi clorua, nước và khí cacbon đioxit là 3 chất sản phẩm

=> Phương trình chữ của phản ứng là:

Axit clohiđric + canxi cacbonat → canxi clorua + khí cacbon đioxit + nước

Câu hỏi 12 :

Dùng nước mưa đun sôi rồi để nguội làm nước uống, lâu ngày thấy trong ấm có những cặn trắng. Biết rằng trong nước mưa có chứa nhiều muối canxi hiđrocacbonat. Muối này dễ bị nhiệt phân hủy sinh ra canxi cacbonat (là chất kết tủa trắng), khí cacbon đioxit và nước. Hãy cho biết dấu hiệu có phản ứng xảy ra khi đun nước sôi rồi để nguội.

 • A

  Do tạo thành nước.

 • B

  Do tạo thành chất kết tủa trắng canxi cacbonat.

 • C

  Do để nguội nước.

 • D

  Do đun sôi nước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Dấu hiệu có phản ứng xảy ra: trong ấm có những cặn trắng

Phương trình chữ: canxi hiđrocacbonat → canxi cacbonat + cacbon đioxit + nước

Câu hỏi 13 :

Trong một phản ứng hóa học, giữa các sản phẩm với các chất phản ứng không có sự thay đổi về

 • A
  số nguyên tử của mỗi chất.     
 • B
  số nguyên tố của mỗi chất.
 • C
  số nguyên tử của mỗi nguyên tố.        
 • D
  số phân tử của mỗi chất.        

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Số nguyên tử của mỗi nguyên tố của các chất trước và sau phản ứng được bảo toàn

close