Tiếng Anh 12 Unit 5 5.8 Speaking

1. Match the issues with the photos. What of the following issues can be seen most serious on social media platforms in Việt Nam? Why do you think so? 2. Read and listen to the dialogue between Lan and Richard. Complete the dialogue with ONE OR TWO WORDS. 3. Complete the SPEAKING FOCUS with the words in the box. Then listen again and check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match the issues with the photos. What of the following issues can be seen most serious on social media platforms in Việt Nam? Why do you think so?

(Hãy ghép các vấn đề với các bức ảnh. Vấn đề nào sau đây có thể được coi là nghiêm trọng nhất trên nền tảng truyền thông xã hội ở Việt Nam? Tại sao bạn nghĩ vậy?)

a. cyberbullying (bắt nạt trên mạng)

b. fake news (Tin giả)

c. loss of personal information (mất thông tin cá nhân)

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. b

I think the problem of fake news can be considered the most serious on social media platforms in Vietnam because our country's laws and information censorship are currently limited.

(Tôi nghĩ vấn đề tin giả có thể được coi là nghiêm trọng nhất trên nền tảng truyền thông xã hội ở Việt Nam vì pháp luật và sự kiểm duyệt thông tin của nước ta hiện nay còn hạn chế.)

Bài 2

2. Read and listen to the dialogue between Lan and Richard. Complete the dialogue with ONE OR TWO WORDS.

(Đọc và nghe đoạn hội thoại giữa Lan và Richard. Hoàn thành đoạn hội thoại với MỘT HOẶC HAI TỪ.)

Lan: Hi Richard, have you been following the news about issues on social media in Việt Nam?

Richard: Yes, I have. There have been a lot of problems these days.

Lan: I find cyberbullying the most serious issue though. Many people post, or share negative content about someone else.

Richard: (1) ____________. It’s important to create a safe and respectful online environment for everyone. I’m (2) ____________ that social media platforms should take steps to prevent cyberbullying.

Lan: What do you think might be solutions to this problem, Richard?

Richard: (3) __________, I think to reduce cyberbullying, young people should avoid personal attacks or insults in face-to-face contacts first and then on social media later. They should  be respectful toward other’s opinions, personalities and appearances, and this should be taught early in the school system.

Lan: I couldn't (4) __________  At the same time, there are also concerns about loss of personal information on these social platforms.

Richard: Oh, yes, some people collect a lot of personal data from users, and post them on social media. I wonder how this data is being used. and who has access to it.

Lan: Plus, there are concerns about fake news, too. It could be (5) __________ that young people should learn to be critical of news on social media. They should always double-check the sources of news. If something is fake, they should report it immediately.

Richard: I agree that it's (6) ____________. Parents and teachers need to develop critical thinking of their children and students as early as they can.

Lan: I suppose you could say that…

Tạm dịch:

Lan: Chào Richard, bạn có theo dõi tin tức về các vấn đề mạng xã hội ở Việt Nam không?

Richard: Vâng, tôi có. Đã có rất nhiều vấn đề xảy ra trong những ngày này.

Lan: Tuy nhiên, tôi thấy bắt nạt trên mạng là vấn đề nghiêm trọng nhất. Nhiều người đăng hoặc chia sẻ nội dung tiêu cực về người khác.

Richard: (1) ____________. Điều quan trọng là tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn và tôn trọng cho mọi người. Tôi (2) ____________ rằng các nền tảng truyền thông xã hội nên thực hiện các bước để ngăn chặn bắt nạt qua mạng.

Lan: Bạn nghĩ giải pháp nào cho vấn đề này, Richard?

Richard: (3) __________, tôi nghĩ để giảm tình trạng bắt nạt qua mạng, thanh thiếu niên nên tránh tấn công cá nhân hoặc lăng mạ khi tiếp xúc trực tiếp trước rồi mới đến trên mạng xã hội. Họ nên tôn trọng ý kiến, tính cách và ngoại hình của người khác, và điều này nên được dạy sớm trong hệ thống trường học.

Lan: Tôi không thể (4) __________ Đồng thời, cũng có những lo ngại về việc mất thông tin cá nhân trên các nền tảng xã hội này.

Richard: Ồ, vâng, một số người thu thập rất nhiều dữ liệu cá nhân từ người dùng và đăng chúng lên mạng xã hội. Tôi tự hỏi dữ liệu này đang được sử dụng như thế nào. và ai có quyền truy cập vào nó.

Lan: Ngoài ra, còn có những lo ngại về tin giả. Có thể (5) __________ người trẻ nên học cách phê phán tin tức trên mạng xã hội. Họ phải luôn kiểm tra kỹ các nguồn tin tức. Nếu có gì đó là giả, họ nên báo cáo ngay lập tức.

Richard: Tôi đồng ý rằng đó là (6) ____________. Cha mẹ và giáo viên cần phát triển tư duy phản biện cho con cái và học sinh của mình càng sớm càng tốt.

Lan: Tôi cho là bạn có thể nói như vậy…

Bài 3

3. Complete the SPEAKING FOCUS with the words in the box. Then listen again and check.

(Hoàn thành phần NÓI TẬP TRUNG với các từ trong hộp. Sau đó nghe lại và kiểm tra.)

argued                                       emphasise                              firmly

(lập luận)                                (nhấn mạnh)                            (chắc chắn)

obvious                                   particularly

(rõ ràng)                                 (đặc biệt)

SPEAKING FOCUS

Beginning your answer

I (1) firmly believe / I'm not convinced they do, because …

One (2) ________ / clear advantage / disadvantage is that…

I think I'd (3) _____________/ explain that / how…

It's absolutely vital / quite important I think, because…

As well as (avoiding fur products), other (things that can help) include…

I think the main / one / a significant reason is that...

Expressing opinions

It could be (4) _________ that…

I don't feel (5) __________ strongly about....

I don't have a strong opinion about...

I suppose you could say that…

SPEAKING FOCUS

SPEAKING FOCUS

Beginning your answer

I (1) firmly believe / I'm not convinced they do, because …

One (2) emphasize / clear advantage / disadvantage is that…

I think I'd (3) argue/ explain that / how…

It's absolutely vital / quite important I think, because…

As well as (avoiding fur products), other (things that can help) include…

I think the main / one / a significant reason is that...

Expressing opinions

It could be (4) particularly that…

I don't feel (5) obvious strongly about....

I don't have a strong opinion about...

I suppose you could say that…

Tạm dịch:

TẬP TRUNG NÓI

Bắt đầu câu trả lời của bạn

Tôi (1) tin tưởng chắc chắn / Tôi không tin họ làm vậy, bởi vì…

Một (2) ưu điểm/nhược điểm được nhấn mạnh/rõ ràng là…

Tôi nghĩ tôi sẽ (3) tranh luận/ giải thích điều đó/ làm thế nào…

Tôi nghĩ nó hoàn toàn quan trọng/khá quan trọng, bởi vì…

Ngoài (tránh các sản phẩm lông thú), những thứ khác (có thể hữu ích) bao gồm…

Tôi nghĩ lý do chính / một / quan trọng là...

Bày tỏ ý kiến

Nó có thể là (4) hiển nhiên rằng…

Tôi không cảm thấy (5) đặc biệt mạnh mẽ về....

Tôi không có quan điểm mạnh mẽ về...

Tôi cho rằng bạn có thể nói rằng…

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. In groups, read the dialogue again. Write down the ideas in each column. When there is no information, add your own ideas. Then share with the class. Use the expressions in the SPEAKING FOCUS.

(Theo nhóm, đọc lại đoạn hội thoại. Viết ra các ý tưởng trong mỗi cột. Khi không có thông tin, hãy thêm ý tưởng của riêng bạn. Sau đó chia sẻ với cả lớp. Sử dụng các cách diễn đạt trong phần NÓI TẬP TRUNG.)

 

Cyberbullying

Loss of personal information

Fake news

What is it?

 

 

 

What are some examples?

 

 

 

What can be done?

 

 

 

 

Lời giải chi tiết:

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 Focus Review 5

  1. Match the words in box A with the words in box B to make collocations, then complete the sentences with the collocations in the correct form. 2. Complete the sentences with words from the unit. The first letter of each word is given.3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. Use mixed conditionals.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.7 Writing

  1. Discuss the questions in groups. 2. Read the review. If you have seen Stranger Things, do you agree with the writer's opinion of it? If you haven't, does the review make you want to watch the series? Explain your answers. 3. Read the review again and match points a-d below with paragraphs 1-4.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.6 Use of English

  1. Decide whether you think the following statements are true (T) or false (F). Then read the article to check your ideas. 2. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue from the article.3. Match the words from boxes A and B to make common compound colour adjectives. What things can you describe using these colours?

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.5 Grammar

  1. Read the text and find out what these two British actors think about their screen characters. 2. Read the text again and match the real situations with the real results or consequences. 3. Match the four conditional sentences in blue in the text with the four real situations and results in Exercise 2.

 • Tiếng Anh 12 Unit 5 5.4 Reading

  1. Discuss the questions. 2. Choose the correct option. Then read the text and check your ideas. 3. Read the article again. Complete the sentences with up to five words from the article in the correct form.4. Complete the phrases with the verbs in blue in the text. Then listen, check and repeat.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close