Trắc nghiệm Bài 32. Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa học 8

Đề bài

Câu 1 :

Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng

 

 • A

  số nguyên tử trong mỗi chất. 

 • B

  số nguyên tử của mỗi nguyên tố

   

 • C

  số nguyên tố tạo ra hợp chất. 

 • D

  số phân tử của mỗi chất.

   

Câu 2 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

 • A

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 • B

  CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4

 • C

  2Fe + 3O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe2O3

 • D

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Câu 3 :

Kim loại luôn đóng vai trò là chất gì trong phản ứng oxi hóa – khử?

 

 • A

  chất oxi hóa. 

 • B

  chất khử. 

 • C

  chất xúc tác.           

 • D

  chất môi trường.

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng

 

 • A

  Sự tách oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa.

 • B

  Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử.

 • C

  Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

 • D

  Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

Câu 5 :

Cho phản ứng sau, xác định chất khử: Fe2O3 + 3H2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe + 3H2O

 

 • A

  Fe2O3 

 • B

  H2           

 • C

  Fe

 • D

  H2O

Câu 6 :

Oxit nào bị khử bởi Hidro:

 

 • A

  Na2

 • B

  CaO 

 • C

  Fe3O4                      

 • D

  BaO

Câu 7 :

Cho phản ứng: 3Fe + 2O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Fe3O4. Chất nào là chất khử?

 

 • A

  Fe 

 • B

  O2 

 • C

  Fe3O4                      

 • D

  Cả A và B

Câu 8 :

Chọn đáp án sai:

 

 • A

  Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

   

 • B

  Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

   

 • C

  Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

   

 • D

  Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Câu 9 :

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

 

 • A

  8,96 lít 

 • B

  4,8 lít 

 • C

  0,896 lít      

 • D

  0,48 lít

Câu 10 :

Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

S + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ SO2                 (1)

CaCO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CaO + CO2     (2)

2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O           (3)

NH3 + HCl → NH4Cl             (4)

 

 • A

  (1) & (2) 

 • B

  (2) & (3)

 • C

  (1) & (3)                 

 • D

  (3) & (4)

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng

 

 • A

  số nguyên tử trong mỗi chất. 

 • B

  số nguyên tử của mỗi nguyên tố

   

 • C

  số nguyên tố tạo ra hợp chất. 

 • D

  số phân tử của mỗi chất.

   

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Cần nắm được diễn biến của phản ứng hóa học: Trong phản ứng hóa học, chỉ có liên kết giữa các nguyên tử thay đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác.

Lời giải chi tiết :

Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng số nguyên tử của mỗi nguyên tố

 

Câu 2 :

Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa – khử?

 • A

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

 • B

  CuSO4 + Ba(OH)2 → Cu(OH)2 + BaSO4

 • C

  2Fe + 3O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe2O3

 • D

  FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Phản ứng oxi hóa – khử là: 2Fe + 3O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe2O3

 

Câu 3 :

Kim loại luôn đóng vai trò là chất gì trong phản ứng oxi hóa – khử?

 

 • A

  chất oxi hóa. 

 • B

  chất khử. 

 • C

  chất xúc tác.           

 • D

  chất môi trường.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Kim loại luôn đóng vai trò là chất khử trong phản ứng oxi hóa – khử

 

Câu 4 :

Chọn đáp án đúng

 

 • A

  Sự tách oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa.

 • B

  Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử.

 • C

  Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

 • D

  Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đáp án đúng là: Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

 

Câu 5 :

Cho phản ứng sau, xác định chất khử: Fe2O3 + 3H2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2Fe + 3H2O

 

 • A

  Fe2O3 

 • B

  H2           

 • C

  Fe

 • D

  H2O

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Chất khử là chất lấy oxi của chất khác.

Lời giải chi tiết :

Chất khử là chất lấy oxi của chất khác. Trong phản ứng này, H2 là chất lấy oxi của Fe2O3

=> H2 là chất khử

 

Câu 6 :

Oxit nào bị khử bởi Hidro:

 

 • A

  Na2

 • B

  CaO 

 • C

  Fe3O4                      

 • D

  BaO

Đáp án : C

Phương pháp giải :

H2 không khử được các oxit: Na2O, K2O, CaO, BaO, MgO, Al2O3

Lời giải chi tiết :

H2 không khử được các oxit: Na2O, K2O, CaO, BaO, MgO, Al2O3

=> Oxit bị khử là Fe3O4

 

Câu 7 :

Cho phản ứng: 3Fe + 2O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ Fe3O4. Chất nào là chất khử?

 

 • A

  Fe 

 • B

  O2 

 • C

  Fe3O4                      

 • D

  Cả A và B

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác

Lời giải chi tiết :

Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác. Trong trường hợp này, chất khử là Fe vì tác dụng với oxi

 

Câu 8 :

Chọn đáp án sai:

 

 • A

  Sự khử là sự tách oxi ra khỏi hợp chất.

   

 • B

  Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác.

   

 • C

  Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

   

 • D

  Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đáp án sai là: Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác.

 

Câu 9 :

Đốt cháy hoàn toàn 4,8 gam bột than trong không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

 

 • A

  8,96 lít 

 • B

  4,8 lít 

 • C

  0,896 lít      

 • D

  0,48 lít

Đáp án : A

Phương pháp giải :

+) Tính số mol C

+) Viết PTHH và tính số mol CO2 theo số mol C => thể tích

Lời giải chi tiết :

Số mol C là: ${{n}_{C}}=\dfrac{4,8}{12}=0,4\,mol$

PTHH:     C  + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CO2

Tỉ lệ PT:  1mol                 1mol

P/ứng:     0,4mol     →     0,4mol

=> Thể tích khí CO2 thu được là: ${{V}_{C{{O}_{2}}}}=0,4.22,4=8,96$ lít

Câu 10 :

Cho các phản ứng sau, những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử

S + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ SO2                 (1)

CaCO3 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ CaO + CO2     (2)

2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O           (3)

NH3 + HCl → NH4Cl             (4)

 

 • A

  (1) & (2) 

 • B

  (2) & (3)

 • C

  (1) & (3)                 

 • D

  (3) & (4)

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

 

Lời giải chi tiết :

Những phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử là:

S + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ SO2                 (1)

2H2 + O2 $\xrightarrow{{{t}^{o}}}$ 2H2O           (3)

 

close