Toán lớp 1 trang 144 - Luyện tập - SGK Cánh diều

Tính

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Tính

Phương pháp giải:

– Trừ các số đơn vị trước, rồi viết kết quả

– Viết số chục trước số vừa trừ được.

Lời giải chi tiết:

6 – 4 = 2                                 

9 – 5 = 4                     

7 – 2 = 5

76 – 4 = 72                             

59 – 5 = 54                 

87 – 2 = 85

Câu 2

Chọn kết quả đúng với mỗi phép tính

Phương pháp giải:

Quan sát hình, tính các phép tính trong hình và chọn kết quả đúng của từng phép tính.

Lời giải chi tiết:

76 – 3 = 73                     

49 – 1 = 48                            

86 – 30 = 56

75 – 2 = 74                    

66 – 10 = 56

Câu 3

Tính

a)

50 – 10 – 30                                           

67 – 7 – 20         

b) 2 + 4 – 3                                                 

9 – 5 + 2  

20 + 40 – 30                                            

90 – 50 + 20  

Phương pháp giải:

Tính các phép tính rồi ghi kết quả chính xác.

Lời giải chi tiết:

a)

50 – 10 – 30 = 10                                       

67 – 7 – 20 = 40

b)

2 + 4 – 3 = 3                                                

9 – 5 + 2 = 6

20 + 40 – 30 = 30                                        

90 – 50 + 20 = 60

Câu 4

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát mẫu, thực hiện các phép tính theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

20 cm + 30 cm = 50 cm                                                         

70 cm – 40 cm = 30 cm

40 cm + 10 cm – 20 cm = 30 cm                                           

50 cm – 20 cm + 30 cm = 60cm

Câu 5

Vườn nhà chú Doanh có 38 buồng chuối, chú đã cắt 5 buồng. Hỏi vườn nhà chú Doanh còn lại bao nhiêu buồng chuối?

Phương pháp giải:

Muốn tính số buồng chuối còn lại ta lấy số buồng chuối ban đầu có được trừ đi 5 buồng chuối chú Doanh đã cắt.

Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close