Tiếng Anh 12 Unit 3 3.6. Use of English

1. Read a review of the Hobbiton movie set and answer the questions. 2. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue from the text. 3. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use between two and five words including the word in capitals. Are the sentences true for you?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read a review of the Hobbiton movie set and answer the questions.

(Đọc bài phê bình về bộ phim Hobbiton và trả lời các câu hỏi.)

• Where is it located? (Nó nằm ở đâu?)

• What did the tourists think of it? (Du khách nghĩ gì về nó?)

• Would you like to go there? (Bạn muốn đến đó?)

A hobbit fan's PARADISE

If you're a fan of The Hobbit movies, you'll love this Hobbiton tour. I was on a family holiday with my parents and my sister in New Zealand. The whole family are fans of The Hobbit movies and we've seen every one of them, so we went to visit the Hobbiton movie set which is located on a sheep farm. It's a popular tourist spot-all the tourists take hundreds of photos, and so did we! There are forty-four Hobbit holes, and I think we visited all of them. Each Hobbit hole is different and has a round brightly painted door. A team of four gardeners keep the village looking neat and tidy. There were two places to eat and drink: The Shire's Rest Café and The Green Dragon Inn, and we stopped at both places! In fact, the tour ended at the Green Dragon Inn. It was exactly like in the film and the whole time we were there, we were expecting Bilbo Baggins to walk in! My sister and I had had ginger lemonade. There were other drinks like tea and hot chocolate, but we were really thirsty. Mum and Dad had tea and cookies. Mum was so hungry that she wanted another cookie but we didn't have time.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

THIÊN ĐƯỜNG của một người hâm mộ hobbit

Nếu bạn là người hâm mộ phim The Hobbit, bạn sẽ thích chuyến tham quan Hobbiton này. Tôi đang đi nghỉ cùng gia đình với bố mẹ và chị gái ở New Zealand. Cả gia đình đều là fan hâm mộ của bộ phim The Hobbit và chúng tôi đã xem từng bộ phim trong số đó nên chúng tôi đã đến thăm trường quay phim Hobbiton nằm trong một trang trại cừu. Đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng - tất cả khách du lịch đều chụp hàng trăm bức ảnh và chúng tôi cũng vậy! Có 44 hang Hobbit và tôi nghĩ chúng tôi đã đến thăm tất cả chúng. Mỗi lỗ Hobbit đều khác nhau và có một cánh cửa tròn được sơn màu sáng. Một nhóm bốn người làm vườn giữ cho ngôi làng trông gọn gàng và ngăn nắp. Có hai địa điểm ăn uống: The Shire's Rest Café và The Green Dragon Inn, và chúng tôi dừng lại ở cả hai nơi! Trên thực tế, chuyến tham quan đã kết thúc tại Green Dragon Inn. Nó giống hệt như trong phim và trong suốt thời gian chúng tôi ở đó, chúng tôi đã mong chờ Bilbo Baggins bước vào! Chị tôi và tôi đã uống nước chanh gừng. Có những đồ uống khác như trà và sôcôla nóng, nhưng chúng tôi thực sự khát. Bố mẹ uống trà và ăn bánh quy. Mẹ đói đến mức muốn ăn thêm một chiếc bánh quy nữa nhưng chúng tôi không có thời gian.

Lời giải chi tiết:

1. It is located on a sheep farm.

(Nó nằm trong một trang trại cừu.)

Thông tin: The whole family are fans of The Hobbit movies and we've seen every one of them, so we went to visit the Hobbiton movie set which is located on a sheep farm.

(Cả gia đình đều là fan hâm mộ của bộ phim The Hobbit và chúng tôi đã xem từng bộ phim trong số đó nên chúng tôi đã đến thăm trường quay phim Hobbiton nằm trong một trang trại cừu.)

2. It's a popular tourist spot-all the tourists take hundreds of photos.

(Đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng - tất cả khách du lịch đều chụp hàng trăm bức)

Thông tin:  It's a popular tourist spot-all the tourists take hundreds of photos, and so did we!

(Đó là một địa điểm du lịch nổi tiếng - tất cả khách du lịch đều chụp hàng trăm bức ảnh và chúng tôi cũng vậy!)

3. I would like to go there, it's really an interesting place.

(Tôi muốn đến đó, đó thực sự là một nơi thú vị.)

Bài 2

2. Read and complete the LANGUAGE FOCUS with the examples in blue from the text.

(Đọc và hoàn thành TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ với các ví dụ màu xanh lam trong văn bản.)

LANGUAGE FOCUS

both, each, every and all

 

+ noun

+ of + my / the etc. noun

+of + pronoun

both

= 2 things or people

both (1) places

both of the places

both of them

each

= 2 or more things or people

each (2) _________

each (one) of the Hobbit holes

each (one) of them

every

= 3 or more things or people

every Hobbit movie

every one of The Hobbit movies

 

every (3) _______

all

= 3 or more things or people

all the (4) _______

all (of) the tourists

all (5) _______

 

 

Lời giải chi tiết:

LANGUAGE FOCUS

both, each, every and all

 

+ noun

+ of + my / the etc. noun

+of + pronoun

both

= 2 things or people

both (1) places

both of the places

both of them

each

= 2 or more things or people

each (2) Hobbit hole

each (one) of the Hobbit holes

each (one) of them

every

= 3 or more things or people

every Hobbit movie

every one of The Hobbit movies

 

every (3) one of them

all

= 3 or more things or people

all the (4) tourists

all (of) the tourists

all (5) of them

 

 

NGÔN NGỮ TRỌNG TÂM

cả hai, mỗi, mọi và tất cả

 

+ danh từ

+ of + my / the v.v.

+ of + đại từ

cả hai

= 2 vật hoặc người

cả hai (1) địa điểm

 

cả hai nơi

cả hai

mỗi

= 2 sự vật hoặc người trở lên

mỗi (2) lỗ Hobbit

mỗi (một) lỗ Hobbit

mỗi một trong số họ

mọi

= 3 sự vật hoặc người trở lên

mỗi bộ phim Hobbit

mỗi bộ phim The Hobbit

mỗi (3) một trong số họ

tất cả

= 3 sự vật hoặc người trở lên

tất cả (4) khách du lịch

tất cả (của) khách du lịch

tất cả (5) trong số họ

 

Bài 3

3. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use between two and five words including the word in capitals. Are the sentences true for you?

(Hoàn thành câu thứ hai sao cho có nghĩa tương tự câu thứ nhất. Sử dụng từ hai đến năm từ, kể cả từ viết hoa. Những câu đó có đúng với bạn không?)

1. I've seen nearly all of the James Bond films. ONE

(Tôi đã xem gần như tất cả các bộ phim về James Bond.)

I've seen ________________ the James Bond films.

2. I think each of Pirates of the Caribbean movies is worth seeing. EVERY

(Tôi nghĩ mỗi bộ phim Cướp biển vùng Caribbean đều đáng xem.)

I think ___________________ Pirates of the Caribbean movies is worth seeing.

3. I guess everyone in this city like living in green spaces. ALL

(Tôi đoán mọi người ở thành phố này đều thích sống trong không gian xanh.)

I guess _______________like living in green spaces.

4. I saw the film twice and I enjoyed it each time. BOTH

(Tôi đã xem bộ phim này hai lần và lần nào tôi cũng rất thích nó.)

I saw the film twice and I enjoyed it ________________.

Lời giải chi tiết:

1. I've seen each one of the James Bond films.

(Tôi đã xem từng bộ phim James Bond.)

2. I think every one of the Pirates of the Caribbean movies is worth seeing.

(Tôi nghĩ mỗi bộ phim Cướp biển vùng Caribe đều đáng xem.)

3. I guess all of them like living in green spaces.

(Tôi đoán tất cả họ đều thích sống trong không gian xanh.)

4. I saw the film twice and I enjoyed it both times.

(Tôi đã xem bộ phim này hai lần và cả hai lần tôi đều thích nó.)

Bài 4

4. Discuss your favourite films with your group and make a list of the top three film locations you would like to visit.

(Thảo luận về những bộ phim bạn yêu thích với nhóm của mình và lập danh sách ba địa điểm quay phim hàng đầu mà bạn muốn ghé thăm.)

All of us like to visit Ninh Binh...

(Tất cả chúng ta đều thích đến thăm Ninh Bình...)

Lời giải chi tiết:

All of us like to visit Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội.

(Tất cả chúng tôi đều thích đến thăm Cần Thơ, Hồ Chí Minh, Hà Nội.)

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3.7 Writing

  1. Read VIỆT NAM TODAY. How similar or different do you think the situation in your country is? 2. Read the comments made by first-year university students. Decide if they refer to advantages or disadvantages of living in dorms. Then compare with a partner.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3.8 Speaking

  1. Work in groups. What do you see? Name as many words and phrases associated with the photos A and B as you can.2. Read the dialogue. Check if you understand the words in blue. 3. Read the SPEAKING FOCUS. Then listen and complete the gaps.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 Focus Review 3

  1. Complete the sentences with the words in the box. There is one extra word. 2. Complete the sentences with the Future Continuous, Future Perfect Simple or Future Perfect Continuous form of the verbs in brackets.3. Choose the correct option.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3.5. Grammar

  1. Describe your bedroom to a partner. On a scale of 1-10 (1=extremely tidy, 10=extremely untidy), what score is your bedroom? 2. Read and listen to Part 1 of a vlog post. Why does the vlogger want to tidy her room?3. Read the GRAMMAR FOCUS. Then find more examples in blue of rules 1-3 in the text.

 • Tiếng Anh 12 Unit 3 3.4 Reading

  1. Look at the list of words and phrases. Which ones would you use to describe your house or flat? Use a dictionary if necessary. Then listen and repeat. 2. Look at the photo of Zeki and the map. Which words from Exercise would you use to describe his 'house'?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close