Trắc nghiệm Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử - Hóa học 8

Đề bài

Câu 1 :

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A

  Từ 2 nguyên tố.

 • B

  Từ 3 nguyên tố.

 • C

  Từ 4 nguyên tố trở lên.

 • D

  Từ 1 nguyên tố.

Câu 2 :

Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất?

 • A

  Chỉ 1 đơn chất.

 • B

  Chỉ 2 đơn chất.

 • C

  Chỉ 3 đơn chất.

 • D

  Tùy thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó.

Câu 3 :

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào?

 • A

  Gam   

 • B

  Kilogam         

 • C

  Gam hoặc kilogam     

 • D

  Đơn vị Cacbon

Câu 4 :

Đơn chất là chất được tạo nên từ

 • A

  một chất

 • B

  một nguyên tố hóa học

 • C

  một nguyên tử

 • D

  một phân tử

Câu 5 :

Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?

 • A

  Hình dạng của phân tử.

 • B

  Kích thước của phân tử.

 • C

  Số lượng nguyên tử trong phân tử.

 • D

  Nguyên tử của cùng nguyên tố hay khác nguyên tố.

Câu 6 :

Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì cần tối thiểu bao nhiêu loại nguyên tử liên kết với nhau?

 • A

  2 loại. 

 • B

  3 loại. 

 • C

  1 loại. 

 • D

  4 loại. 

Câu 7 :

Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

 • A

  Fe(NO3), NO, C, S    

 • B

  Mg, K, S, C, N2            

 • C

  Fe, NO2, H2O

 • D

  Cu(NO3)2, KCl, HCl

Câu 8 :

Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P. Số đơn chất là

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  6

Câu 9 :

Cho những chất sau: Than chì (C), muối ăn (NaCl), khí ozon (O3), sắt (Fe), nước đá (H2O), khí oxi (O2), đá vôi (CaCO3). Có bao nhiêu hợp chất?

 • A

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  4

Câu 10 :

Khi đun nóng, đường bị phân hủy, biến đổi thành than và nước. Như vậy, phân tử đường do những nguyên tử của nguyên tố nào tạo nên? Đường là đơn chất hay hợp chất?

 • A

  Đường tạo nên từ 2 nguyên tố C và O. Đường là hợp chất.

 • B

  Đường tạo nên từ 3 nguyên tố C, H và O. Đường là đơn chất.

 • C

  Đường tạo nên từ nguyên tố C. Đường là đơn chất.

 • D

  Đường tạo nên từ 3 nguyên tố C, H và O. Đường là hợp chất.

Câu 11 :

Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên? Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?

 • A

  Khí sunfurơ do nguyên tố S và O tạo nên; khí sunfurơ là hợp chất.

 • B

  Khí sunfurơ do nguyên tố S tạo nên; khí sunfurơ là hợp chất.

 • C

  Khí sunfurơ do nguyên tố S tạo nên; khí sunfurơ là đơn chất.

 • D

  Khí sunfurơ do nguyên tố S và O tạo nên; khí sunfurơ là đơn chất.

Câu 12 :

Trong các chất sau đây, có bao nhiêu đơn chất và bao nhiêu hợp chất?

a) Axit photphoric (chứa H, P, O).

b) Axit cacbonic do các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi tạo nên.

c) Kim cương do nguyên tố cacbon tạo nên.

d) Khí ozon có công thức hóa học là O3.

e) Kim loại bạc tạo nên từ Ag.

f) Khí cacbonic tạo nên từ C, 2O.

g) Axit sunfuric tạo nên từ 2H, S, 4O.

h) Than chì tạo nên từ C.

i) Khí axetilen tạo nên từ 2C và 2H.

 • A

  4 đơn chất và 5 hợp chất.

 • B

  5 đơn chất và 4 hợp chất.

 • C

  3 đơn chất và 6 hợp chất. 

 • D

  6 đơn chất và 3 hợp chất.

Câu 13 :

Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học

 • A

  nhiều hơn 2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  2

Câu 14 :

Khí oxi do nguyên tố oxi tạo nên; nước do 2 nguyên tố: oxi và hidro tạo nên; tinh bột do 3 nguyên tố: cacbon, hidro và oxi tạo nên. Nguyên tố nào cho dưới đây là nguyên liệu cấu tạo chung của các chất này?

 • A
  Cacbon
 • B
  hidro. 
 • C
  Sắt.   
 • D
  Oxi     
Câu 15 :

Dãy nào gồm các chất là đơn chất?

 • A
   CaO; Cl2; CO; CO2                                                     
 • B
  Cl2; N2; Mg; Al
 • C
  CO2; NaCl; CaCO3; H2O                                            
 • D
  Cl2; CO2; Ca(OH)2; CaSO4
Câu 16 :

Nhận định không chính xác là:

 • A
  Đơn chất là chất được cấu tạo từ một nguyên tố hoá học.
 • B
  Hợp chất là chất được cấu tạo từ hai hoặc nhiều nguyên tử.
 • C
   Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.
 • D
   Nước biển là chất hỗn hợp.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đơn chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

 • A

  Từ 2 nguyên tố.

 • B

  Từ 3 nguyên tố.

 • C

  Từ 4 nguyên tố trở lên.

 • D

  Từ 1 nguyên tố.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Đơn chất là những chất được tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học.

Câu 2 :

Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên bao nhiêu đơn chất?

 • A

  Chỉ 1 đơn chất.

 • B

  Chỉ 2 đơn chất.

 • C

  Chỉ 3 đơn chất.

 • D

  Tùy thuộc vào tính chất của nguyên tố hóa học đó.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Từ một nguyên tố hóa học có thể tạo nên 1, 2 hoặc nhiều đơn chất tùy vào tính chất của nguyên tố hóa học đó.

Câu 3 :

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị nào?

 • A

  Gam   

 • B

  Kilogam         

 • C

  Gam hoặc kilogam     

 • D

  Đơn vị Cacbon

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phân tử khối là khối lượng của phân tử tính bằng đơn vị Cacbon.

Câu 4 :

Đơn chất là chất được tạo nên từ

 • A

  một chất

 • B

  một nguyên tố hóa học

 • C

  một nguyên tử

 • D

  một phân tử

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đơn chất là chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học

Câu 5 :

Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?

 • A

  Hình dạng của phân tử.

 • B

  Kích thước của phân tử.

 • C

  Số lượng nguyên tử trong phân tử.

 • D

  Nguyên tử của cùng nguyên tố hay khác nguyên tố.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất ta dựa vào nguyên tử của cùng nguyên tố hay khác nguyên tố:

  - Phân tử gồm những nguyên tử cùng loại là đơn chất

  - Phân tử gồm những nguyên tử khác loại là hợp chất

Câu 6 :

Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì cần tối thiểu bao nhiêu loại nguyên tử liên kết với nhau?

 • A

  2 loại. 

 • B

  3 loại. 

 • C

  1 loại. 

 • D

  4 loại. 

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì cần tối thiểu 2 loại nguyên tử liên kết với nhau.

Câu 7 :

Trong các chất sau hãy cho biết dãy nào chỉ gồm toàn đơn chất?

 • A

  Fe(NO3), NO, C, S    

 • B

  Mg, K, S, C, N2            

 • C

  Fe, NO2, H2O

 • D

  Cu(NO3)2, KCl, HCl

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Dãy Fe(NO3)2, NO, C, S: Fe(NO3)2 là hợp chất (tạo bởi 3 nguyên tố Fe, N, O); NO là hợp chất ( tạo bởi 2 nguyên tố N, O); C và S là đơn chất.

- Dãy Mg, K, S, C, N2: Mg, K, S, C, N2 là các đơn chất.

- Dãy Fe, NO2,H2O: Fe là đơn chất; NO2 là hợp chất (tạo bởi 2 nguyên tố N, O); H2O là hợp chất (tạo bởi 2 nguyên tố H, O).

- Dãy Cu(NO3)2, KCl, HCl: Cu(NO3)2 là hợp chất (tạo bởi 3 nguyên tố Cu, N, O); KCl là hợp chất (tạo bởi 2 nguyên tố K, Cl); HCl là hợp chất (tạo bởi 2 nguyên tố H, Cl).

Câu 8 :

Trong số các công thức hóa học sau: O2, N2, Al, Al2O3, H2, AlCl3, H2O, P. Số đơn chất là

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  6

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các đơn chất là: O2, N2, Al, H2, P

Câu 9 :

Cho những chất sau: Than chì (C), muối ăn (NaCl), khí ozon (O3), sắt (Fe), nước đá (H2O), khí oxi (O2), đá vôi (CaCO3). Có bao nhiêu hợp chất?

 • A

 • B

  3

 • C

  5

 • D

  4

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các hợp chất là: muối ăn (NaCl), nước đá (H2O), đá vôi (CaCO3). 

Câu 10 :

Khi đun nóng, đường bị phân hủy, biến đổi thành than và nước. Như vậy, phân tử đường do những nguyên tử của nguyên tố nào tạo nên? Đường là đơn chất hay hợp chất?

 • A

  Đường tạo nên từ 2 nguyên tố C và O. Đường là hợp chất.

 • B

  Đường tạo nên từ 3 nguyên tố C, H và O. Đường là đơn chất.

 • C

  Đường tạo nên từ nguyên tố C. Đường là đơn chất.

 • D

  Đường tạo nên từ 3 nguyên tố C, H và O. Đường là hợp chất.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi đun nóng, đường bị phân hủy thành than (C) và nước (H2O)

=> trong phân tử đường chứa 2 nguyên tố C, H và O

=> Đường là hợp chất

Câu 11 :

Khi đốt lưu huỳnh trong không khí, lưu huỳnh hóa hợp với oxi tạo thành một chất khí có mùi hắc gọi là khí sunfurơ. Hỏi khí sunfurơ do những nguyên tố nào cấu tạo nên? Khí sunfurơ là đơn chất hay hợp chất?

 • A

  Khí sunfurơ do nguyên tố S và O tạo nên; khí sunfurơ là hợp chất.

 • B

  Khí sunfurơ do nguyên tố S tạo nên; khí sunfurơ là hợp chất.

 • C

  Khí sunfurơ do nguyên tố S tạo nên; khí sunfurơ là đơn chất.

 • D

  Khí sunfurơ do nguyên tố S và O tạo nên; khí sunfurơ là đơn chất.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lưu huỳnh kết hợp với oxi tạo ra khí sunfurơ => Khí sunfurơ do nguyên tố S và O tạo nên

Vì tạo thành từ 2 nguyên tố => khí sunfurơ là hợp chất

Câu 12 :

Trong các chất sau đây, có bao nhiêu đơn chất và bao nhiêu hợp chất?

a) Axit photphoric (chứa H, P, O).

b) Axit cacbonic do các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi tạo nên.

c) Kim cương do nguyên tố cacbon tạo nên.

d) Khí ozon có công thức hóa học là O3.

e) Kim loại bạc tạo nên từ Ag.

f) Khí cacbonic tạo nên từ C, 2O.

g) Axit sunfuric tạo nên từ 2H, S, 4O.

h) Than chì tạo nên từ C.

i) Khí axetilen tạo nên từ 2C và 2H.

 • A

  4 đơn chất và 5 hợp chất.

 • B

  5 đơn chất và 4 hợp chất.

 • C

  3 đơn chất và 6 hợp chất. 

 • D

  6 đơn chất và 3 hợp chất.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đơn chất do 1 nguyên tố hoá học cấu tạo nên.

Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

Lời giải chi tiết :

Những đơn chất là:

c) Kim cương do nguyên tố cacbon tạo nên.

d) Khí ozon có công thức hóa học là O3.

e) Kim loại bạc tạo nên từ Ag.

h) Than chì tạo nên từ C.

Những hợp chất là:

a) Axit photphoric (chứa H, P, O).

b) Axit cacbonic do các nguyên tố cacbon, hiđro, oxi tạo nên.

f) Khí cacbonic tạo nên từ C, 2O.

g) Axit sunfuric tạo nên từ 2H, S, 4O.

i) Khí axetilen tạo nên từ 2C và 2H.

Vậy có 4 đơn chất và 5 hợp chất.

Câu 13 :

Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học

 • A

  nhiều hơn 2

 • B

  3

 • C

  4

 • D

  2

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên

Câu 14 :

Khí oxi do nguyên tố oxi tạo nên; nước do 2 nguyên tố: oxi và hidro tạo nên; tinh bột do 3 nguyên tố: cacbon, hidro và oxi tạo nên. Nguyên tố nào cho dưới đây là nguyên liệu cấu tạo chung của các chất này?

 • A
  Cacbon
 • B
  hidro. 
 • C
  Sắt.   
 • D
  Oxi     

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Cả 3 chất đều được cấu tạo chung từ nguyên tố oxi

Câu 15 :

Dãy nào gồm các chất là đơn chất?

 • A
   CaO; Cl2; CO; CO2                                                     
 • B
  Cl2; N2; Mg; Al
 • C
  CO2; NaCl; CaCO3; H2O                                            
 • D
  Cl2; CO2; Ca(OH)2; CaSO4

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào khái niệm đơn chất và hợp chất – sgk hóa 8 – trang 22

Lời giải chi tiết :

A chỉ có chứa Cl2 là đơn chất

B chỉ chứa đơn chất

C chỉ chứa hợp chất

D chứa Cl2 là đơn chất

Câu 16 :

Nhận định không chính xác là:

 • A
  Đơn chất là chất được cấu tạo từ một nguyên tố hoá học.
 • B
  Hợp chất là chất được cấu tạo từ hai hoặc nhiều nguyên tử.
 • C
   Chất có ở khắp mọi nơi, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.
 • D
   Nước biển là chất hỗn hợp.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dựa vào nội dung về chất (trang 7) và đơn chất – hợp chất (trang 22- SGK)

Lời giải chi tiết :

A đúng

B sai vì hợp chất được cấu tạo từ hai hay nhiều nguyên tố hóa học. Trường hợp O2 có 2 nguyên tử nhưng chỉ là đơn chất

C đúng

D đúng

close