Tiếng Anh 12 Unit 6 6.8 Speaking

1. Look at the photos (A-D). What do you know about these aspects of Japanese culture? 2. Listen to a dialogue between two friends talking about their project on multiculturalism. Answer the questions. 3. Read the SPEAKING FOCUS. Listen to the dialogue again and tick (✔) the expressions you hear from the dialogue.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the photos (A-D). What do you know about these aspects of Japanese culture?

(Nhìn vào các bức ảnh (A-D). Bạn biết gì về những khía cạnh này của văn hóa Nhật Bản?)

 

Lời giải chi tiết:

Picture A is for Manga is a Japanese phrase for Japanese comics and caricatures, often characterized by colorful graphics, vivid characters, and fantastic themes.

(Hình A là Manga là một cụm từ tiếng Nhật để chỉ các loại truyện tranh và tranh biếm họa của Nhật Bản, thường được mô tả bởi đồ họa tràn đầy màu sắc, các nhân vật sống động và những chủ đề tuyệt vời.)

Picture B is Ikebana which is the name of the traditional Japanese art of flower arrangement. Ikebana creates the shape and atmosphere of the work by arranging tree branches, flower tops, and leaves into a whole that expresses the feelings and thoughts of the arranger.

(Hình B là Ikebana là tên gọi nghệ thuật cắm hoa truyền thống của Nhật Bản. Ikebana tạo nên hình thế và khí chất tác phẩm bằng cách sắp xếp cành cây, ngọn hoa, nhành lá thành một tổng thể bày tỏ cảm xúc tâm tư người cắm.)

Picture C is Seigantoji Temple, an outstanding example of man-made architecture in harmony with the natural environment. The temple is also attached to Kumano Nachi Taisha Shrine, demonstrating the often harmonious relationship between Buddhism and Shinto.

(Hình C là chùa Seigantoji là ví dụ nổi bật về kiến trúc nhân tạo hòa hợp với môi trường tự nhiên. Ngôi chùa cũng gắn liền với Đền thờ Kumano Nachi Taisha , thể hiện mối quan hệ hòa hợp thường xuyên giữa Phật giáo và Thần đạo.)

Picture D is sumo wrestling, a long-standing traditional Japanese martial art. The fighters wear traditional buns and loincloths and compete in a designated ring ring.

(Hình D là đấu vật sumo là môn võ truyền thống lâu đời của Nhật. Các võ sĩ trong hình dạng tóc buộc thành búi, khố đóng truyền thống và thi đấu trong một võ đài vòng tròn được chỉ định.)

Bài 2

2. Listen to a dialogue between two friends talking about their project on multiculturalism. Answer the questions.

(Nghe đoạn hội thoại giữa hai người bạn nói về dự án của họ về chủ nghĩa đa văn hóa. Trả lời các câu hỏi.)

1. What did Nhung think about the Japanese before she visited the country?

a. She had thought the Japanese would have a very different life compared to hers.

(Cô đã nghĩ người Nhật sẽ có cuộc sống rất khác so với cô.)

b. She had thought Japan would have different types of shops.

(Cô đã nghĩ Nhật Bản sẽ có nhiều loại cửa hàng khác nhau.)

c. She had expected the Japanese to use their phones less.

(Cô đã mong đợi người Nhật sẽ sử dụng điện thoại của họ ít hơn.)

2. What did Nhung notice about Japan that is similar to her country?

(Nhung nhận thấy điều gì giống với đất nước của mình ở Nhật Bản?)

a. food (đồ ăn)

b. the restaurants (nhà hàng)

c. language (ngôn ngữ)

3. Which of the following is/are different from other countries in Japan?

(Điều nào sau đây khác với các quốc gia khác ở Nhật Bản?)

a. hula dance (điệu nhảy hula)

b. festivals (lễ hội)

c. shopping (mua sắm)

4. In which part of the world is cultural identity strongly connected to food?

(Bản sắc văn hóa gắn liền với ẩm thực ở khu vực nào trên thế giới?)

a. Japan (Nhật Bản)

b. Arab world (thế giới Arab)

c. Southeast Asia (Đông Nam Á)

5. How do the Hawaiians express their cultural identity?

(Người Hawaii thể hiện bản sắc văn hóa của mình như thế nào?)

a. through their hula dancing (thông qua điệu nhảy hula của họ)

b. through their food (thông qua thức ăn của họ)

c. through their religion (thông qua tôn giáo của họ)

Bài 3

3. Read the SPEAKING FOCUS. Listen to the dialogue again and tick () the expressions you hear from the dialogue.

(Đọc TẬP TRUNG NÓI. Nghe lại đoạn hội thoại và đánh dấu ( ) những từ bạn nghe được trong đoạn hội thoại.)

SPEAKING FOCUS (Tập trung nói)

Clarifying your thoughts (Làm rõ suy nghĩ của bạn)

1. What I mean is... (Ý tôi là...)

2. What I mean to say is... (Điều tôi muốn nói là...)

3. What I meant was … (Ý tôi là)

4. Let me put it this way... (Hãy để tôi nói thế này...)

5. The thing is… (Vấn đề là..)

6. Well, you see... (Ồ, bạn thấy đấy...)

7. In other words… (Nói cách khác…)

Bài 4

4. Complete the blanks with ONE OR TWO WORDS.

(Điền vào chỗ trống MỘT HOẶC HAI TỪ.)

Lan: After spending a year there, what did you find interesting about the Philippines?

Tom: The culture is quite interesting. It has strong Spanish, local, and American influences. Lan: How so?

Tom: Well, (1) __________ the Spanish were there for nearly 400 years, so most Filipinos are Catholic. Then the Americans came, so most Filipinos. today speak English very well, and they tend to understand Westerners' culture very well.

Lan: So in (2) _____________ the Filipinos have adopted the cultures of these countries.

Tom: Yes and no. What I (3a) _____________ to (3b) ________ is although they have adopted some aspects of Western culture, they still have their unique culture.

Lan: Um.

Tom: Yes, supporting their families, showing hospitality to all, remaining positive and adaptable when things get tough are key parts of their culture.

Lan: Right.

Tom: Many Filipinos go overseas for jobs, but the (4) _________ no matter where they live, they manage to adapt, thrive and still hold on to their cultural values.

Tạm dịch:

Lan: Sau một năm ở đó, bạn thấy điều gì thú vị ở Philippines?

Tom: Văn hóa khá thú vị. Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ của Tây Ban Nha, địa phương và Mỹ. Lan: Sao thế?

Tom: Ồ, (1) __________ người Tây Ban Nha đã ở đó gần 400 năm, vì vậy hầu hết người Philippines theo đạo Thiên Chúa. Sau đó người Mỹ đến, hầu hết người Philippines cũng đến. ngày nay nói tiếng Anh rất tốt và họ có xu hướng hiểu rất rõ văn hóa của người phương Tây.

Lan: Vì vậy, trong (2) _____________ người Philippines đã tiếp thu nền văn hóa của những quốc gia này.

Tom: Có và không. Những gì tôi (3a) _____________ đến (3b) ________ là mặc dù họ đã tiếp thu một số khía cạnh của văn hóa phương Tây nhưng họ vẫn có nền văn hóa độc đáo của mình.

Lân: Ừm.

Tom: Đúng vậy, hỗ trợ gia đình, thể hiện lòng hiếu khách với tất cả mọi người, giữ thái độ tích cực và thích ứng khi mọi việc trở nên khó khăn là những phần quan trọng trong văn hóa của họ.

Lân: Đúng rồi.

Tom: Nhiều người Philippines ra nước ngoài tìm việc làm, nhưng (4) _________ dù họ sống ở đâu, họ vẫn cố gắng thích nghi, phát triển và vẫn giữ vững các giá trị văn hóa của mình.

Bài 5

5. Work in groups. Explain how your community helps to maintain its cultural identity among its youth. Give clear examples. Use expressions for clarifying your thoughts.

(Làm việc theo nhóm. Giải thích cách cộng đồng của bạn giúp duy trì bản sắc văn hóa trong giới trẻ. Đưa ra ví dụ rõ ràng. Sử dụng các biểu thức để làm rõ suy nghĩ của bạn.)

Temples in my community hold special events every year. What I mean is…

(Các ngôi chùa trong cộng đồng của tôi tổ chức các sự kiện đặc biệt mỗi năm. Ý của tôi là…)

Teens can learn how to cook and do traditional crafts in our community centres. The thing is...

(Thanh thiếu niên có thể học cách nấu ăn và làm các nghề thủ công truyền thống tại các trung tâm cộng đồng của chúng tôi. Vấn đề là...)

Lời giải chi tiết:

Teens can learn how to cook and do traditional crafts in our community centres. The thing is these programs provide valuable opportunities for teens to develop practical skills, connect with their culture, and engage with their community.

(Thanh thiếu niên có thể học cách nấu ăn và làm các nghề thủ công truyền thống tại các trung tâm cộng đồng của chúng tôi. Vấn đề là những chương trình này mang đến những cơ hội quý giá cho thanh thiếu niên phát triển các kỹ năng thực tế, kết nối với văn hóa của họ và gắn kết với cộng đồng của họ.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 Focus Review 6

  1. Fill in the blanks using the words from the box below. 2. Complete the sentences with the correct form of the verbs. The first letter has been given. 3. Correct the mistakes in the sentences. 4. Finish the following sentences, using relative clauses referring to the whole sentences.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.7 Writing

  1. Discuss the photo below in a group. Which country do they live in? What are their different cultural heritages? How are these people similar and different? 2. Read the essay and take notes into the column. 3. Read the WRITING FOCUS and find examples of statistics in the sample essay.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.6 Use of English

  1. Look at these photos. What do you know about these festivals? 2. Look at the list of verbs. Add them to their category. Examples in the first category have been done for you. 3. Listen to a talk of an Indian student sharing about how her family members participate in cultural activities to celebrate their family's cultural diversity.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.5 Grammar

  1. Work in pairs. Which statements do you agree with and why? 2. Read a text about the challenges of living in a multicultural society in the UK. Answer the questions. 3. Read the GRAMMAR FOCUS. Find examples of relative clauses with which that refers to a sentence in the text.

 • Tiếng Anh 12 Unit 6 6.4 Reading

  1. In teams, take the quiz to find out how much you know about different cultures. 2. Label the photos with the names of the activities, customs, and objects. 3. Read the texts below and circle the correct option in brackets to make each statement true.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close