Tiếng Anh 12 Unit 4 4.4 Reading

1. Look at the words and phrases below. Translate them using a dictionary if necessary. Then listen and repeat. 2. Fill in the gaps with the words in Exercise 1 and then finish each piece of news with your own words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the words and phrases below. Translate them using a dictionary if necessary. Then listen and repeat.

(Nhìn vào các từ và cụm từ dưới đây. Dịch chúng bằng từ điển nếu cần thiết. Sau đó nghe và lặp lại.)

1 blizzard = ______

2 drought = ______

3 earthquake = ______

4 hurricane = ______

5 tsunami = ______

6 wildfire = ______

Lời giải chi tiết:

1 blizzard = trận bão tuyết

2 drought = hạn hán

3 earthquake = trận động đất

4 hurricane = cơn bão

5 tsunami = cơn sóng thần

6 wildfire = cháy rừng

Bài 2

. Fill in the gaps with the words in Exercise 1 and then finish each piece of news with your own words.

(Điền từ vào chỗ trống trong Bài tập 1 rồi hoàn thành mỗi tin tức bằng từ của chính bạn.)

1 The ________, measuring 7.4 on the Richter scale, lasted for seven seconds, but…

2 Roofs were blown off and cars overturned in the latest ________ to hit the coast of...

3 It has already been fifteen weeks since the ________ began. All the water noises have end up and...

4 Fishing villages were destroyed by the latest _______ as a thirty-metre wall of water...

5 Firefighters are trying to prevent the ________ from spreading any further by...

6 Not only drivers had problems during yesterday's _________. A group of young hikers from the local college lost their way in the snow due to poor visibility and...

Lời giải chi tiết:

1 The earthquake, measuring 7.4 on the Richter scale, lasted for seven seconds, but…

(Trận động đất có cường độ 7,4 độ Richter, kéo dài bảy giây, nhưng…)

2 Roofs were blown off and cars overturned in the latest hurricane to hit the coast of...

(Mái nhà bị tốc mái, ô tô lật nhào trong cơn bão mới nhất đổ bộ vào bờ biển...)

3 It has already been fifteen weeks since the drought began. All the water noies have aned up and...

(Đã mười lăm tuần kể từ khi hạn hán bắt đầu. Tất cả tiếng ồn của nước đã nổi lên và...)

4 Fishing villages were destroyed by the latest tsunami as a thirty-metre wall of water...

(Làng chài bị trận sóng thần mới nhất phá hủy thành bức tường nước cao 30m...)

5 Firefighters are trying to prevent the wildfire from spreading any further by...

(Lính cứu hỏa đang cố gắng ngăn chặn đám cháy lan rộng thêm bằng cách...)

6 Not only drivers had problems during yesterday's blizzard. A group of young hikers from the local college lost their way in the snow due to poor visibility and...

(Không chỉ các tài xế gặp vấn đề trong trận bão tuyết ngày hôm qua. Một nhóm thanh niên đi bộ đường dài từ trường đại học địa phương bị lạc đường trong tuyết do tầm nhìn kém và...)

Bài 3

3. Look at the photos in the film blog and discuss the questions.

(Nhìn vào các bức ảnh trong blog phim và thảo luận các câu hỏi.)

1 Which of these films, if any, have you seen?

(Bạn đã xem bộ phim nào trong số này?)

2 What is each film about and what do they have in common?

(Mỗi bộ phim nói về điều gì và chúng có điểm gì chung?)

3 Which words in Exercise 1 would you associate with each film?

(Những từ nào trong Bài tập 1 bạn sẽ liên tưởng đến mỗi bộ phim?)

Lời giải chi tiết:

1. I have seen both movies.

(Tôi đã xem cả hai bộ phim.)

2. The first film deals largely with the aftermath of the tsunami and the family's anguish as they are separated and not knowing whether the others will survive. The second film tells the story of Malawian inventor William Kamkwamba who saved his family and village from starvation by building a windmill that generated electricity from spare parts to withstand drought.

(Bộ phim đầu tiên đề cập phần lớn đến hậu quả của trận sóng thần và nỗi thống khổ của gia đình khi họ bị chia cắt và không biết liệu những người khác có sống sót hay không. Bộ phim thứ hai kể về câu chuyện của nhà phát minh người Malawi William Kamkwamba, người đã cứu gia đình và ngôi làng của mình khỏi nạn đói bằng cách chế tạo một cối xay gió tạo ra điện từ các bộ phận dự phòng để chống chọi với hạn hán.)

Both films have something in common: they talk about natural disasters.

(Cả hai bộ phim đều có điểm chung: đều nói về thiên tai.)

3. The words "tsunami" and "drought" make me think of movies 1 and 2.

(Hai từ “sóng thần” và “hạn hán: làm tôi liên tưởng đến phim 1 và 2.)

Bài 4

4. Read the reviews again. Match texts A-B with statements 1-4. Two texts have two matching statements.

(Đọc lại các nhận xét. Nối văn bản A-B với câu 1-4. Hai văn bản có hai câu phù hợp.)

FILM BLOG

THIS WEEK'S THEME:

DISASTER MOVIES BASED ON TRUE STORIES

A THE IMPOSSIBLE

The film is based on the story of a Spanish family who went on a Christmas holiday to Khao Lak in Thailand in 2004 and were caught up in the tsunami that hit Southeast Asia, killing 230,000 people in fourteen countries.

The filming of the tsunami itself is spectacular and uses a mixture of digital effects and real waves filmed in slow motion in a water tank.

Most of the film deals with the aftermath of the tsunami and the agony suffered by the family when they are split up and have no idea whether the others have survived.

In the film, the family are British, with Naomi Watts and Ewan McGregor giving honest and compassionate performances as the parents of three young boys. The director, Juan Antonio Bayona, wanted the film to be as realistic as possible, so the actors had to spend five weeks of physically demanding filming in a massive water tank.

The Impossible tells a captivating true story in which survival, society, family ties and human kindness all shine through.

The Impossible is an amazing film, but it made me question how sensible it is to develop tourism in areas that are likely to suffer natural disasters. Isn't it too risky?

John

B THE BOY WHO HARNESSED THE WIND

Set in Africa, the film tells story of Malawian inventor William Kamkwamba. When he was just fourteen years old, he saved his family and village from famine by building an electricity-generating windmill from spare parts, working from rough plans he found in a library book. The film explores a community facing extreme poverty and hunger. Although the Kamkwamba family is struggling to survive, the parents do their best to focus. on their children's education, but William is forced to leave school when the family can no longer afford the school fees. The film is directed by and stars Chiwetel Ejiofor who spent a decade getting to know the Malawi people and learning their language. He uses subtitles so that the characters in the film mostly speak Chichewa, the Malawian language, and this is one of the reasons why the characters are so believable,

Drought and the underlying issues of deforestation, colonialism and climate change are dealt with in detail. But the movie ends on a positive note, with science-obsessed William Kamkwamba saving his village, bringing them electricity and more importantly, water.

The Boy Who Harnessed the Wind shows yet again how unfair life is and how important it is for rich countries to help people in poor countries to survive.

Jessica

In this film

(Trong phim này)

1 the special effects led to difficult filming conditions for the actors.

(các hiệu ứng đặc biệt đã dẫn đến điều kiện quay phim khó khăn cho các diễn viên.)

2 the director gave the characters their own voice.

(đạo diễn đã lồng tiếng cho các nhân vật.)

3 the characters are not expecting disaster.

(nhân vật đều không lường trước được thảm họa.)

4 the characters are starving due to man-made problems.

(các nhân vật đang chết đói do các vấn đề do con người gây ra.)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

BLOG PHIM

CHỦ ĐỀ TUẦN NÀY:

PHIM THẢM HỌA DỰA TRÊN CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

MỘT ĐIỀU KHÔNG THỂ

Bộ phim dựa trên câu chuyện về một gia đình Tây Ban Nha đi nghỉ lễ Giáng sinh ở Khao Lak ở Thái Lan năm 2004 và bị cuốn vào trận sóng thần tấn công Đông Nam Á, giết chết 230.000 người ở 14 quốc gia.

Bản thân việc quay phim sóng thần rất ngoạn mục và sử dụng sự kết hợp giữa hiệu ứng kỹ thuật số và sóng thực được quay ở chế độ chuyển động chậm trong bể nước.

Phần lớn bộ phim đề cập đến hậu quả của trận sóng thần và nỗi thống khổ của gia đình khi họ bị chia cắt và không biết liệu những người khác có sống sót hay không.

Trong phim, gia đình này là người Anh, với Naomi Watts và Ewan McGregor thể hiện những màn trình diễn chân thực và giàu lòng nhân ái trong vai cha mẹ của ba cậu bé. Đạo diễn Juan Antonio Bayona muốn bộ phim chân thực nhất có thể nên các diễn viên phải trải qua 5 tuần quay phim đòi hỏi thể lực trong một bể nước khổng lồ.

The Impossible kể một câu chuyện có thật hấp dẫn, trong đó sự sống còn, xã hội, mối quan hệ gia đình và lòng tốt của con người đều tỏa sáng.

The Impossible là một bộ phim tuyệt vời, nhưng nó khiến tôi đặt câu hỏi về việc phát triển du lịch ở những khu vực có khả năng hứng chịu thiên tai có hợp lý hay không. Có phải nó quá mạo hiểm không?

John

B CẬU BÉ KHAI THÁC GIÓ

Lấy bối cảnh ở Châu Phi, bộ phim kể về câu chuyện của nhà phát minh người Malawi William Kamkwamba. Khi mới mười bốn tuổi, anh đã cứu gia đình và ngôi làng của mình khỏi nạn đói bằng cách chế tạo một cối xay gió phát điện từ các phụ tùng thay thế, làm việc từ những kế hoạch sơ bộ mà anh tìm thấy trong một cuốn sách thư viện. Bộ phim khám phá một cộng đồng đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói cùng cực. Mặc dù gia đình Kamkwamba đang phải vật lộn để tồn tại nhưng bố mẹ vẫn cố gắng hết sức để tập trung. về việc học hành của con cái họ, nhưng William buộc phải nghỉ học khi gia đình không còn đủ khả năng chi trả học phí. Phim do Chiwetel Ejiofor đạo diễn và có sự tham gia của các ngôi sao, người đã dành một thập kỷ để tìm hiểu người dân Malawi và học ngôn ngữ của họ. Anh ấy sử dụng phụ đề để các nhân vật trong phim chủ yếu nói tiếng Chichewa, ngôn ngữ Malawi, và đây là một trong những lý do khiến các nhân vật được tin tưởng đến vậy,

Hạn hán và các vấn đề cơ bản về nạn phá rừng, chủ nghĩa thực dân và biến đổi khí hậu sẽ được đề cập chi tiết. Nhưng bộ phim kết thúc với một kết thúc tích cực, với cảnh William Kamkwamba bị ám ảnh bởi khoa học đã cứu ngôi làng của mình, mang lại cho họ điện và quan trọng hơn là nước.

Cậu bé khai thác gió một lần nữa cho thấy cuộc sống bất công như thế nào và tầm quan trọng của việc các nước giàu giúp đỡ người dân ở các nước nghèo tồn tại.

Jessica

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Complete the list with the words in blue in the reviews. Then listen, check and repeat.

(Hoàn thành danh sách với các từ màu xanh lam trong phần đánh giá. Sau đó nghe, kiểm tra và lặp lại.)

1 ____________ poverty/hunger

2 physically _________

3 on a __________ note

4 suffer ____________

Lời giải chi tiết:

1 extreme poverty/hunger (tình trạng nghèo đói cùng cực)

2 physically demanding (đòi hỏi thể chất)

3 on a positive note (trên một lưu ý tích cực)

4 suffer agony (chịu đau khổ)

Bài 6

6. Answer the questions about the blog reviews using the collocations in Exercise 5.

(Trả lời các câu hỏi về bài đánh giá blog bằng cách sử dụng các cụm từ trong Bài tập 5.)

A

1 What does a large part of the film focus on?

(Phần lớn bộ phim tập trung vào điều gì?)

2 How does the reviewer describe the conditions in which the actors had to perform?

(Người đánh giá mô tả các điều kiện mà các diễn viên phải thực hiện như thế nào?)

B

1 What problems confronting William's village does the the film investigate?

(Bộ phim điều tra những vấn đề gì mà ngôi làng của William phải đối mặt?)

2 Despite the problems, how does the film end and why?

(Bất chấp những vấn đề, bộ phim kết thúc như thế nào và tại sao?)

Lời giải chi tiết:

A

1. Most of the film deals with the aftermath of the tsunami and the agony suffered by the family when they are split up and have no idea whether the others have survived.

(Phần lớn bộ phim đề cập đến hậu quả của trận sóng thần và nỗi thống khổ của gia đình khi họ bị chia cắt và không biết liệu những người khác có sống sót hay không.)

2. The director, Juan Antonio Bayona, wanted the film to be as realistic as possible, so the actors had to spend five weeks of physically demanding filming in a massive water tank.

(Đạo diễn Juan Antonio Bayona muốn bộ phim chân thực nhất có thể nên các diễn viên phải trải qua 5 tuần quay phim đòi hỏi thể lực trong một bể nước khổng lồ.)

B

1. Drought and the underlying issues of deforestation, colonialism and climate change are dealt with in detail.

(Hạn hán và các vấn đề cơ bản về nạn phá rừng, chủ nghĩa thực dân và biến đổi khí hậu sẽ được đề cập chi tiết.)

2. The movie ends on a positive note, with science-obsessed William Kamkwamba saving his village, bringing them electricity and more importantly, water.

(Bộ phim kết thúc với một kết thúc tích cực, với cảnh William Kamkwamba bị ám ảnh bởi khoa học đã cứu ngôi làng của mình, mang lại cho họ điện và quan trọng hơn là nước.)

Bài 7

7. Read the two comments under the reviews and discuss whether you agree with the views. Give reasons for your answers.

(Đọc hai nhận xét bên dưới phần đánh giá và thảo luận xem bạn có đồng ý với quan điểm đó hay không. Đưa ra lý do cho câu trả lời của bạn.)

Lời giải chi tiết:

I completely agree with the 2 comments below. It shows the audience's objective view of the film and the reality people are facing. At the same time, it also makes us reflect on natural disasters that occur and the injustice in life in poor countries today.

(Tôi hoàn toàn đồng ý với 2 ý kiến bên dưới. Nó thể hiện cái nhìn khách quan của khán giả về bộ phim và thực tế mà con người đang phải đối mặt. Đồng thời, nó cũng khiến chúng ta suy ngẫm về những thảm họa thiên nhiên xảy ra và những bất công trong cuộc sống ở các nước nghèo hiện nay.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.5 Grammar

  1. Read and listen to a conversation between two friends. Why does Will get angry?2. Read and complete the GRAMMAR FOCUS with the words in blue in Exercise 1. 3. Complete the sentences with the words in the box. There is one extra word.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.6 Use of English

  1. Think about how the weather affects human hyperactive hypersensitive behaviour. Choose the option you think is correct. 2. Read the blog and check your ideas in Exercise 1.3. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue in the blog.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.7 Writing

  1. Read Minh Anh's comment in Young Traveller magazine. Do you agree with her point of view? Why?/Why not? 2. Read Tung's letter to the magazine in response to Minh Anh's comments. Why does he choose to write about Côn Đảo? Would you like to visit the island? Why?/ Why not?

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 4.8. Speaking

  1. Look at the photo. Then describe it using the words in the box. 2. You are going to listen to a presentation about the Giant Crystal Cave. How does the information below relate to the topic? Listen and check.

 • Tiếng Anh 12 Unit 4 Focus Review 4

  1. Complete the sentences with the words in the box. There are two extra words. 2. Complete the sentences with the correct words to replace the words in brackets. The first letter is given. 3. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close